Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Česká společnost v 15. – 16. století (doba poděbradská a jagellonská)

Česká společnost v 15. – 16. století (doba poděbradská a jagellonská)


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je napsána jako maturitní otázka do dějepisu. Postihuje dobu od smrti Zikmunda do roku 1526. Jsou zde popsány náboženské rozpory, kultura této doby, vláda Albrechta II. Habsburského, Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Vladislava II. a Ludvíka Jagellonského.
Obsah:
- Ekonomický, politický a společenský vývoj v době poděbradské a jagellonské
- Příčiny vzniku mnohonárodnostní habsburské monarchie, postavení českých zemí v monarchii
- Humanismus a renesance, specifika jejich projevů u nás
Úryvek z práce:
"- Vláda Jiřího z Poděbrad – „husitský král“
- 1458 – zvolen českým králem na zemském sněmu – první skutečná volba českého panovníka; v témže roce uznán i Moravou
- Výhodné sňatky (jeho dcera Kateřina provdána za Matyáše Korvína)
- Opora o kališnickou církev, nižší šlechtu a měšťany
- Spojenci (vojska na královských hradech), schopní rádci, souhlas papeže (slib pronásledovat kacíře – podle papeže nekatolíky, ale Jiří nepovažoval kališníky za kacíře; neuznával jen jednotu bratrskou x papež – úhlavní nepřítel krále)
- Základ politické koncepce – basilejská kompaktáta – žádost o potvrzením papežem – prohlášena papežem za zrušená, nikdy je neuznal
- Rozkvět hospodářství – obnova dolování stříbra v Kutné Hoře
- 1466 papež prohlásil Jiřího z Poděbrad za kacíře
- Růst vnitřní opozice – vznik zelenohorské jednoty – opozice proti Jiřímu
- Obrana proti křížové výpravě (výprava zahájena uherským králem Matyášem Korvínem) – obsadil Moravu, obě Lužice – 1469 obklíčen u Vilémova – nucen se vzdát, slib porušen – nechal se 1469 zvolit v Olomouci českým králem, uznán jen na Moravě, Ve Slezsku a Lužici, českým sněmem odmítnut
- Jiří z Poděbrad náhle zemřel, před smrtí uzavřel dohodu s polským králem Kazimírem IV. – nabídl trůn jeho synovi Vladislavovi
- Po smrti Jiřího – králem Vladislav II. (z rodu Jagellonců) – slabý a nerozhodný – „Král Bene“, „Král Dobře“
- Dvojvládí – Korvín x Vladislav II..."

Obsah

.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f88dfcacc5d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_spolecnost_15stol.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse