Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Domácí násilí - diplomová práce

Domácí násilí - diplomová práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Práce se věnuje domácímu násilí jako sociálnímu problému, který má zjevný charakter, neboť společnost si jeho existenci uvědomuje. Autorčiným cílem je odhalení chyb ve společnosti a nalezení účinných a efektivních nástrojů eliminace domácího násilí. Stanoveného cíle dosahuje zejména prostřednictvím práva - právními novelizacemi s aplikací v různých případech. Účinnost a efektivitu nalezeného řešení opírá o vlastní sociální průzkum, předešlé poznatky, reálná fakta a své osobní zkušenosti.

Obsah

Úvod
1.
Domácího násilí - vystižení základních pojmů a subjektů jevu
1.1
Původy a příčiny samotného násilí
1.2
Odborné definice domácího násilí
1.3
Subjekty domácího násilí – násilník, oběť, žena jako typická oběť
2.
Vývoj společenských postojů a současné formy pomoci
2.1
Vystižení a vývoj domácího násilí v historii
2.2
Vývoj domácího násilí spojený s vývojem moderní společnosti
2.3
Společenské postoje a prostředky pomoci ve světě
2.4
Prevence, pomoc a ochrana obětí – kampaň proti domácímu násilí v České republice
2.5
Instituce pomoci – význam neziskových organizací, jejich charakteristika a formy pomoci
2.6
Interdisciplinární spolupráce – koordinační úloha a další poslání intervenční centra
3.
Legislativní rámec postižení domácího násilí a nástrojů vymahatelnosti
3.1
Právní úprava domácího násilí v rozměru jeho postižitelnosti
3.2
Význam policie – její možnosti a postupy
3.3
Právo v praxi – příklady z praxe v návaznosti na uplatnění zákonných nástrojů – jejich využití a efektivita
4.
Sociální průzkum v oblasti domácího násilí
4.1
Podstata a cíl sociálního průzkumu
4.2
Dílčí sociální průzkum s výběrovým souborem tvořeným příslušníky Policie České republiky
4.2.1
Charakteristika výběrového souboru a struktura dotazníku
4.2.2
Realizační fáze a posouzení validity dotazníků
4.2.3
Výsledky dílčího průzkumu – vyhodnocení dotazníků
4.2.4
Shrnutí výsledků dílčího průzkumu – interpretace
4.3
Dílčí sociální průzkum s výběrovým souborem tvořeným veřejností – a) dospělými ženami
4.3.1
Charakteristika výběrového souboru a struktura dotazníku
4.3.2
Realizační fáze a posouzení validity dotazníků
4.3.3
Výsledky dílčího průzkumu – vyhodnocení dotazníků
4.3.4
Shrnutí výsledků dílčího průzkumu – interpretace
4.4
Dílčí sociální průzkum s výběrovým souborem tvořeným veřejností – b) dospělými muži
4.4.1
Charakteristika výběrového souboru a struktura dotazníku
4.4.2
Realizační fáze a posouzení validity dotazníků
4.4.3
Výsledky dílčího průzkumu – vyhodnocení dotazníků
4.4.4
Shrnutí výsledků dílčího průzkumu – interpretace
4.5
Doplňující výzkumné rozhovory
4.5.1
Intervenční centrum – koordinátor
4.5.2
Policie České republiky – vedoucí obvodního oddělení
4.5.3
Shrnutí výsledků rozhovorů v návaznosti na dotazníkové šetření
4.6
Prezentace výsledků sociálního průzkumu – komplexní interpretace a závěr v kontextu teoretické části
5.
Řešení sociálního problému „domácí násilí“
5.1
Vyhodnocení efektivity prostředků eliminace domácího násilí – analýza rozporů mezi sledovanými cíli a danými podmínkami (realitou)
5.2
Význam státu a práva při řešení problému - modelové změny a novelizace
5.3
Obhajoba vlastního řešení problému s využitím praktických příkladů
Závěr

Úryvek

"1.1 Původy a příčiny samotného násilí

Samotné násilí poukazuje k odlišnosti povahy chování člověka, které se dá označit jako agresivní, v sociálně psychologickém pojetí pak jako útočné jednání vůči jiné osobě, zejména ve fyzické podobě. Agrese je vrozená, avšak konkrétní způsoby agresivního chování si člověk osvojuje v průběhu života. Násilí má různou tvářnost, jeho podoby se v průběhu historie a v jednotlivých kulturách odlišují, stejně jako je odlišná míra tolerance násilí v jednotlivých společnostech.

Zajímavé jsou studie týkajících se duševního stavu násilníka, rizikových faktorů, příčin a dalších vlivů způsobujících násilí. Jako rizikové faktory je označována skutečnost, že jak u agresora, tak u oběti obvykle již dříve docházelo k násilí v rodině nebo v okolí. Z dětí týraných žen či mužů se s největší pravděpodobností stanou v dospělosti násilníci nebo si najdou partnera s násilnickou povahou. Mezi viníky bývají zmiňovány sdělovací prostředky, laxnost zákonů nebo škola, stejně jako příklady z agresivního chování rodičů nebo sourozenců. Násilím se začala zabývat i genetika, kdy výzkum dvojčat a adoptovaných dětí dokázal pravděpodobnost existence určitého dědičného komponentu násilí. Výzkumy dokázaly, že nejagresivnější zvířata, včetně „lidí“, mají nižší hladinu serotoninu v mozkomíšním moku a do procesu agrese zasahují i další neurotransmitery. Předcházení násilí a jeho léčení například implantováním elektronických stimulátorů do mozkové oblasti je však zatím mnoho odborníky řazeno do oblasti sci-fi.

Příčiny násilí jsou tedy velmi různorodé. Mohou za ním stát rodinné poměry, škola a učitelé, politika, sdělovací prostředky, historicko-politické souvislosti a řada dalších faktorů. Násilí není zatím považováno za nemoc, a proto jej nelze jako nemoc léčit. Bezpochyby však existují nástroje, jak zmírnit jeho projevy. V zásadě se však ukazuje, že navzdory vědeckému pokroku agresivita v člověku přetrvává, ba dokonce roste.1
______________________________
1 – MUY I. Násilí má mnoho tváří. 100+1 zahraniční zajímavost, 2002, č. 2, s. 8 - 11.

1.2 Odborné definice domácího násilí

Slovo domácnost překrývá celek, který ji zpravidla tvoří, čímž je rodina. V tomto směru je určitá míra násilí - omezování a donucování fyzickými a psychologickými prostředky součástí života zdravých rodin, především při výchově dětí. Komplikované je tak rozlišit samotnou tuto míru, přiměřenost a nepřiměřenost chování, které pak lze označit pojmem domácí násilí.

Domácí násilí představuje mnoho podob, mnoho definicí. V poslední době je ve většině odborných a vědeckých studiích obecně vymezeno jako : “Chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Prostřednictvím užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého. Nabývat může formy fyzického, sexuálního a psychologického násilí, donucené sociální izolace a ekonomické deprivace.“2 Ve svém pojetí „domácí“ tak představuje to co se dějev uzavřeném okruhu určitých osob, které spolu sdílejí společný byt nebo dům.

K nejvýraznějším formám domácího násilí patří:
a)Fyzické násilí e.g. bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky.

b)Psychické násilí e.g. nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou.

c)Sexuální zneužívání e.g. znásilnění, donucení k sexu či odmítaným sexuálním praktikám, násilím a výhružkami.

d)Sociální izolace e.g. bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty.

e)Ekonomická kontrola e.g. omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, zákazy chození do práce"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 149 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14541
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse