Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Egypt - rozdělení dějin podle říší

Egypt - rozdělení dějin podle říšíKategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, Milovice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rozdělení dějin starého Egypta podle říší.

Obsah

1.
První dynastie
2.
Stará říše
3.
1. přechodné období
4.
Střední říše egyptská
5.
2. přechodné období
6.
Nová říše egyptská
7.
Pozdní doba egyptská

Úryvek

"Stará říše
2575 – 2150 př.n.l.
Králům staroegyptské říše se říkalo faraóni. Titul faraón nebyl egyptským titulem, pochází z řečtiny farao. Toto slovo znamenalo „veliký dům“ tj. královský palác, přeneseně „právě vládnoucí panovník“. Faraóni byli vtělenými bohy na zemi. Byli uctíváni, měli neomezenou moc nad obyvateli, byli nejvyššími vojenskými veliteli i nejvyššími soudci. Jako své hroby si nechávali stavět pyramidy, na jejich stavby dohlíželi celý svůj život. Měly už jehlanovitý tvar.
Nejznámější pyramidy, postavené panovníky IV. dynastie, nalezneme v Gíze ( předměstí Káhiry). Největší z nich je pyramida Cheopsova (Chufuova) – je 146 m vysoká a má čtvrcový základ o rozměru 230m. Další je Chefrénova (Rachefova) pyramida a nejmenší z trojice je Myklerínova (Meukaunerova) pyramida. Součástí pyramid byly zádušní a údolní chrámy. Zde se prováděla mumifikace. Vedly sem nadzemní nebo podzemní kamenné cesty. Ve druhé polovině Staré říše začali panovníci s vyznáváním slunečního kultu. Uctívali boha Re – sluneční bůh. V této souvislosti si nechávali stavět také sluneční chrámy. Např. Veserkafe, Sahurea, Neferirkarea, Veniho, Tetiho, Pjopeje I., Pjopeje II.
1. přechodné období
2200 -2000 př.n.l.
V prvním přechodném období došlo k úpadku staroegyptské říše. Tento úpadek nastal díky bojům o moc. Toho využili chudší vrstvy v Dolním Egyptě k povstání, rabování a vraždění bohatých.

Střední říše Egyptská
2000 – 1800 př.n.l.
Ve sředoegypské říši došlo ke znovusjednocení Egypta – sjednocení vyšlo z města Théby (Vessét). Byli postaveny tzv. vládcovy zdi. V tomto období vládl Menhotep II. a Amenhotep I. Neslavnějším panovníkem této doby byl však Semosut III.. Ten vládl 35 let, k Egyptu připojil Nubii, odkud se do Egypta vozilo zlato. Dostal pod nadvládu i Sinaj (naleziště mědi). S jeho vládou souvisel rozvoj obchodu s egejskou oblastí ( s Krétou) a obchod s Mezopotámií. Rozvojem Fajjúmské osady se z této osady stala obilnice Egypta. Na dříve nekontrolované dvory nomarchů posílal Semosut královské kontroly.
2. přechodné období
1800- 1600 př.n.l.
Ve druhém přechodném období dochází v Egyptě opět ke krizi. Egypt ztratil dobytá území a na jeho území vpadly kmeny z východu. Hyksósové jako první dobyli deltu Nilu a pak pronikli na jih. Núbie se oddělila od Egypta. Hyksósové používali koně a vozy, bronzové meče, luky, štíty a přilby. Egypťané se však naučili bojovat jejich zbraněmi a porazili je. Odpor proti Hyksósům vyšel z Théb.
Nová říše Egyptská
1600 -1100 př.n.l.
Nejvyšší absolutní moc v novoegyptské říši měl stále faraón. Existovala také nová úřednická šlechta. Faraón měl funkci nejvyššího vojenského velitele. Vytváří se ale silná vrstva kněží, roste jejich vliv. Kněžstvo už není závislé na faraónovi a postupem času získává moc faraóna a vládne místo něj. Církev vlastní asi třetinu půdy. V tomto období dosáhl Egypt největšího rozmachu(až k řece Eufrat). V čele Egypta stáli slavní válečníci Thutmose I., II., III., Amenhotep. Hroby panovníků byly umístěny na novém pohřebišti naproti Thébám u Nilu, v tzv. Údolí králů – Luxor, Karnak. V blízkosti těchto hrobek, byly většinou do skály vytesány asi 20 metrové sochy těchto vládců. Měly vyjadřovat nadlidský původ vládců. Amenhotep IV. Uskutečnil náboženskou reformu. Omezil moc kněžstva a zavedl uctívání nového boha Átona (proto se přejmenoval na Achnatona). Tutanchámon se vrátil k původnímu božstvu, ale neudržel omezení moci kněžstva. V 11. Století př.n.l. se rozpadla Novoegyptská říše na jižní – Chrámový stát (vláda kněžstva) a na severní Faraónův stát(vláda faraóna). V této době dochází k rozkvětu umění a kultury (Tutanchámonova hrobka), vznikají literární díla (lékařství, matematika, astronomie, náboženská a milostná literatura). Egypťané slepovali svitky z papyrusu, který byl vyroben z rákosu. Úlomkům keramiky, kterými se psalo, se říkalo ostraka.
V letech 1300 – 1000 př.n.l. vládli v Egyptě Ramsesovci, ti bojovali s Chetity. Po bitvě u Kadeše 1285 př.n.l. byla uzavřena první mírová smlouva v dějinách. Uzavřel ji Ramses II. a Chattušil II. Po uzavření míru s Chetity válčili Egypťané s Libyjci."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530627d7bc494.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Egypt.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse