Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Amerika: povrch, obyvatelstvo a hospodářství

Amerika: povrch, obyvatelstvo a hospodářství


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce zachycuje v heslech základní skutečnosti týkající se amerického kontinentu. Seznamuje nejprve s členěním povrchu v podobě výčtu ostrovů, poloostrovů, pohoří či sopek a všímá si i geologického podloží kontinentu. Oddíl zaměřený na obyvatelstvo uvádí rasové typy obyvatel Ameriky a podává přehled urbanizovaných oblastí. Zbývajícím částem práce je společná tématika hospodářství, je zde pokryta oblast zemědělství, těžby či dopravy.

Obsah

1.
Členění povrchu
1.1.
Severní Amerika
1.2.
Střední Amerika
1.3.
Latinská Amerika
1.4.
Jižní Amerika
2.
Účinky deskové tektoniky
3.
Typy hranic litosférických desek
4.
Obyvatelstvo
4.1.
Europoidní
4.2.
Mongoloidní
4.3.
Negroidní
5.
Urbanizované oblasti
5.1.
Oblasti
5.2.
Nevýhody
6.
Zemědělství
6.1.
Tropické
6.2.
Mírných šířek
6.3.
Příměstské
7.
Nerostné suroviny
8.
Hutnictví
8.1.
Automobilky
9.
Doprava
9.1.
Transkontinentální
9.2.
Námořní
9.3.
Letecká
9.4.
Železniční
10.
Dopady hospodářství na přírodu

Úryvek

"Obyvatelstvo:
1. europoidní – angloameričané (VB,Evropa)1492,latinoameričané (Špan., Portug., It.), Frankoameričané (Fran.)
2. mongoloidní -sever Kanady
Eskymáci (na S Kanady), Červení Indiáni, Nížinní Indiáni (Amazonská pánev), Indiáni říše Inků, Aztéků
3. negroidní -z Afriky, Sahary; žijí hlavně na jihovýchodě, ve velkých městech na severu,centra měst,ostrovy Karibského moře

Urbanizované oblasti:
-BosWash: New York-Washington;-Chipitts: Chicago-Pittsburg; průmyslová oblast USA;-Sansan:San Francisco-Los Angeles-San Diego;
New York:obrovské rozvinuté západní město s mrakodrapy, centrem Manhattan, Queens, Brooklyn
Nevýhody:vysoká cena pozemků ve středu města, dopravní přetížení, firmy se stěhují z města, hluk letadel,zvyšování cen služeb,imigranti,chátrání starších budov, zločinnost, nezaměstnanost, znečištění,zásobování vodou,klima,hrozba bankrotů

Zemědělství:
tropické-jen pro rodinu, osobní obživu (Amazonská pánev), plantážnictví-jedna plodina určená pro export,kávové-v Brazílii-nemoc kávovníku, neúroda, vláda nabízí peníze pro pěstování jiných plodin; zemědělství mírných šířek-obilnářství, severní Am., chov dobytka-stepi v Laplatské nížině, pěstování kukuřice, pšenice,chov dobytka pro mléko, hovězího na maso-pšenice, pícniny; příměstské oblasti-ovoce, zelenina, květiny, prasata a drůbež na maso a vejce, Kalifornia, rybolov

Nerostné suroviny:
Ropa a zemní plyn:ropa-Mexiko,Venezuela,nedostatek v Lat. Am.:vyváží nezpracované suroviny, nerozvinutý vlastní prům., nízká spotřeba energie, Uhlí, Jaderná energetika-Pensylvánie

Hutnictví:
ocelárny:Pittsburg, Phoenixville-zásoba uhlí, vápence, železné rudy, Duluth,železniční a lodní doprava
Automobilky-v Detroitu-dostupnost polotovarů, oceli; energie, dostatek pracovních sil, velký místní trh pro prodej aut;v Kalifornii-průmysl bez lokalizačních faktorů, orientace na trh a dopravu; v údolí Silicon Valley-teplé slunné podnebí, dostatek pozemků, vzdálenost od velkých měst, pracovní síly, blízkost silničních tahů,čistý a nehlučný prům.

Doprava:
transkontinentální dálnice-vývoz potravin. výrobků, minerálů,zpřístupnění nových oblastí, politické důvody; transamazonská dálnice-spojila brazil.pobřeží s vnitrozemím, přilákala kolonisty, zisk nové zeměděl.půdy;Andy-osli,lamy,mezci,dřevěné kanoe, vodní doprava-Amazonka a jiné řeky, námořní doprava-S Am.,strojírenské výrobky,potraviny,výměna potravin mezi Asií a S Am.; Panamský průlav-zkrác.vzdál.mezi Tichým a Atlantským oceánem, letecká doprava-rychlost, železniční doprava-moderní, rychlá

Ekonomika:
Amazonský tropický deštný les-odlesňování-porušení kyslík. rovnováhy Země, velké množství CO2,menší vypařování ze stromů, ztráta stromů a živočiš. druhů,ochuzení a zničení půdy,negativ.vliv na indiánské kmeny; Ničení půdy, znečištění vzduchu-smog,kyselé deště, skleníkový efekt; znečiš.vody-průmyslem a dopravou; těžba nerost.surovin-vyčerpání zdrojů surovin, hromadění odpadu, únik ropy při přepravě a nakládání"

Poznámka

Heslovitost a zkratkovitost práce má občasně za následek její nižší přehlednost.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e786362d1da4.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Amerika_povrch_obyv_hospodarstvi.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse