Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká literatura 15.-18.století - maturitní otázka

Česká literatura 15.-18.století - maturitní otázka

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná a o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje české literatuře v období od 15. do 18.století. Součástí práce je charakteristika jednotlivých období včetně uvedení zásadních historických událostí. První část práce je věnována renesanci a humanismu v českých zemích. Dále je popsáno období baroka a tvorba v období pobělohorském, kde je nejvíce rozebrán život a dílo J.A.Komenského. Současně je zmíněna jezuitská a pololidová tvorba.

Obsah

1.
Dílo latinských humanistů
1.1
Jan z Rabštejna
1.2
Jan Campanus Vodňanský
2.
Národní humanisté
2.1
Viktorin Kornel ze Všehrd
2.2
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
2.3
Václav Hájek z Libočan
2.4
Daniel Adam z Veleslavína
3.
Charakteristika baroka
3.1
Pobělohorská doba
3.2
Emigrantská literatura
3.2.1
Pavel Skála ze Zhoře
3.2.2
Pavel Stránský
3.3
Jan Amos Komenský - život a dílo
3.4
Jezuitská literatura
3.4.1
Antonín Koniáš
3.4.2
Bohuslav Balbín
3.4.3
Bedřich Bridel
3.4.4
Adam Michna z Otradovic
3.5
Brusiči jazyka
3.5.1
Václav Jan Rosa
3.5.2
Matěj Václav Šteyer
3.6
Pololidová tvorba
3.6.1
Václav František Kocmánek

Úryvek

“Baroko
- zhoršení rozporů mezi evropskými státy, zápas o území, mocenské, politické zisky přináší období válek (třicetiletá válka 1618 – 1648), české stavovské povstání proti Ferdinandu II. neúspěšné, období nejistot
- patrné rozdíly ve vývoji zemí: Habsburská monarchie, Francie- růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka- x svobodnější prostředí v Anglii, Nizozemí, reformace), vznik nepřátelských táborů
- sílí pocity marnosti, nejistoty, pomíjivosti lidského života, nedůvěra v rozum
- vítězí víra, člověk se upíná k nadpozemským jistotám, odvrací se od přírody k vlastnímu nitru, mysticismu, člověk se nesnaží najít pravdu, věří, že mu bude zjevena
- v umění: naturalisticky vyjadřuje bezmocnost, bolest- hyperbolizace negativních jevů,
klade důraz na cit, smyslové vnímání, chce ohromit: využívá kontrastů, dramatičnosti, monumentality
- nejasný původ názvu-asi z port. barocco= perla nepravidelného tvaru
- používá křivky, vlnění, oblouky, kopule (místo pravoúhlých tvarů), bohaté fresky, bohatá výzdoba-zlato, mramor, sochy
- architektura: mohutnost, velkolepost staveb, složitý půdorys, velká zdobnost : kostely, chrámy, měšťanské domy, zámky, smysl pro urbanismus- stavby začleněné do prostoru: Kryštof a Kilián Dienzenhoferové (Loreta, chrám sv. Mikuláše), Jan Santini (Karlova Koruna),
- v sochařství: sochy v dramatickém pohybu, vnitřním napětí, křečovitost, patetická gesta, draperie= šat nese pohyb , Matyáš Bernard Braun (Alegorie ctností a neřestí), Ferdinand Brokoff- sochy na Karlově mostě
- v malířství: velkolepé mytologické, alegorické výjevy,dramatické světelné efekty- šerosvit (kontrast světla a stínu), akty- ideálem plné tvary, ale i světská témata- scény ze života měšťanů
malíři : Rubens, Rembrandt, Velazquez- portrétista šp. královské rodiny, Karel Škréta, Petr Brandl
- v hudbě: varhaní hra, opera, J. S. Bach, G. F. Händel, J. V. Stamic, J. Mysliveček
- v literatuře: náboženské náměty, aktualizace typických středověkých žánrů: legenda, duchovní píseň, epos, traktát, reflexivní lyrika, využití obraznosti, alegorie symbolů, velký vliv má jezuitský řád
- roste obliba divadla

Doba pobělohorská: (1620 - bitva na Bílé hoře)
- české stavovské povstání 1618- 1620 znamenalo počátek 30-ti leté války
- odpor proti útlaku : 1618 pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé hoře- porážka stavovského odboje, poopraveno 27 účastníků odboje, konfiskace majetku, násilná rekatolizace- jediná povolená víra je katolická, proto četné emigrace vzdělaných nekatolíků
- česky tištěná tvorba je omezena na lidovou tvorbu a náboženskou literaturu
- rozhodující vliv na literární tvorbu měl jezuitský řád, snaží se navázat na katolickou literaturu, která byla přerušena husitstvím- obdiv k domácím světcům- sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop,
- v Evropě války, mor, 1648 Vestfálský mír, neuznána náboženská svoboda, upevnění habsburské moci- ztráta nadějí českých emigrantů na možnost návratu, zesílení absolutismu, nevolnictví utuženo- rolnická povstání, povstání na Chodsku 1692, zbojnická hnutí- proti robotě- Jánošík

Emigrantská literatura (nekatolická inteligence)

- odchod do Německa: Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní – obhajoba, kritická analýza stavovského povstání

Pavel Stránský- O státě českém- hájil předbělohorské Čechy, příčina porážky je ve špatné obraně, lidé se dobrovolně nechtěli vzdát majetku, konfiskace

- na Slovensko: Jiří Třanovský- Písně duchovní staré i nové-kancionál

- do Polska: Jan Amos Komenský
- pedagog, vědec,filozof, spisovatel, překladatel, básník, poslední biskup jednoty bratrské
- narodil se v Nivnicích u Uherského Brodu (1592)
- studuje v bratrských školách (Přerov, Strážnice), v zahraničí (Herborn, Heidelberg)
- působí jako učitel a kněz v Přerově a ve Fulneku
- po roce 1628 odjíždí do Polska (Lešno) a cestuje (Anglie- pozván 1640, zakládá Akademii věd, Švédsko- reforma školství, Uhry- 1650 Šarišský Potok, Nizozemí- žije tu od 1656)
- 1648 Vestfálský mír- ztráta nadějí na možnost návratu do Čech (Kšaft umírající matky jednoty bratrské- forma závěti, mělo přinést útěchu v těžké situaci)v Lešně shořel archiv; dělal biskupa
- 1654 požár v Lešně- zničeno mnoho jeho spisů
- je pohřben v Holandsku (Naarden)
a) filozoficko- náboženské spisy:
Listové do nebe - fiktivní list chudých Kristovi, kde kritizuje společnost, a listy Krista lidem, v nichž nabádá ke smírnému řešení
Labyrint světa a ráj srdce - rozsáhlá alegorická skladba, motiv poutníka, je ostrou kritikou soudobé společnosti, touhy po penězích, podvodů, válek
- poutník (autor toužící po poznání) prochází městem bludištěm (světem), prohlíží všechny stavy společnosti- zachycení soudobé společnosti, smýšlení lidí.
- jeho průvodci Všezvěd Všudybud (zosobnění lidské zvídavosti) a Mámení
- vidí, jak si lidé nasazují masku, když jsou do společnosti = lidská přetvářka, ale on je viděl takové, jací opravdu jsou - hloupí, chytří, chamtiví, lidé na sebe mluví cizími jazyky = neschopnost naslouchat druhému, každý se baví jen o sobě, všude rozpoznává jen podvod a klam, je zděšen
- východiskem jeho zoufalství a jedinou útěchou je mu návrat do vlastního srdce a k Bohu
- forma: bohatý jazyk, složitá souvětí- humanistická perioda= dvojdílné souvětí,předvětí a závětí se odděluje dvojtečkou nebo středníkem..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse