Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká literatura od nejstarších dob do doby Husovy - maturitní otázka

Česká literatura od nejstarších dob do doby Husovy - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá českou literaturou od nejstarších dob do doby Husovy. Velmi stručně charakterizuje dobu, poté popisuje literární památky psané ve staroslověnštině, latině, i češtině. Jmenuje hlavní představitele, a formou krátkých hesel vystihuje obsah jejich děl.

Obsah

1.
Staroslověnština
2.
Latina
3.
Česká literatura

Úryvek

"Staroslověnština
- uměle vytvořený nejstarší slovanský jazyk, základ nářečí Slovanů z okolí Soluně, používaný Konstantinem a Metodějem
- pol. 9.stol. – pol. 13.stol. – vznik prvních písemných památek = vznik Velkomoravské říše - Přemyslovský stát
- převažují duchovní témata, žánry – životopisy, kroniky, písně, legendy
- 863 – příchod Konstantina a Metoděje (Solunští –Bizanští věrozvěstové) na pozvání knížete Rastislava vyučovat jazyk Staroslověnštinu
- vytvářejí písmo = Hlaholici , základ azbuky = cyrilice ( území Bulharska )
Po Metodějově smrti násilné ukončení jazyka Staroslověnštiny.
Díla:
Proglas – veršovaná předmluva k evangeliu proklamující právo vyslechnout si bohoslužbu v mateřském jazyce
Život Konstantinův a život Metodějův ( Panonské legendy )– autor: jejich žáci, lící život od narození do smrti
Legenda o svatém Václavovi
Život sv. Ludmily a život sv. Václava
Hospodine pomiluj ny (pane smiluj se nad námi) – nejstarší česká duchovní píseň, zpívala se na mších, Karel IV jí zařadil do korunovačního řádu, Mistr Jan Hus jí dal zpívat v kapli Betlémské
Svatý Václave – slavnostní chorální píseň, plnila funkci hymny

Latina
Centra vzdělanosti jsou kláštery např. Zbraslavský klášter (školy, knihovny ), pol. 12. stol. – Glosy ( vpisy v latinských textech )
Díla: Zbraslavská kronika (poč. 14. stol ) – psaná latinsky, autoři: Ota a Pavel
Kronika česká – první česká latinsky psaná kronika, líčí humorně s anekdotami a dialogy dějiny našeho národa, má tři části: kronika a legendy, události co prožívali pamětníci, události co prožil sám Kosmas
autor: Kosmas – první významný český spisovatel, kronikář, zakladatel českého dějepisectví
Vita Caroli (Život Karlův) – autobiografie, nejvýše ceněná dějepisná próza, autor: Karel IV (hovořil 5 jazyky), vysoce vzdělaný

Česká
Pol. 13.stol. – do konce 14.stol. , doba vrcholného feudalismu, jazyk: čeština, konkuruje latině, francouzštině, němčině, znaky: rozvíjí se města, řemesla jsou oddělena od zemědělství, nastává kulturní rozmach – Gotika ( umělecký sloh – lomený oblouk, vysoké štíhlé stavby, strnulé pozice, obrazy : Mistr Theodorik –Karlštejn )
kultura – hlavní postavení má církev, v literatuře se hlásí o slovo šlechta
1, období – pol. 13.stol. – 40 léta 14.stol. – zesvětštění (laicizace) – literaturu vytváří šlechta
Díla: Alexandreis – epická veršovaná skladba o antickém králi Alexandru Velikém, autor neznámý, patrně vysoký šlechtic, pod maskou A. Velikého se skrývá Přemysl Otakar II.
Dalimilova kronika – česky psaná, veršovaná kronika, líčí české dějiny od počátku až do roku 1314, čerpá z Kosmovy kroniky, ale i jiných dějepisných pramenů, autor: neznámý, sepsal patrně vyšší příslušník české šlechty, v 17. stol. omylem přisouzena boleslavskému kanovníkovi Dalimilu Meziříčskému
2, období – od 40.let 14.stol. – konec 14.stol. – úsilí o demokratizaci, doba vlády Karla IV – výstavba Prahy, založení univerzity( 1348 ), roste význam češtiny
Díla: Legenda o sv. Prokopu – líčí život opata Sázavského kláštera ( staroslovanská vzdělanost )"

Poznámka

Obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4926df84e117f.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_ces_lit_nejstar_dob.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse