Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Didaktika odborných předmětů

Didaktika odborných předmětů

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 21 otázek zpracovaných v kombinaci češtiny a slovenštiny k bakalářským státním zkouškám z předmětu Didaktika odborných předmětů. Otázky se věnují postavení didaktiky odborných předmětů, obecným a specifickým cílům odborného výcviku, didaktickým zásadám, pedagogickým dokumentům, učivu a jeho obsahu, didaktické analýze, metodám, prostředkům a organizačním formám praktické přípravy a dalším tématům.

Obsah

1.
Charakterizujte didaktiku odborných předmětů z hlediska jejího změření a vazby na vědní obory
2.
Uveďte hlavní cíle metodiky odborného výcviku
3.
Charakterizujte hlavní funkce, které plní odborný výcvik
4.
Na základě stanovených hlavních funkcí odborného výcviku uveďte jednotlivé oblasti pro určení specifických cílů
5.
Hierarchie cílů a její význam pro praktický výcvik
6.
Charakterizujte a zařaďte následující činnosti do příslušné oblasti cílů: zapamatování poznatků, porozumění poznatkům, aplikace poznatků
7.
Charakterizujte a zařaďte následující činnosti do příslušné oblasti cílů: vnímání činnosti, připravenost na činnost, napodobování činnosti, mechanická činnost, automatická činnost, adaptace činnosti, tvořivá činnost
8.
Charakterizujte a zařaďte následující činnosti do příslušné oblasti cílů: vnímavost, reagování, oceňování hodnoty, vytváření osobnostního hodnotového systému (integrování hodnot), začleňování hodnoty do charakterové struktury osobnosti
9.
Uveďte postup při určování cílů a požadavky pro jejich definování
10.
Uveďte výchovné (afektivně) cíle praktické činnosti a charakterizujte práci s nimi
11.
Charakterizujte funkci a význam didaktických zásad – vyjmenujte pro odborný výcvik
12.
Uveďte a charakterizujte základní pedagogické dokumenty vztahující se na obsah vzdělávání
13.
Jak je charakterizovaný obsah učiva a jaké složky učiva poznáme v odborném výcviku
14.
Uveďte postup didaktické analýzy
15.
Praktickou přípravu žáků členíme na složky, které následně uspořádáme do systému odborného výcviku – vyjmenujte a charakterizujte nejpoužívanější
16.
Vyjmenujte a charakterizujte hlavní organizační formy praktické přípravy
17.
Objasněte pojem „metoda praktické přípravy" a uveďte faktory, které ovlivňují volbu efektivní metody
18.
Uveďte a charakterizujte nejčastější používané metody praktické přípravy
19.
Objasněte význam „koordinace" praktické přípravy a teoretického vyučování
20.
Místo a úloha materiálních prostředků v praktické přípravě z hlediska výrobního a didaktického
21.
Charakterizujte hodnocení v odborném výcviku z hlediska jeho funkcí a rozdělení
22.
Charakterizujte hlavní organizační formy praktické přípravy žáků
23.
Vyjmenujte osobnostní kvality učitele praktické přípravy, které formují osobnost žáka v oblasti kognitivní, psychomotorické a afektivní
24.
Charakterizujte jednotlivé plány v rámci trojstupňového modelu plánovací činnosti učitele praktické přípravy

Úryvek

"1. Charakterizujte didaktiku odborných předmětů (odborné výchovy) z hlediska jeho zamerania a vazby na vědní odbory

Didaktika odb. předmětů zkoumá špecifické zákonitosti výučby daného předmětu jak jednu z forem výchovy y vzdělávání. Zaobírá se cieľmi vyučovacieho předmětu, zásadami, obsahem, organizací, formami jak výuka přebíhá, metodami a prostředky vyučovania. Součástí didaktiky odb. předmětů je metodika výučby. Jeho cílům je vytvořit efektivní model jednotlivých vyučovacích jednotek. Metodika ve vztahu k didaktike reprezentuje vztah specifického ku všeobecnému.
Did. Odb. předmětů souvisí s pedagogickými vedami a odbornými vedami. Zkoumá jevy, které jsou předmětem jiných věd.
Má vztah k :
Filozofii = pomáhá didaktike formovat cíle, vymezit obsah, zvolit metody, formy, prostředky vyučovania
Ku gnozeológii = zkoumá zákonitosti procesu vzdělávání
Ku psychológii = jeho předmětem jsou zákonitosti lidské psychiky. Ze psych. Čerpá didaktika poznatky p psychologických aspektech vyučovacieho procesu, o podstatě učení, vnímání, paměti, motivace, o komunikaci uč. A žáka.
Sociológii = zaobírá se zákonitosťami lidské společnosti, zkoumá štruktúru a vztah skupin – škola a třída jsou též soc. skupiny, kde se uplatňujú a působí určité společenské zákonitosti. Poznatky sociológie se využívají při zadeľovaní žáků do tříd, skupin. (Zisťovanie vztahů mezi uč.a ž. = sociomerická met.).
Logice = pomáhá objasňovat didaktike jak transformovať objektívnu logiku vědeckých faktov, pojmov učiva co subjektívnej logiky jejich osvojenia žáky.
Hygiene mládeže = študuje reakce organizmu mladých lidí na vlivy prostředí, na způsob práce a odpočinku. (V praxi osvětlení, barvy pracoviska, teplota..)
Ku všeobecné pdg = zkoumá základy pdg. teorie, výchovu, cíle výchovy a vzdělávání.
Teórii výchovy = výchova a vzdělávání ve vyučovacom procese vystupují jednotně
Historii a dejinám pdg. = historický vývoj (Hebert 19 stor. – teoretickí základy did. Jak teorie vychovávajúceho vyučovania, J.J. Pestalozzi – rozvoj didaktiky, Ušinskij, DIesterweg. Nová výchova USA zač. 20 stor. Dewey)
Porovnávacej pdg. = zkoumá systém vých. a vzdel. Jiných krajin
Biológii = analýza stavby a činnosti lidského organizmu, zákonitostiam vývinu, zvláštnosti funkcí nervové soustavy.


2. Uveďte hlavní cíle metodiky odb. výcviku (odb. výchovy)

Metodika ve vztahu k didaktike reprezentuje vztah specifického ku všeobecnému.

Metodika se zaobírá zkoumáním problémů, jaký cíl má vyučování, čemu vyučovat a čemu učit – obsah učebných předmětů. Jak vyučovat a jak se učit = organizační formy a vyučovací metody. Metodika má odhalit za jakých podmínek si žiaci osvojují učivo , jaké prípadné změny v obsahu učebných předmětů je potřebné vykonat.

Při zkoumání těchto otázek metodika používá výzkumné metody jak jsou pozorování, experiment, tak jako v pdg. výzkumu. výsledky zkoumání metodiky jsou důležitým materiálem pro všeobecné didaktické závěry. je zdrojem rozvoja didaktickej teorie.


Podle psych. procesov učiacich se rozdeľujú na:

Kognitivně (poznávacie) – zahrňujú oblast vědomostí, intelektuálnych zručností, poznávacích schopností. Nazývají se též cíle vzdelávacie, nebo prevažujú ve vzdělávaní.
Psychomotorické – zahrňujú oblast motorických zručností a návyků za účasti psychických procesov. Jsou hl. náplňou odb. výcviku - nazývají se cieľmi výcvikovými
Afektivně (postojové) – zahrňujú oblast citovú, oblast postojov, hodnotové orientace a sociálno – komunikatívnych zručností. Jsou to cíle výchovné.

Sem se může uvést príp. i hierarchie cílů – pyramida."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 0,5 až 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse