Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika neziskových organizací - vypracované otázky

Ekonomika neziskových organizací - vypracované otázky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky zpracovávají problematiku ekonomiky neziskových organizací. Definují základní pojmy, charakterizují neziskový, veřejný i soukromý sektor. Přinášejí několik teorií neziskových organizací, podrobně se rozepisují o vývoji neziskového sektoru na území České republiky a také se věnují členění neziskových organizací podle různých hledisek. Seznamují s řízením neziskových organizací, rozepisují se o využití marketingu i o principech managementu. Poslední otázka vymezuje pojem fundraising a uvádí evropské státy, kde již úspěšně funguje.

Obsah

1.
Základní pojmy a definice z oblasti neziskových organizací
1.1.
Ekonomika neziskových organizací (NO)
1.2.
Teoretické vymezení pojmu NO
1.3.
Zařazení NO do komplexu národního hospodářství (NH)
1.4.
Neziskový veřejný sektor
1.5.
Neziskový soukromý sektor
1.6.
Typologie institucí ve veřejném a soukromém neziskovém sektoru
2.
Neziskový sektor z hlediska financování v NH
2.1.
Národní hospodářství
2.2.
Členění NH dle Pestoffa
3.
Veřejný sektor a důvody pro vznik organizací ve veřejném sektoru
3.1.
Veřejný sektor (VS)
3.1.1.
Tržní selhání
3.1.2.
Vládní selhání
3.1.3.
Důvody pro existenci VS
3.1.4.
Makroekonomická funkce
3.1.5.
Podniky a organizace
4.
Soukromý sektor a NO v soukromém sektoru
4.1.
Soukromé NO
4.2.
Public private partnership (PPP)
4.2.1.
Způsoby spolupráce
4.2.2.
Rozdíly oproti klasické spolupráci
4.2.3.
Přístupy ČR k PPP
4.2.4.
Subjekty
4.2.5.
Výhody, nevýhody, hodnocení
4.2.6.
Projekty PPP
5.
Teorie NO
5.1.
Teorie vládních a tržních selhání
5.2.
Teorie strany nabídky
5.3.
Teorie strany poptávky
5.4.
Teorie informační asymetrie
5.5.
Teorie státu blahobytu
5.6.
Teorie sociálního původu
5.7.
Teorie kolektivní identity
5.8.
Teorie vzájemné závislosti
5.9.
Teorie minimální úrovně soukromé potřeby
6.
Vývoj neziskového sektoru v Českých zemích
6.1.
Středověk
6.2.
Rakousko – Uhersko
6.3.
1. Republika
6.4.
Okupace
6.5.
Poválečný stav
6.6.
Poúnorový stav
6.7.
Po roce 1989
6.8.
Vývojové etapy po roce 1989
6.9.
Rada vlády pro NNO
7.
Členění NO v ČR
7.1.
Kritéria
7.1.1.
Globálního charakteru poslání
7.1.2.
Zakladatele
7.1.3.
Právní formy organizace
7.1.4.
Financování
7.1.5.
Předmět činnosti
7.2.
Resortní členění
7.3.
Podle dotační politiky vlády pro rok 2006
7.4.
Podle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
8.
Typologie NO v ČR
8.1.
Společné znaky pro všechny NO
8.2.
Společné znaky jen pro soukromé NO (NNO)
8.3.
Charakteristika NNO
8.4.
Faktory efektivnosti NO
8.5.
Typologie NO
9.
Nevládní NO
9.1.
Občanské sdružení
9.1.1.
Problémy
9.2.
Nadace a nadační fondy
9.2.1.
Organizační struktura
9.3.
Obecně prospěšná společnost
10.
Nevládní NO
10.1.
Církve a náboženské společnosti
10.2.
Politické strany a politická hnutí
11.
Obec, kraj
11.1.
Obec
11.1.1.
Druhy, působnost, orgány, hospodaření
11.2.
Kraj
11.2.1.
Orgány, vyhláška 37/2003 Sb., zákon č. 159/2006 Sb.
12.
Organizační složky (OS), příspěvkové organizace (PO)
12.1.
Organizační složky územně samosprávných celků (ÚSC)
12.2.
PO ÚSC
12.3.
OS, PO státu
12.4.
OSS – orgány státní správy
12.5.
POS
13.
Řízení NO
13.1.
Vize NO
13.2.
Poslání NO
13.3.
Faktory modifikace řízení
13.4.
Formy, nástroje řízení
14.
Marketing v NO
14.1.
Negativa a pozitiva pro zavádění marketingu u NO
15.
Marketing v NO
15.1.
7 kroků pro realizace úspěšného marketingu
15.2.
Marketingový mix
15.3.
Městský marketing
15.4.
Marketingové prostředí
15.5.
Public Relations
16.
Management v NO
16.1.
Chápání komunikace
16.2.
Formální skupiny v organizaci
16.3.
Druhy skupin
16.4.
Neformální komunikace
16.5.
Komunikační toky, sítě
16.6.
Role manažera
16.7.
Rozhodování, motivování a odměňování
17.
Fundraising
17.1.
Zdroje financování NO
17.2.
Daňová asignace
17.3.
Negativní názory
17.4.
Pozitivní názory
17.5.
Místa fungování
17.6.
Věcný záměr zákona o daňových asignacích v ČR

Úryvek

"Typologie institucí ve veřejném a soukromém neziskovém sektoru:
Veřejný (vládní) sektor
• Organizační složky státu, krajů, obcí
• Příspěvkové organizace státu, krajů, obcí
• Státní fondy
• Veřejnoprávní instituce

Soukromý (nevládní) neziskový sektor
• Nadace a nadační fondy
• Občanské sdružení,
• Zájmové sdružení PO
• Obecně prospěšné společnosti,
• Komory (profesní) – advokátní komora, Česká stomatologická komora...

2. Neziskový sektor z hlediska financování v NH
(Pestoffův model, kritéria dělení, začlenění jednotlivých organizací, problematika hraničních organizací, velikost sektoru a způsoby měření)

Národní hospodářství
- Národní hospodářství chápeme jako složitou soustavu subjektů a vazeb mezi nimi, které se vytvořily v procesu vývoje společnosti za účelem produkce statků, jimiž jsou uspokojovány potřeby lidí, žijící na území určitého státního útvaru.

- Kritérium odvětví; sektoru; vlastnictví; financování produkce a spotřeby statků.

- Dle kritéria odvětví se člení NH do dvou skupin na odvětví:
hmotné výroby (odvětví zemědělství, průmysl, stavebnictví)
odvětví služeb (finanční služby, doprava a spoje, zdravotnictví, sociální služby, veřejná správa, věda a výzkum, justiční služba, armáda, kultura, sport apod.)
- Dle kritéria sektoru:
Primární sektor – zahrnuje odvětví, jež mají charakter tzv. prvovýroby – lesnictví, rybolov, těžební průmysl, zemědělství
Sekundární sektor – zpracovatelský průmysl, stavebnictví
Terciární sektor – sektor služeb (zdravotnictví, vzdělání, kultura...)
- Dle kritéria vlastnictví:
vlastnictví soukromé – kdy vlastníkem je konkrétní subjekt – FO nebo PO.
veřejné vlastnictví – kdy vlastníkem je obec, kraj
- Dle kritéria financování produkce a spotřeby statků, podle tohoto kritéria se dělí na dva sektory:
ziskový sektor (tržní) – platí veškeré zákonitosti trhu, tak jak je zkoumá makro a mikroekonomie
neziskový (netržní) – zákonitosti trhu nefungují, neplatí, funguje na bázi takových zákonitostí, které zkoumá veřejná ekonomie, základním cílem těchto subjektů je přímá produkce užitku

Členění národního hospodářství dle Pestoffa
Pestoff s Haláskem používali pro vymezení NH tři kritéria:
1. kritérium financování na sektor ziskový a neziskový
2. kritérium vlastnictví na sektor soukromý a veřejný
3. kritérium míry formalizace na sektor formální a neformální"

Poznámka

Vypracovaná témata ke zkoušce z předmětu Ekonomika neziskových organizací na VŠB-TU Ostrava. Výchozím materiálem jsou skripta Neziskový sektor v ekonomice a společnosti (Duben, Rostislav), Neziskový sektor v České republice (Frič, Pavol, Goulli, Rochdi).
Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje několik schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 57 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 1,5 - 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21516
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse