Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Bankovnictví a pojišťovnictví - vypracované otázky

Bankovnictví a pojišťovnictví - vypracované otázky


Kategorie: Banky

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor vypracovaných otázek z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví pro diferenční zkoušku. Uvádí charakteristiku a funkci finančních trhů. Zabývá se úlohou a strukturou bankovního systému, riziky a regulací bankovních obchodů, a rovněž úrokovými sazbami a mírami, i podstatou úvěrových obchodů. Charakterizuje obchodní banku jako ekonomický subjekt. Vymezuje řízení likvidity a rentability obchodní banky, a rovněž její řízení aktiv a pasiv. Popisuje nejen průběh poskytnutí a čerpání úvěru, typy peněžních investic, zásady obchodování bank s cennými papíry, ale také finanční deriváty, platební styk, devizové a finančně úvěrové obchody. Závěrečné okruhy se věnují rozhodování o investování do finančních aktiv, základním principům manažerského účetnictví v bankách, a Vnitřnímu i vnějšímu auditu.

Obsah

1.
Charakteristika a funkce finančních trhů
1.1.
Poslání, funkce, členění peněžního trhu
2.
Úloha a struktura bankovního systému
2.1.
Rozvaha banky
3.
Obchodní banka jako ekonomický subjekt
3.1.
Finanční trh
3.2.
Bilance obchodní banky
3.3.
Vlastní kapitál obchodní banky
3.4.
Členění obchodních bank
4.
Rizika bankovních obchodů
4.1.
Definice
4.2.
Celkové riziko
4.3.
Typy rizik a jejich podstata
4.4.
Způsoby jeho předcházení rizik
4.5.
Řízení rizik
5.
Řízení likvidity a rentability (výnosnosti) obchodní banky
5.1.
Likvidita
5.2.
Rentabilita
5.3.
Aktiva podle stupně likvidity
5.4.
Základní principy obchodní politiky banky
5.5.
Dva základní zdroje likvidity
6.
Řízení aktiv a pasiv obchodní banky
6.1.
Základní principy řízení aktiv a pasiv
6.2.
Úvěrová politika
6.3.
Řízení zásob cenných papírů
6.4.
Řízení hmotných aktiv
6.5.
Řízení pasiv
6.6.
Řízení depozit
6.7.
Řízení vlastního kapitálu a dividend
7.
Regulace bankovních obchodů
7.1.
Základní dokumenty
7.2.
Pravomoci ČNB
7.3.
Pravidla obezřetného chování
8.
Úroková míra, úrokové sazby
9.
Podstata, zásady a rizika úvěrových obchodů
9.1.
Úvěry podle účelu poskytování
9.2.
Hlavními zásadami, při realizaci aktivních obchodů
9.3.
Rizika
9.3.
Sledování rizika bonity dlužníka - opatření
10.
Průběh poskytnutí a čerpání úvěru, úvěr jako finanční kategorie
10.1.
Funkce úvěru
10.2.
Typy úvěrů podle účelu poskytování
10.3.
Průběh poskytnutí a čerpání úvěru
10.3.1.
Při zkoumání žádosti se vyhodnocují
10.3.2.
Zajištění úvěru
10.3.3.
Volba způsobu splácení úvěru, uzavření úvěrové smlouvy
10.3.4.
Kontrola plnění úvěrových podmínek
11.
Peněžní investiční obchod, typy peněžních investic
11.1.
Národohospodářský význam peněžního trhu
12.
Zásady obchodování bank s cennými papíry
12.1.
Emise a prodej cenných papírů na primárním trhu
13.
Finanční deriváty
14.
Rozhodování o investování do finančních aktiv
14.1.
Technická analýza
14.2.
Fundamentální analýza
14.3.
Portfolio
14.3.1.
Výnosové
14.3.2.
Konzervativní výnosové
14.3.3.
Růstové a výnosové
14.3.4.
Životní
14.3.5.
Agresivní růstové
15.
Podstata a druhy pasivních bankovních obchodů
15.1.
Platební styk
15.2.
Hotovostní
15.3.
Bezhotovostní (převod mezi účty)
15.4.
Doklady bezhotovostního placení
15.5.
Zvláštní formy spoření
16
. Platební styk
16.1.
Rozdělení
16.2.
Nevýhody hotovostních peněz spočívají...
16.3.
Právní základy platebního styku
16.4.
Služby bank v hotovostním platebním styku
16.5.
Bezhotovostní platební styk
16.6.
Systém bezhotovostního platebního styku v ČR
16.7.
Mezibankovní platební styk a zúčtování
16.8.
Nástroje národního platebního styku
16.8.1.
Šek
16.8.2.
Směnka
16.8.3.
Běžný účet jakožto základna platebního styku
16.9.
Platební karty
16.9.1.
Platební systém
16.9.2.
Druhy platebních karet
16.9.3.
Vydávající asociace a modely
16.9.4.
Použitelnost karet
16.9.5.
Použitá technologie
16.9.6.
Pojištění
16.9.7.
Výhody platebních karet
16.10.
Zahraniční platební styk
16.10.1.
Nástroje zahraničního platebního styku
17.
Devizové obchody
17.1.
Význam mezinárodního peněžního oběhu
17.2.
Valuta
17.3.
Deviza
17.4.
Devizový kurz
17.5.
Devizová termínová operace „forward
17.6.
Swapová ( swap = výměna či prodej) operace
17.6.1.
Účel swapových operací
17.7.
Devizové operace typu financial futures a options
17.8.
Devizové termínové kontrakty typu financial futures a options jsou...
18.
Finančně úvěrové obchody
18.1.
Leasing
18.1.1.
Hlavní typy leasingu
18.2.
Faktoring
18.3.
Forfaiting
19.
Základní principy manažerského účetnictví v bankách
19.1.
Základní pojmy pojmy ve finančním účetnictví
19.2.
Manažerské účetnictví
19.3.
Nákladové účetnictví
19.4.
Vnitropodnikové účetnictví
19.5.
Jaké získáváme informace z účetnictví
20.
Vnitřní a vnější audit
20.1.
Externí audit
20.2.
Dohled na dálku

Úryvek

"6. Řízení aktiv a pasiv obchodní banky
Řízení bankovní bilance obecně zahrnuje řízení aktivní strany bilance a řízení pasivní strany bilance. Tvoří je zejména likviditní politika, úvěrová politika, řízení zásob cenných papírů, řízení hmotných aktiv, řízení depozit (depozitní politika), řízení vlastního kapitálu banky a dividendová politika.
Přístupy k řízení bankovní bilance jsou ovlivňovány především změnami finančního systému. To znamená, že s vývojem nových finančních trhů, produktů a institucí se mění i metody řízení aktiv a pasiv banky.
Základní principy řízení aktiv a pasiv obchodní banky jsou obsaženy v následujícím:
 banka musí mít jistotu, že v každé době má k dispozici dostatek hotovosti, aby mohla dostát závazkům vůči vkladatelům. Musí se proto zabývat řízením likvidity, tj. získáváním dostatečně likvidních aktiv;
 musí minimalizovat riziko při získávání (vytváření) aktiv tím, že držená aktiva diverzifikuje neboli že určitý objem aktiv s vysokou mírou rizika vyvažuje přiměřeným objemem aktiv s nízkou mírou rizika;
 banka musí získávat zdroje peněžních prostředků, pasiva, s co možná nejnižšími náklady;
 musí minimalizovat rizika plynoucí ze změn úrokových měr a směnných kurzů, které vznikají v čase a na různých trzích s penězi.

Úvěrová politika
Úvěry a půjčky přinášejí obchodním bankám rozhodující část výnosů a zisku. Nepřímo motivují činnost bank při získávání úvěrových zdrojů, vkladů, při poskytování různých bankovních služeb. Patří k rizikovým, méně likvidním aktivům, neboť zpravidla jen výjimečně mohou být splaceny před lhůtou splatnosti (přeměněny na hotové peníze). Ztrátám jsou vystaveny v případech, kdy dlužník nesplatí úvěr ve lhůtě a úvěr není dostatečně zajištěn likvidním majetkem dlužníka.
Řízení úvěrového portfolia tvoří důležitou součást bankovního řízení. Jeho kvalita často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu banky. Příliš mnoho „problémových“ úvěrů jako důsledek „nezdravých“ bankovních praktik se může stát otázkou existence banky.
Formulováním úvěrové politiky, organizací úvěrového úseku a kontrolních systémů rozhoduje vedení banky o výnosu rizikových položek úvěrového portfolia, za což je v konečném důsledku i zodpovědné. Stupeň rizika se vyjadřuje počtem platebně neschopných klientů a objemem úvěrů jim poskytnutých včetně dlužných úroků a dalších ztrát s tím spojených.
Za účelem rozhodnutí, zda úvěr bude povolen či odmítnut, si banky stanovují vlastní pravidla, která vymezují podmínky pro poskytnutí úvěrů, stanoví minimální požadavky, definují kompetence a zodpovědnosti a popisují kontrolní systém. Tato pravidla jsou obvykle stanovena v zásadách úvěrové politiky dané banky.
Stupeň rizika úvěrového portfolia je určován zejména úvěrovým rizikem, rizikem úrokových sazeb, likviditním rizikem, provozním rizikem a rizikem podvodu. Určující však zůstává posouzení bonity klienta (jeho „úvěruschopnost“ a „úvěruhodnost“).
Pokud banka akceptuje bonitu klienta, jde v dalším kroku o to, stanovit podmínky úvěru, především úrokovou sazbu. Při jinak stejných okolnostech platí: čím menší je úvěrové riziko klienta, tzn. čím lepší je jeho bonita, tím nižší je úroková sazba. V bankovní praxi jsou klienti zařazováni do určitých přesně definovaných skupin, kde každá skupina má vlastní strukturu podmínek. V praxi se banky snaží realizovat řízení úvěrů pomocí úvěrověpolitických zásad, které se přizpůsobují změnám podmínek na trhu.
Řízení zásob cenných papírů
Bankovní portfolio CP má jak výnosovou, tak i likviditní část. Investice do CP, které netvoří sekundární rezervy, jsou relativně výnosným zdrojem důchodů obchodních bank. Banky vkládají své dlouhodobější disponibilní zdroje peněz do dluhopisů podniků, vládních a komunálních CP, investičních společností a fondů, penzijních a jiných fondů. Jejich prostřednictvím si též zajišťují kapitálové účasti v a.s., podnicích i v jiných bankách a dalších institucích.
Tyto CP mohou banky používat také jako tzv. terciární rezervy k překonání nedostatku disponibilních zdrojů potřebných k jiným aktivním bankovním transakcím, např. pro poskytnutí úvěru dobrým klientům apod. Zároveň mohou používat tyto CP k běžným obchodům na kapitálových trzích.
Pro banku je důležité stanovit akceptovatelný stupeň rizika pro portfolio cenných papírů a očekávaný"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 61stran. Práce obsahuje tabulky.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno např.: http://www.miras.cz/akcie/teorie-portfolia.php; http://www.velmont.wz.cz/maturitaeko/023.doc. ; http://www.penize.cz/15744-platebni-karty-a-jejich-druhy; http://bankovnictvi-finance.blogspot.com/2008/06/obsah.html; http://maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3817&pageTitle=Bankovn%C3%AD%20syst%C3%A9m
ID 7527.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14938
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse