Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > České země za Přemyslovců (od Bořivoje až po nástup Přemysla Otakara I.) - výpisky

České země za Přemyslovců (od Bořivoje až po nástup Přemysla Otakara I.) - výpisky


Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované výpisky z knih Dějiny zemí Koruny české I. a Čechy v době knížecí, které přibližují období vlády prvních Přemyslovců na našem území. Velmi stručně jsou představeny hlavní události a politické činy českých knížat nebo říšských vládců.

Obsah

1.
Pravděpodobný vznik čs. knížectví
2.
Český stát za prvních Přemyslovců v letech 872 – 999
a) Politický vývoj v letech 872 – 935
b) Vláda Boleslava I. a Boleslava II. 929/935 – 999
c) Počátky křesťanské kultury v Čechách
3.
Situace v Čechách mezi lety 999 - 1125
a) Události v čs. zemích 999 - 1055
b) Státní organizace a seniorátní řád
4.
Politický vývoj v 2. polovině 11. století
a) Konflikty Přemyslovců v 1. čtvrtině 12. století
b) Duchovní struktury společnosti v 11. století
c) Vývoj českého státu v letech 1125 – 1197
d) Vláda Boleslava I. ( 1125 – 1140 ) až po vládu Vladislava Jindřicha (1197)
e) Sídelní, hospodářský a právní vývoj země
f) Kultura 12. století

Úryvek

"Vláda Boleslava I. a Boleslava II. 929/935 – 999
- po zavraždění Václava se Boleslav I. ( 929/935 – 972 ) Ukrutný ihned chopil moci
- když zemřel Jindřich I. Ptáčník zahájil Boleslav I. roku 936 válku se „sousedním podkrálíčkem“ (slovanský kmen, spojenec Saska), tím se však do války s novým saským králem Otou I., konflitk byl ukončen roku 950, kdy se mu Boleslav poddal, jeho moc nad nově rozšiřujícím se územím (již celé Čechy, Morava, Slezsko, území Vislanů a západního Slovenska) zůstala nedotčena, expanze směřovala i do oblasti Červeňských Hradů
- Boleslav I. zahájil budování hradské správy, bojovné velkodružiny a ražbu prvních mincí - denárů
- roku 955 vystoupil jako spojenec Oty I. v bitvě na řece Lechu u Augsburgu, kdy byla poražena vojska Maďarů
- za vlády Boleslava vznikla první písemná zpráva o Praze – Ibrahím ibn Jákúb vylíčil rozsah „Boleslavovy říše“
- hlavním důvodem přežívání velké říše byla kořist z expanze a obchod s otroky
- měl syna Boleslava, dcery Doubravku (Dobravu) a Mladu – ta byla vyslána s poselstvem do Říma, z Říma byl založen první klášter (Benediktýnek) na našem území u sv. Jiří na Pražském hradě, papež souhlasil i se založením pražského biskupství, Doubravka si vzala Meška I., čímž bylo dočasně upevněno česko-polské přátelství
- po úmrtí Boleslava I. nastoupil Boleslav II. Pobožný (972 –999)
- v roce 973 na sjezdu císaře a knížat v Quedlinburgu získalo pražské biskupství obecné uznání, Čechy byly vymaněny z vlivu řezenské diecéze a podřízeny mohučské arcidiecézi
- prvním pražským biskupem se stal Sas Dětmar
- po smrti Doubravky vztahy s Polskem ochably, Poláci znovu v 80. letech 10. stol. ovládli Krakovsko, v 90. letech i Slezsko
- roku 982 byl Vojtěch Slavníkovec na Levém Hradci provolán knížetem a předáky za biskupa, k jeho diecézi byla připojena Morava a další území sahající až k Tatrám
- Vojtěch narazil při prosazování křesťanských zásad na odpor, zklamání ho vedla k pobytům mimo jeho diecézi (hlavně v Itálii), odtud přivedl první mužskou klášterní komunitu (založení břevnovského kláštera 992–3)
- Vojtěch zahynul při šíření křesťanství u pobaltských Prusů – byl umučen 23. 4. 997,
jeho ostatky byly uloženy v novém arcibiskupství v Hnězdně (arc. Radim – Slavníkovec), do nově vzniklého arcibiskupství v Ostřihomi byl postaven také Slavníkovec - Anastazius
- Přemyslovci se postupem doby dostali do konfliktu se Slavníkovci (správci Libice a Malína s okolím), touha po kořisti, pravděpodobně umocněná ztrátou Krakovska a Slezka, kdy bojovná družina de facto neměla nic „na práci“, vyvrcholila 28. 9. 995 – knížecí družina dobyla Libici nad Cidlinou a všechny přítomné Slavníkovce vyvraždila"

Poznámka

Psané v heslech a odrážkách.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4628a8bc683e3.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Vlada_prvnich_Premyslovcu.doc (100 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse