Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Český jazyk a literatura - otázky k SZZk

Český jazyk a literatura - otázky k SZZk

Kategorie: Literatura, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 85 podrobně zpracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury. Soubor pokrývá širokou škálu témat, zabývá se například slovními druhy, lexikologií, skladbou vět, slovotvornými činiteli či osnovami a učebními pomůckami vhodnými pro jednotlivé ročníky základní školy. Věnuje se také pohádkám, pověstem a dalším druhům dětské literatury, charakterizuje je a představuje vybrané spisovatele. Úplný výčet otázek je uveden níže.

Obsah

1.
Jazyk a jazykověda
2.
Český národní jazyk, jeho útvary
3.
Mluvení – fyziologie a analýza
4.
Systém a dělení českých hlásek
5.
Zvukové prostředky souvislé řeči
5.1
Výslovnostní styly
6.
Grafický systém českého jazyka
6.1
Hlavní principy a zásady českého pravopisu
7.
Slovní zásoba a její popis
7.1
Slovo, pojmenování, slovní struktura
8.
Tvoření slov
8.1
Pojmenování motivovaná, nemotivovaná
8.2
Slovotvorné procesy
9.
Slovo
9.1
Zvuková a významová stránka
9.2
Třídění slov
9.3
Slovní druhy
9.4
Slovnědruhová příslušnost
10.
Substantiva, významové a mluvnické kategorie
10.1
Tvarová soustava
11.
Adjektiva, významové a mluvnické kategorie
12.
Pronomina
12.1
Jejich třídění, skloňování rodových a bezrodových
12.2
Deklinace zájmenná a adjektivní
13.
Numeralia
13.1
Jejich vymezení a komplexní slovnědruhová charakteristika
13.2
Třídění
13.3
Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů, tvarová soustava
13.4
Kombinované číslovkové výrazy, pád počítaného předmětu
14.
Verbum
14.1
Významové třídění sloves, gramatické kategorie slovesné
15.
Tvarová soustava českého slovesa; slovesné třídy
16.
Adverbia
16.1
Komplexní charakteristika slovního druhu
16.2
Postavení mezi ohebnými a neohebnými slovními druhy
16.3
Příslovečné výrazy, tvoření příslovcí, třídění příslovcí
17.
Neohebné slovesní druhy
17.1
Vymezení, charakteristika a vnitřní klasifikace
17.2
Funkce
18.
Pojetí skladby, věta a výpověď
18.1
Gramatický větný vzorec
19.
Syntaktické vztahy a způsoby jejich vyjadřování
19.1
Skladební dvojice a slova, která do nich nevstupují
20.
Valence, základové a nezákladové větné členy
21.
Podmětová a přísudková část věty
21.1
Základ podmětu, základ přísudku
21.2
Bezpodmětové větné struktury
21.3
Přísudek v neslovesné větě (tzv. větné ekvivalenty)
22.
Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných strukturách
23.
Souvětí souřadné, podřadné a složité
23.1
Způsoby klasifikace vedlejších vět
23.2
Nepravé věty vedlejší
24.
Slohotvorní činitelé
25.
Stylové oblasti a funkční styly
26.
Stylistika prostředků lexikálních a gramatických
27.
Slohové postupy a útvary
28.
Stylistické prostředky kompoziční.
29.
Specifikum vztahu lingvistiky a didaktiky ČJ pro 1. st. ZŠ
30.
Hlavní úkoly, cíl a pojetí vyučování na 1.st. ZŠ
30.1
Jazykové vzdělávání a jazyková průprava
31.
Uplatnění pedagogických zásad a metody práce učitele
32.
Osnování učiva
32.1
Současné schválené vzdělávací programy pro 1. st. ZŠ
32.1.1
Charakteristika a srovnání pro předmět ČJ
33.
Učebnice a učební pomůcky pro vyučování ČJ na 1. st. ZŠ.
34.
Expozice učiva
34.1
Deduktivní a induktivní metoda výkladu mluvnického učiva
34.2
Metoda prodlouženého výkladu
34.3
Didaktický rozhovor v předmětu ČJ
35.
Motivační metody ve vyučování gramatiky
35.1
Komunikativní metody výuky ČJ
36.
Jazyková cvičení v hodinách ČJ
36.1
Třídění, využití, uplatnění logicko-myšlenkových operací
37.
Funkční zvukové prostředky mluvené řeči v učivu 1. st. ZŠ
37.1
Vztah zvukové a grafické stránky jazyka z hlediska didaktického
37.2
Péče o zvukovou stránku žákova vyjadřování
38.
Metodické dělení pravopisných jevů
38.1
Jevy pravopisu lexikálního
38.1.1
Jejich postavení v systému učiva ČJ na 1. st. ZŠ
39.
Jevy pravopisu tvaroslovného a skladebného
40.
Morfematická a slovotvorná analýza na 1. st. ZŠ
41.
Metodické postupy při probírání významových vztahů mezi slovy
41.1
Prostředky rozvoje vyjadřování žáků
42.
Didaktická problematika slovních druhů
42.1
Vyvozování, třídění, algoritmus, systematizace v učivu 1. st. ZŠ
43.
Didaktická problematika jmenných kategorií na 1. st. ZŠ
44.
Osvojování slovesných kategorií na 1. st. ZŠ
45.
Substantiva v systému učiva na 1. st. ZŠ
46.
Adjektiva v systému učiva na 1. st. ZŠ
47.
Didaktická problematika zájmen na 1. st. ZŠ
48.
Sloveso - jeho významy a tvary v učivu 1. st. ZŠ
49.
Didaktická problematika číslovek na 1. st. ZŠ
50.
Neohebné slovní druhy v učivu ČJ na 1. st. ZŠ
51.
Syntaktické vztahy a skladební dvojice v učivu 1.st. ZŠ
52.
Didaktická problematika souvětí na 1.st. ZŠ
52.1
Jeho identifikace a tvorba, větné vzorce
53.
Základní větné členy v učivu ČJ na 1.st.ZŠ
54.
Řeč přímá a nepřímá v učivu ČJ na 1.st. ZŠ
55.
Metody práce učitele ve slohové výuce na 1. st. ZŠ
56.
Produktivní komunikativní dovednosti (mluvení a psaní) na 1.st.ZŠ
57.
Receptivní komunikativní dovednosti (čtení a naslouchání)
58.
Literatura pro děti jako součást národní literatury
58.1
Členění podle věku adresáta
59.
První česky psané knihy pro děti, původní snahy v poezii
60.
Lidová pohádka v literárním zpracování klasiků srovnání přístupu k lidové látce
61.
Autorská pohádka česká a autorská
61.1
J.Karafiát, H.Ch.Andersen
62.
Evropské sbírky
62.1
17. st.-Ch. Perrault, 19. st.- J.a W. Grimmové
63.
Zakladatelský tvůrčí čin poezie pro děti
63.1
J.V. Sládek
64.
Pokračování tradice pohádky podle lidových látek
64.1
Aktualizace tradičních pohádkových motivů
65.
Moderní autorská pohádka
65.1
Typy pohádkového vyprávění ve 20. a 30. letech
66.
Převyprávění pověstí
66.1
Místní a celonárodní pověsti, biblické látky
67.
Pověsti, jejich zařazení a didaktika vyprávění
68.
Orientace v dalších prozaických žánrech, obsahové a tvarové
69.
Podněty překladové literatury (1. pol. 20. století)
70.
Lyrický a epický princip v moderní poezii pro děti
71.
Literární adaptace lidových pohádek v 2. pol. 20. století
71.1
Prozaická pohádková tvorba F. Hrubína
72.
Moderní autorská pohádka
73.
Překlady ze sv. literatury
74.
Umělecké zpracování mytologických pověstí a bájí
75.
Příběhová próza z dětského života
76.
Příklady ze světové literatury
76.1
A. Lindgren, R. Goscinny, A. Ransome…
77.
Dobrodružná próza pro děti
77.1
O. Batlička, L.M. Pařízek...
78.
Přírodní próza pro děti
78.1
J. Tomeček, V. Pazourek, J. Pohl
79.
Populárně-naučná a umělecko-naučná literatura v četbě dětí
80.
Základní problematika vyučování čtení ve 2. - 5. r. ZŠ
81.
Literární výchova jako složky učebního předmětu ČJ na 1. st. ZŠ
81.1
Současně jako složka estetické výchovy.
81.2
Cíle a úkoly, obsah učiva
81.3
Základní formy práce v hodinách čtení a literární výchovy
82.
Čítanky jako specifická antologie
82.1
Hodnocení stávajících čítanek, popř. vlastní alternativní návrhy
83.
Práce s knihou, společná mimočítanková četba, četba individuální
84.
Aktuální literární a estetická výchova
84.1
Časopisy pro děti, rozhlas, televize, film, divadlo
84.2
Specifika těchto vyučovacích hodin
85.
Práce s textem, literárně estetické dovednosti
85.1
Čtení textu v různých fázích
85.1
Přiměřená interpretace textu v jednotlivých ročnících
85.2
Rozsah a obsah literárně-vědního učiva na 1. st. ZŠ

Úryvek

"ČL/2. ČESKÝ NÁRODNÍ JAZYK, JEHO ÚTVARY (VÝVOJ; SPIS. JAZYK, DIALEKTY A SOCIOLEKTY).
Literatura:
A) Hubáček,J. - Jandová,E. - Svobodová,J.: Čeština pro učitele. Opava 1996. (S,K)
B). Hájková,E. a kol.: Jazyková cvičení pro studující učitelství v 1. - 4. r. ZŠ. Praha 1994. (S,K)
Osnova:
1. Vývoj jazyka
2. Spisovný jazyk
3. Dialekty
4. Sociolekty

AD1. VÝVOJ JAZYKA
Jazyk je bezprostředně vázán na život člověka v lidské společnosti. Jeho vývoj tak souvisí s vývojem hospodářského, sociálního, politického a kulturního života společnosti.
Český jazyk patří do skupiny západních slovanských jazyků (ještě máme slovanské jazyky východní a jižní), a to asi od 9. stol. (tzn. od doby Velké Moravy). Tehdy se začaly kočovné kmeny usazovat na jednom místě, přivlastňovat si půdu. Tím byl dán předpoklad pro vznik nového společenského řádu - feudalismu, který u nás trval zhruba do 18. konce století. V počátečním období feudalismu se české kmeny postupně utvářely v český národ a z kmenového jazyka se pomalu utvářel český národní jazyk.
Stejně tak jako ostatní slovanské jazyky i čeština vznikla z praslovanštiny, která existovala zhruba od 7. stol.n.l. Praslovanština nebyla jako jazyk také zcela jednotná, existovaly tu drobné nářečové rozdíly mezi jednotlivými kmeny, i když kmeny žily ve společném kmenovém svazu. Prvním spisovným slovanským jazykem byla staroslověnština. (Užívali ji Cyril a Metoděj po svém příchodu na Velkou Moravu od roku 863.) S postupným stěhováním slovanských kmenů do dnešních sídel v 1. tis. n.l. a v souvislosti s velkým rozšířením jejich území začaly se pak jednotlivé kmenové svazy a kmeny osamostatňovat.
Některé znaky českého jazyka se objevují se objevují již ve staroslověnských památkách z 10. a 11. stol. (např. Kyjevské listy, Pražské zlomky). V 11. stol. se objevují jednotlivá česká slova vložená nebo vepsaná do latinských rukopisů. Vlastní samostatný český jazyk je zachycen v českých jazykových a literárních památkách od konce 13. stol. Čeština jako jednotný kulturní a literární jazyk existuje od začátku 14. století.
Zároveň s tímto utvářením českého národního jazyka dochází v rozmezí 12. - 16. stol. také k rychlému vnitřnímu vývoji češtiny ve všech jejích rovinách, tzn. ke změnám v mluvnici a slovní zásobě. Čeština se také začínat diferencovat teritoriálně - vznikají místní nářečí (dialekty).
Společenské podmínky určovaly vývoj českého národního jazyka takto:
* 14. století - období humanismu - období rozkvětu
* po bitvě na Bílé hoře (1620) - úpadek jazyka
* poslední třetina 18. - 50., 60. léta 19. stol. - národní obrození - rozkvět národního jazyka
* čeština se dále rozvíjí nejen společensky (prostředek komunikace), ale vznikla i spousta děl slovesného umění všech žánrů, odborné literatury a publicistiky (rozvoj nastal hlavně po vzniku samostané republiky 1918)
* 1939 - 1945 - nacistické okupování - zpomalení rozvoje
* současná doba - jsou vytvořeny podmínky pro všestranné využití jazyka i k jejímu dalšímu rozvoji v souladu s potřebami a cíli moderní demokratické společnosti
Národní jazyk je výrazem jednoty národa, slouží příslušníkům všech jeho vrstev, spojuje nás s našimi předky i s budoucími generacemi. Je hlavním nástrojem vzdělávání, prostředkem společenského uplatnění každého člena národa. Naší povinností je národní jazyk poznávat, zdokonalovat se v jeho užívání, pečovat o něj a rozvíjet ho po výrazové stránce."

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 1 až 8,5 stran. Práce obsahuje několik schémat o celkovém rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20710
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse