Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Charakteristika tří období historického vývoje managementu

Charakteristika tří období historického vývoje managementu


Kategorie: Komunikace, Management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá tří období vývoje managementu, jež také detailněji popisuje. První část je věnována klasickému období managementu a představuje zde základní principy Frederika Winslowa Taylora. Rovněž se zde autor zabývá byrokratickým řízením Maxe Webera a rovněž principy Eltona Maya, zakladatele školy lidských vztahů. Druhá část je věnována modernímu období managementu a popisu jednotlivých typů přístupů řízení a vytváření partnerských vztahů v podnicích. V poslední části nalezneme informace týkající se současného období managementu.

Obsah

1.
Vývoj managementu
1.1.
Klasické období managementu
1.1.1
F.W. Taylor a jeho názory
1.1.2
Základní principy úspěšného podniku
1.1.3
Byrokratické řízení M. Webera
1.1.4
Škola lidských vztahů E. Maya
1.2
Moderní období managementu
1.2.1
Psychologicko-sociální přístupy
1.2.2
Procesní přístupy
1.2.3
Systémové přístupy
1.2.4
Kvantitativní přístupy
1.2.5
Empirické přístupy
1.3
Současné období managementu
1.3.1
Vybrané metody řízení moderního a současného managementu

Úryvek

"„Vývoj managementu je spojen se vznikem organizace, a proto lze dělbu práce, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, pravidla i normy jednání najít už v primitivních společnostech dávnověku. O systematickém studiu řízení lidí lze však hovořit až teprve ke konci 19. století.
Vývoj lze rozdělit do 3 základních etap:

1) Klasické období managementu
Vědecké řízení je spojováno se jménem F.W. Taylor a jeho principy jsou následující:
 Nahradit při řízení lidí empirii vědou.
 Provádět výběr pracovníků podle jejich schopností a zajistit jejich výcvik.
 Motivovat pracovníky k práci spravedlivou odměnou.
 Chaotický individualismus nahradit spoluprací pracovníků (skupinová činnost).
 Úkolem vedoucích je podřízeným pracovníkům odstraňovat překážky v práci a umožnit jim tak plnit stanovené úkoly.
Aby bylo možno zvyšovat výkon pracovníků, Taylor doporučoval:
 Přidělovat pracovníkovi velký, nesnadný, ale přesně vymezený úkol.
 Vytvořit normalizované, stejné pracovní prostředí.
 Za splnění úkolu vyplácet předem oznámenou vysokou odměnu a přinesplnění úkolu využívat drastický postih.
 Správní řízení je spojováno se jménem H. Fayola, který v podstatě vytvořil obecné principy organizace řízení pracovníků. Jeho přínos spočíval v následujících myšlenkách:
 Všechny činnosti v podniku lze obecně rozdělit do šesti skupin, přičemž nadřazené jsou tzv. činnosti správní, kam patří: plánování, organizování, vedení lidí, kontrola a další manažerské aktivity.

Úspěšný podnik musí dbát na naplnění 14 základních principů, kam patří:
1. Dělba práce
2. Pravomoc a odpovědnost
3. Disciplína
4. Jednota přikazování
5. Jednota řízení
6. Podřízenost dílčích zájmů
7. Spravedlivé odměňování
8. Certifikace řízení
9. Řetěz nadřízenosti a podřízenosti
10. Pořádek
11. Spravedlnost a slušnost
12. Stabilita personálu
13. Iniciativa pracovníků
14. Soulad a jednota pracovníků“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb2eed5a0da2.zip (301 kB)
Nezabalený formát:
Nestandardni_komunikace.pdf (330 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse