Ekonomie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Obsahem práce jsou vybrané kapitol z ekonomie zaměřující se především na národní hospodářství, inflace a nezaměstnanost, role státu v ekonomice, státní rozpočet a daně, sociální pojištění a česká ekonomika.

Obsah

1.
Národní hospodářství
2.
Inflace a nezaměstnanost
3.
Role státu v ekonomice
4.
Státní rozpočet a daně
5.
Sociální pojištění a dávky
6.
Česká ekonomika

Úryvek

"INFLACE A NEZAMĚSTNANOST
• Inflace – ztráta hodnoty peněz v důsledku růstu cen, důsledek střetu nabídky s poptávkou
• Může být vyvolána:
o Vzestup poptávky-poptávané množství je větší než nabízené
o Pokles nabídky-nabídka nepokryje poptávku ,cena se tak zvýší
• Deflace-snižování cenové hladiny
• Cenová hladina – hodnota peněz a co se za ně dá koupit
• Mírná inflace – do 10% - běžný jev
• Pádivá inflace – stovky-tisíce%-nedůvěra v banky
• Hyperinflace-tisíce a více% peníze ztrácí fci, návrat ke směnnému obchodu
• Skrytá inflace- nedostatek zboží v důsledku deformace trhu(cena výrobku je stanovena vládou a firmy nejsou schopné je za tak nízkou cenu vyrábět)
• Inflace se měří pomocí cenových indexů
• Index spotřebitelských cen – spotřební koš (statky a služby, které spotřebitel spotřebovává během období), koš se ocení v obdobím sledovaném a poté v následujícím-rozdíl procent udává míru inflace
• Inflace je výhodná pro dlužníky-klesá hodnota budoucích splátek, úroky-pokrývají tuto ztrátu
• Nezaměstnaní – neměli v daném období žádnou práci, ale aktivně se ji snažili najít
o Dobrovolná
o Nedobrovolná-odkázáni na sociální dávky a hledají si práci
o Frikční nezaměstnanost- krátkodobá, opuštění práce a následné hledání lepší
o Strukturální nezaměstnanost – může být dlouhodobá,lidé přijdou o práci v důsledku změny hospodářství státu
• Míra nezaměstnanosti-podíl nezaměstnaných k práceschopným
• Úřady práce- snaha státu podpořit pokles nezaměstnanosti, poskytují poradenství, rekvalifikační kurzy..
• Obchodní bilance – rozdíl vývozu a dovozu mezi domácí ekonomikou a zahraničím
o Aktivní-země více vyváží, než dováží
o Pasivní-země více dováží, než vyváží
• Platební bilance – ekonomická závislost státu na zahraničí
• ROLE STÁTU V EKONOMICE
• Ekonomický liberalismus – volný trh bez zásahu státu, Adam Smith,klasická ekonomická škola, neviditelná ruka- vede k prosazování obchodního zisku-přirozený řád a rovnováha ve společnosti
• Zákon trhů – Jean-Baptiste Say- nabídka vytváří vlastní poptávku
• John M. Keynes – zpochybnil Saye- hledal cestu z krize v ekonomickém intervencionismu-podporuje státní zásahy do ekonomiky s cílem zlepšit fungování trhu-keynesiánství-nárůst zadlužení státu
• Rozdělení důchodů není rovnoměrné-to vede k sociálnímu napětí
• Stát blahobytu-vysoká míra sociálního zaopatření
• Hospodářská politika – soubor kroků,které politici zavádí v praxi
• Fiskální politika-oblast státního rozpočtu
• Monetární politika-pěnová oblast a peněžní cíle
• Důchodová politika-regulace mezd a cen
• Sociální politika-sociální zabezpečení občanů, pod správou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
• Monetární politika-centrální banky,
• Fiskální,sociální,důchodová politika- v rukách vlády a parlamentu,cílem je stabilita cenové hladiny,Česká národní banka stanovuje inflační pásmo(rozmezí, kde by se měla inflace pohybovat)
• Operace na volném trhu-prodej vládních dluhopisů, nebo je nakupuje (ČNB)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x569ce8d808dac.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
ZSV_Ekonomie.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse