Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Antická filosofie

Antická filosofieKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje základy Antické filosofie a zaměřuje se na předsokratovské období. Zahrnuje Milétskou školu, Pythagorovu školu, pak Elejskou školu a Hérakleitovu školu a navíc pár dalších známějších filosofů.

Obsah

1.
Antická filosofie
2.
Antická filosofie se zaměřením na předsokratovské období
2.1
Milétská škola
2.2
Pythagorova škola
2.3
Elejská škola
2.4
Hérakleitova škola

Úryvek

"ANTICKÁ FILOZOFIE
- antikou se souhrnně nazývá období dějin a kultury starověkého Řecka a Říma
- dělíme do 3 hlavních období:

1) prvním je takzvaná Předsókratovská filosofie (6-4. st. př.n.l.)
2) druhou, vrcholnou etapou je filosofie Klasického období (5-4. st. př.n.l.)
3) třetí, nejdelší období, se nazývá dobou Helénismu (4. st. př.n.l. - 529 n.l.)

PŘESÓKRATOVSKÁ FILOSOFIE
- v této periodě se filosofie postupně vyčlenila z mýtu jako samostatné myšlení a začala si budovat
svůj pojmový aparát a formulovat zásadní filosofické otázky ohledně světa a jeho základů

"Bohové dlí v mezerách lidského poznání"

- tvrdila, že neodstatečnost našeho poznání vede k uchýlení k nadpřirozeným silám

MÍLÉTSKÁ ŠKOLA
- orientovali se na hledání pralátky - arché, z níž povstává celý svět a která je základem všech věcí

THALÉS (asi 625-545 př.n.l.)
= první z Míléťanů, který učil, že základem a počátkem všeho je voda
- nešlo ovšem o běžnou vodu, s kterou se denně setkáváme jako s fyzikálním jevem, ale o živoucí
základ všech jevů, který je obdařen božskou silou

ANAXIMANDROS z Mílétu (asi 610-546 př.n.l.)
- Thaletův žák a filosoficky nejvýznamnější myslitel mílétské školy
- za základ všeho existujícího považoval apeiron = což je něco nezměrného a neomezeného a sám o
sobě je našim smyslům nepřístupný, neboť smyslově můžeme vnímat pouze věci, tedy tvary které vznikající až vydělením (vytvarováním) z apeironu

ANAXIMENÉS (asi 585-528 př.n.l.)
- třetí mílétský filosof, jenž zjednodušil myšlenky svého předchůdce
- za počátek všeho považoval neurčitý, neomezený vzduch → touto úpravou ovšem ubral termínu
apeiron filosofickou hloubku
- vzduch si vybral zřejmě nejen proto, že je ze všech látek nejméně postižitelný, ale i proto, že
souvisí s dýcháním (dechem), že je tedy živoucí

PÝTHAGOROVA ŠKOLA

PÝTHAGORÁS (asi 572-494 př.n.l.)
- vědec, matematik, filosof a zároveň zakladatel náboženského spolku, který byl ovlivněn učením
takzvaných orfiků (podle Orfea) → ti označovali naše tělo za hrob duše a věřili ve stěhování duší
- Pythagoras se domníval, že to, co nemá tvar, vlastně ani není, neboť se nedá nijak vymezit a
navzájem odlišit od jiných věcí
- když zkoumal, čím je možné tuto mez určit a popsat, uvědomil si, že každá hranice má svůj
rozměr, který je měřitelný a tudíž vyjádřitelný číslem → základem světa a všech jsoucích věcí je tedy podle Pythagora číslo

- v číselném poměru jsou například i tóny vyluzované různě dlouhými strunami

ELEJSKÁ ŠKOLA
- škola je nazvána podle řecké osady Elea a popírá pohyb (má-li být Bůh všude, musí být nehybný)

XENOFANÉS z Kolofónu (asi 569-477 př.n.l.)
- předchůdce Elejské školy a kritik antropomorfhího náboženství, ve kterém mají bozi podobu lidí
- prezentuje se názorem, že skutečný Bůh, má-li být neomezený, musí být:

• pouze jeden → dva by se již navzájem omezovali
• všeprostupující a nehybný → kdyby se hýbal, musel by vedle boha být ještě volný
prostor, v kterém by se pohyboval
• působící pouze svým myšlením

PARMENIDÉS z Eleje (asi 540-470 př.n.l.)
- vlastní zakladatel školy, který dospěl k náročné tezi, že „nebytí není" a že jest pouze bytí
- jsoucno, aby bylo plně jsoucí, musí být jedno a všeobsáhlé
- jde-li nám o pravdu, je třeba se řídit jednoznačnou logikou rozumu a nikoli smyslovým zdáním, i
kdyby působilo sebevěrohodněji → chceme-li pravdu musíme se řídit rozumem a né zdáním"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536cb1ae32f22.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Anticka_filozofie_predsokratovska.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse