Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Alkany, alkeny, alkadieny a alkyny

Alkany, alkeny, alkadieny a alkyny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce heslovitě seznamuje s uhlovodíky alkany, alkeny, alkadieny a alkyny. Oddíly věnované jednotlivým skupinám sloučenin jsou obdobně členěny. Přibližují nejprve prostorové uspořádání molekul a povahu vazeb v nich a následně se věnují chemickým vlastnostem. Dále obsahují náčrt vybraných chemických procesů spjatých s jednotlivými uhlovodíky a nakonec zkratkovitě popisují vlastnosti, vznik, či využití některých sloučenin patřících do příslušné skupiny.

Obsah

1.
Alkany
1.1.
Konformace
1.2.
Chemické vlastnosti
1.3.
Reakční mechanismus
1.4.
Sulfochlorace
1.5.
Dehydrogenace
1.6.
Methan
1.7.
Ethan, propan, butan
2.
Alkeny
2.1.
Chemické vlastnosti
2.2.
Bromová voda
2.3.
Katalytická hydrogenace
2.4.
Polymerace
2.5.
Ethen
2.6.
Propen
3.
Alkadieny
4.
Alkyny
4.1.
Vlastnosti
4.2.
Ethyn

Úryvek

"Alkany-jednoduché, cykloalkany-jednoduché, cyklické – nasycené,rozvětvené i nerozvětvené uhlovod. Izomery-mají jinou konstitucikonstituční izomery=látky se stejným souhrným vzorcem ,ale s jinou konstitucí
konformace-ethan-liší se jen prostorovou orientací-2 extrém.polohy-zákrytová,nezákrytová (výhodnější); doch.k různým polohám,liší se energií cyklohexanon-není to placka,snaží se zaujmout co nejnižší energii.2 konformace:židličková (výhodnější); vaničková; mohou přecházet 1 v 2.;mnohé biologické účinky-podmíněné typy konformací; rotace jednoduchých vazeb mezi uhlíky
chem.vlastnosti-homolýza-štěpení vazeb,každý z prvků si nechá 1é - vznik volných radikálů reakční mechanismus-1)iniciace(zahájení) 2)propagace(šíření)
sulfochlorace-působení Cl2 a SO2, alkanosulfonylchloridy
dehydrogenace=odštěpování vodíků, vznik z nenasycených uhlovodíků
methan-hl.součást zemního plynu,bezbarvý,pro výr.mnoha organických i anrg.látek,vznik- acetylen,vodík,chlorované deriváty, se směsí se vzduchem výbušný,v přírodě vzniká rozpadem celulózy,součást atmosféry vnějších planet sluneční soustavy
ethan,propan,butan-doprovází methan v zemním plynu,propanbutan-směs do vařičů cyklohexan - kapalina,získaná z ropy,výroba plastů; dehydrogenací vzniká benzen

Alkeny-dvojná vazba se skládá z vazeb  a  prostorová izomerie-(konfigurační) = stereoizomerie, stejné souhrnné vzorce, ale liší se prostorovým uspořádáním výskyt-v zemním plynu, z některých trakcí při výrobě ropy
chem.vlastnosti-Ae-elektrofilní adice a)adice HBr; Markovnikovovo pravidlo-Anion se přednostně váže na ten uhlékový atom, který má menší počet uhlíkových atomů b)adice bromu - používá se jako důkaz dvojných vazeb
bromová voda-brom ve vodě, má čajovou barvu,zavádí se do ní uhlovodík a pokud obsahuje dvojné vazby,voda se odbarví c)adice vody -syntetický líh oxidace-KmnO4,O3,OsO4-oxidační činidla
katalytický hydrogenace-Pt,Ni,Pd-katalyzátory,ztužování tuků
polymerace-reakce,při níž se molekuly jednoduché nenasycené organické sloučeniny spojují za vzniku makromolekulární látky
ethen-(ethylen)-získává se z ropy,lehký bezbarvý plyn sladké chuti,velmi rekativní - ve směsi se vzduchem vybuchuje,použ.se na výr.ethylenu,athanolu,vinylchloridu,chlorovaných rozpouštědel atd,urychluje dozrávání plodů
propen-(propylen)získává se z ropy,podobné vlast.jako ethen,- polypropylen, aceton, kumen, glycerol; 1-buten,2-buten-sur.pro výr.syntetického kaučuku

Alkadieny-acyklické uhl.,které obsahují ve svých molekulách 2 dvojné vazby; 1,3-butadien-plyn,zákl.sur.pro výr. kaučuku,vyr.se katalytickou dehydrogenací butanu nebo butenu,butenový kaučuk-polymeruje se buď sám nebo s něčím dalším isopren-základem přír.látek isoprenoidů;polyisoprenoidy-přír.kaučuky,polymeruje se

Alkiny-acyklické uhl.s jednou trojnou vazbou, fyzik.vlast. podobné jako alkeny a alkany; vazby  spolu splývají a tvoří kolem vazby  souvislý obal ve tvaru prstence adice vody na ethin-tautomery-izomery,které se liší polohou jednoho vodíkového atomu a polohou i druhem dvojné vazby;většnou jsou v enolformě nebo v ketoformě oxidace-KmnO4 (fialová); reakce s KmnO4 se použ. Jako důkaz násobných vazeb soli ethinu-(acetilenu)-HCCH vodíkový atom na uhlíku s trojnou vazbou má mírně kyselý charakter,proto může být nahrazen atomem kovu - acetylidy
ethin-(acetylen) bezbarvý plyn,pokud je čistý tak bez zápahu,ve směsi se vzduchem výbušný,čistý,vybuchuje i stlačením;dřív se vyr.z karbidu,dnes ze zemního plynu;použ.se na autogenové svařování - teploty až 3 tis.°C;výr. mnoha organických slouč."

Poznámka

Klíčové pojmy jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením. Zkratkovitost výkladu má za následek jeho občasnou nižší srozumitelnost.
V práci se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e736fc77b874.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Alkany_alkeny_alkadieny_alkyny.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse