Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Český jazyk: lexikon pojmů

Český jazyk: lexikon pojmů


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně vysvětluje význam odborných výrazů a cizích slov užívaných v jazykovědě a nauce o českém jazyce. Po uvedení pojmu následuje vždy jeho krátká definice v heslech, někde doplněná o objasnění jazykových jevů pomocí příkladů. Vhodné pro rychlé pochopení významu bez nutnosti dlouho hledat v učebnicích.

Obsah

1.
Abstraktum
2.
Adjektivum
3.
Adverbium
4.
Akcent
5.
Aktivum
6.
Aktuální členění výpovědi
7.
Akuzativ
8.
Alternace
9.
Anakolut
10.
Antonymum
11.
Antropomastika
12.
Apelativum
13.
Apozice
14.
Apoziopeze
15.
Aargot
16.
Archaismus
17.
Artikulace
18.
Aspekt
19.
Asyndeton
20.
Atribut
21.
Augmentativum
22.
Bohemistika
23.
Dativ
24.
Deklinace
25.
Deminutivum
26.
Demonstrativum
27.
Derivace
28.
Determinace
29.
Diakritické znaménko
30.
Dialekt
31.
Dialog
32.
Diftong
33.
Duál
34.
Dubleta
35.
Dysfemismus
36.
Elepsa
37.
Epiteton
38.
Etymologie
39.
Eufemismus
40.
Eufonie
41.
Familiární
42.
Femininum
43.
Figury
44.
Filologie
45.
Fonetika
46.
Fonologie
47.
Frazeologismus
48.
Frekvenční slovník
49.
Futurum
50.
Genitiv
51.
Genus
52.
Gnómický prézens
53.
Gradační
54.
Gramatika
55.
Historický prézens
56.
Historismus
57.
Homonymum
58.
Hyperbola
59.
Hyperkorektní tvar
60.
Hypotaxe
61.
Idiom
62.
Imperativ
63.
Imperativum
64.
Indikativ
65.
Infinitiv
66.
Instrumentál
67.
Interdialekt
68.
Interjekce
69.
Interogativum
70.
Interpretace
71.
Interpunkce
72.
Kakofonie
73.
Klišé
74.
Kodifikace
75.
Kolektivum
76.
Komparativ
77.
Kompozice
78.
Kondicionál
79.
Kongruence
80.
Konjugace
81.
Konkrétum
82.
Konotace
83.
Konsonant
84.
Koordinace
85.
Kvantita
86.
Lexikografie
87.
Lexikologie
88.
Lexikon
89.
Lingvistika
90.
Lokál
91.
Maskulinum
92.
Metafora
93.
Metajazyk
94.
Metonymie
95.
Modus
96.
Monoftong
97.
Monolog
98.
Morfém
99.
Morfologie
100.
Negace
101.
Neologismus
102.
Neutrum
103.
Nominativ
104.
Norma
105.
Numerale
106.
Numerus
107.
Objekt
108.
Objektivní slovosled
109.
Onomastika
110.
Onomatopický
111.
Ortoepie
112.
Parafráze
113.
Parataxe
114.
Participium
115.
Partikule
116.
Pasivum
117.
Pejorativní slovo
118.
Perifráze
119.
Personální zájmeno
120.
Pleonasmus
121.
Plurál
122.
Plurale tantum
123.
Poetismus
124.
Polysémie
125.
Pozitivum
126.
Predikace
127.
Predikát
128.
Prefix
129.
Prepozice
130.
Préteritum
131.
Prézens
132.
Pronomen
133.
Proprium
134.
Purismus
135.
Reflexivum
136.
Rekce
137.
Relativum
138.
Réma
139.
Rétorika
140.
Sémantika
141.
Singulár
142.
Slang
143.
Slavistika
144.
Styl
145.
Stylistika
146.
Subjekt
147.
Subjektivní slovosled
148.
Substantivum
149.
Sufix
150.
Superlativ
151.
Synekdocha
152.
Synonymum
153.
Syntax
154.
Téma
155.
Tempus
156.
Termín
157.
Toponomastika
158.
Trópy
159.
Úzus
160.
Verbální atribut
161.
Verbum
162.
Vokál
163.
Vokativ
164.
Vulgární slovo
165.
Žargon

Úryvek

"A

ABSTRAKTUM
abstraktní podstatné jméno (např. skromnost, smutek)

ADJEKTIVUM
přídavné jméno

ADVERBIUM
příslovce

AKCENT
přízvuk,tj. silové i melodické odlišení slabiky slova od okolních slabik nebo slabiky slova v rámci věty

AKTIVUM
činný rod-původce děje je v roli podmětu

AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI
členění na východisko a jádro výpovědi: kontextově zapojená část představuje východisko výpovědi, kontextově nezapojená část je jádrem výpovědi. Např.:Otec křičel na syna. A syn přiběhl. Syn-východisko, přiběhl-jádro.

AKUZATIV
čtvrtý pád

ALTERNACE
střídání hlásek ve tvarech téhož slova nebo ve slovech příbuzných: např. ruka-ruce-ruční

ANAKOLUT
vybočení z větné konstrukce (např. Aby se mohlo stavět, musí se sehnat, ať už doma, nebo v bance-jinak to nejde-s dostatečně velkou sumou.)

ANTONYMUM
slovo s opačným významem (rychlý-pomalý)

ANTROPONOMASTIKA
nauka o vlastních jménech lidských"

Poznámka

Pojmy jsou značeny verzálkami.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f978e89145eb.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Cesky_jazyk_lexikon.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse