Bloomova taxonomieKategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s úrovněmi vzdělávacích cílů dle Bloomovy taxonomie a uvádí možnosti její aplikace.

Obsah

1.
Výukové cíle
2.
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
3.
Původní a revidovaná verze
4.
Aplikace Bloomovy taxonomie

Úryvek

"Výukové cíle:
- vyučování, jako každá smysluplná lidská činnost, má k cíli zaměřený průběh - cílem chápeme zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti směřuje
- cíle vstupují jako jeden z určujících prvků do složitého systému vztahů, které podmiňují povahu vyučovacího procesu
- taxonomie výukových cílů - díky taxonomii výukových cílů je učitel schopen zajistit, aby žáci upotřebili znalosti, které již mají a na druhou stranu se učili již získané vědomosti, dovednosti, postoje a návyky používat a provádět náročnější operace

Taxonomie = systematicky uspořádaný soupis určitých objektů
- kognitivní cíle = cíle, které vedou k poznání

Bloomova taxonomie
- nejznámější a u nás nejpoužívanější taxonomie cílů = klasifikační model výukových cílů, hierarchicky uspořádaných podle úrovně náročnosti do šesti kategorií - od nejjednodušších (pamětní osvojení) po nejnáročnější (hodnotící posouzení):

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů

Pomůcka pro formulaci různých úrovní vzdělávacích cílů pomocí aktivních sloves – ŠVP (podle Bloomovy taxonomie):
1. znalost (zapamatování) - jde jen o znovupoznání nebo o znovuvybavení poznatků a jejich reprodukci, nikoli o přímé užití
(žák řekne definici, doplní, napíše, zopakuje, pojmenuje, popíše, vyjmenujte, identifikuje, přiřadí, reprodukuje, seřadí, vybere, vybaví si, označí, uvede seznam, určí…)
2. porozumění - jde o pochopení a schopnost užití poznaného
(žák dokáže, jinak formuluje, ilustruje, interpretuje, objasní, opraví, přeloží, převede, popíše, vysvětlí, vypočítá, zkontroluje, odhadne, provede, změří, vyjádří vlastními slovy či jinou formou, shrne…)
3. aplikace - dochází k transferu učení do situací pro jedince nových (problémů)
(žák aplikuje, demonstruje, diskutuje o…, interpretuje údaje a vztahy, načrtne, navrhne, plánuje, vybere, zařadí, nalezne, použije, prokáže, registruje, řeší, uvede vztah mezi…, uspořádá, vyčíslí, vyzkouší, roztřídí…)"

Poznámka

Součástí práce je schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5128aa3329f56.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Bloomova_taxonomie.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse