Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny lidstva - esej slovensky

Dějiny lidstva - esej slovensky


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se esejistickou formou velmi stručně věnuje dějinám lidstva. Všímá si pravěku, starověku, středověku, novověku i základům společnosti v těchto jednotlivých historických etapách.

Obsah

1.
Dějiny lidstva
1.1.
Pravěk
1.2.
Starověk
1.3.
Středověk
1.4.
Novověk
1.5.
Základ společnosti od pravěku po rok 1989

Úryvek

"Dejiny ľudstva

Výrok súčastného slovenského básnika Miroslava Válka v básní Domov sú ruky na ktorých smieš plakať :
“Dejiny vytvára sila osobnosti a udalosti sa len prispôsobujú vôly géniam” – je pravdivý.
Históriou ľudstva sa zaoberá dejepis čiže história, a predmetom skúmania tejto vedy je vznik a vývoj ľudskej civilizácie. V dejepise je všeobecne známe, že vyspelosť spoločnosti závisí od vyspelosti pracovných prostriedkov. Históriu delíme na nasledovné doby:
Pravek počítame do 5 storočia pred naším letopočtom. V tejto spoločnosti ešte neexistovali antagonistickéh spoločenské triedy. Bola to prvotnoposposná trieda.
Starovek počítame od 5 storočia pred naším letopočtom do zániku Rímskej ríše do 476. Táto spoločnosť je otrokárska a spoločenské triedy sú otrok a otrokár. Tieto už sú antagonistické triedy
Stredovek je to tzv. Feudálna spoločnosť od zániku Rímskej ríše od 476, ale hornú hranicu historici do dnes určujú tromi dátumami:
- podľa prvých objavenie Ameriky 1492
- podľa druhých Anglická priemyseľná revolúcia 1640
- podľa tretích francúzka revolúcia 1789
Spoločenské triedy sú feudálny páni alebo šlachta a poddaní ľud alebo roľníci.
Novovek tipická je kapitalistická spoločnosť, tak tiež sú antagonistické triedy mešťan alebo kapitalista a robotník alebo roľník. Táto spoločnosť existovala vo svetovom meradle do roku 1917 keď v cárskom Rusku následkom veľkej októbrovej socialistickej revolúcie vzniko 1. socialistický štát na jednejšestine zemeguľe. Aj v tejto spoločnosti existuje robotnícka a roľnícka trieda, ale nie sú antagonistické a plus existuje tzv. pracujúca inteligencia.
Najvošia doba je od roku 1917 do 1989 totiž následkom zamatovej revolúcie bývalé Európske krajiny sa vrátili na cestu kapitalistických štátov.

V praveku základ spoločnosti tvorila rodina, ale ju máme chápať tak, že je v nej väčší počet ľudí viac mužov, žien a mnoho detí. Každý člen tejto rodiny mal svoju úlohu a spoločne zabezpečovali existenciu rodiny. Následkom toho, že niektoré rodiny dokázali vyprodukovať viac než konzumovali postupne sa zrodila výmena tovaru vo forme tovar za tovar a to je už začiatok samotnej ekonómie. Najprv tovar za vymieňali za tovar potom za cenné predmety tie boli kov, zlato, striebro."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472f2653665dd.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_lidstva.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse