Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dopad stavitelství na životní prostředí, studie EIA

Dopad stavitelství na životní prostředí, studie EIA


Kategorie: Stavebnictví, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje studii EIA (Environmental Impact Assessment, neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), kterou předkládají firmy k projektům, u nichž to ukládá zákon, a která slouží k posuzování dopadů stavitelství na životní prostředí. Text informuje především o postupu při získávání této studie, popisuje veškeré kroky od podání žádosti u správného úřadu až po samotné povolení, či zamítnutí stavby. Dále uvádí principy a cíle programu EIA a seznamuje s jeho počátky. V závěru se krátce zmiňuje o procesu SEA, který se taktéž zabývá dopadem staveb na životní prostředí.

Obsah

1.
Program EIA
2.
Postup při procesu řízení
3.
Úkoly programů EIA a SEA

Úryvek

"Máme program, který posuzuje dopad stavitelství na životní prostředí. Tento program nazýváme EIA (Environmental Impact Assessment ) Program posuzuje vliv staveb na životní prostředí, zkoumá jejich možné působení na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, ekosystémy, půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. EIA se snaží vyhodnotit problémy stavby dříve, než bude postavena. EIA posuzuje například stavby, výrobní haly, tunely, spalovny. Posuzuje ale i rozšiřování, změny technologií nebo zvýšení kapacity.
Stávající zákon oproti minulému má přesně daný seznam konkrétních záměrů co se musí posuzovat. Ty jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie obsahuje stavby, které musí být vždy posouzeny. Jde například o rozsáhlé zásahy do krajiny (výstavba vodních nádrží), dále stavby silnic a dálnic, těžby nerostných surovin, průmyslové závody. Druhá kategorie zahrnuje záměry, vyžadující zjišťovací řízení. Do ní jsou například umístěny potravinářské výroby, sklady, lanové a tramvajové dráhy či rekreační objekty a zařízení.

Postup při procesu řízení:
Nejdřív každá firma, která chce uskutečnit jakýkoli projekt, který je v zákoně určen k posouzení musí podat žádost na příslušný úřad. Oznámení musí zahrnovat všechny údaje o navrhovateli, o záměru, o životním prostředí v dané lokalitě, o vlivech projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, případně porovnání různých variant řešení. Pokud oznámení splňuje všechny kritéria, zajistí příslušný úřad zveřejnění informací na své úřední desce. Zajistí také zveřejnění informaci na internet. Od tohoto okamžiku dvacetidenní lhůta, během které se může kdokoli k záležitosti vyjádřit.
Další krok probíhá na základě oznámení a obdržených vyjádření. Cíl tohoto kroku spočívá v posouzení informací, které budou požadovány v dokumentaci k záměru. Určuje, zda vůbec budou vlivy na životní prostředí posuzovány. Tento druhý případ se týká pouze projektů, které spadají do druhé kategorie v zákoně.
Na tomto zjištění je zpracována další dokumentace. Úřad má povinnost ji zveřejnit a doručit příslušným úřadům. Na základě této dokumentace se zpracovává posudek. Úřad musí zajistit člověka na vypracování posudku,(tím je osoba uvedena na webu Ministerstva životního prostředí) Vypracování posudku nesmí dělat žádná osoba, která se podílela na oznámení nebo na dokumentaci. Toto vypracování může trvat maximálně devadesát dní. Po doručení dokumentu na daný úřad je 10 dní na zveřejnění, od jehož data běží třicetidenní lhůta na připomínky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ceca260ebe3d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dopad_stavitelstvi_na_ZP.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse