Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Ekonomika podniku pro 1. ročník nástavbového studia - výpisky

Ekonomika podniku pro 1. ročník nástavbového studia - výpisky

Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší stručně psaný, ale informačně plnohodnotný přehled obecných ekonomických pojmů a především problematiky podnikání a ekonomiky podniku. První část představuje stěžejní ekonomické koncepty a otázky od potřeb po téma trhu a následující, klíčový oddíl je věnován souvislostem podnikání. Podává vymezení podnikatelské činnosti, seznamuje s jejími formami a rozsáhlý prostor věnuje podnikovému majetku, kde výklad doplňuje názornými příklady. Dále popisuje personální aspekty podnikání, hospodaření a financování podniku, kde opět přichází s ilustračními příklady, a v závěru probírá otázky pojišťovnictví a krátce také finanční analýzy. Výpisky z ekonomiky podniku pro 2. ročník nástavbového studia naleznete zde Ekonomika podniku pro 2. ročník nástavbového studia.

Obsah

1.
Obecná ekonomická problematika
1.1.
Potřeby
1.1.1.
Členění potřeb
1.1.2.
Faktory ovlivňující potřeby
1.1.3.
Maslowova hierarchie potřeb
1.2.
Statky
1.3.
Služby
1.4.
Příklady rozlišování statků a služeb
1.5.
Spotřeba
1.6.
Životní úroveň a její ukazatele
1.7.
Hospodářský proces
1.7.1.
Výrobní proces
1.7.1.1.
Členění
1.7.1.2.
Výrobní faktory
1.7.1.2.1.
Práce a pracovní síla
1.7.1.2.2.
Příroda
1.7.1.2.3.
Kapitál
1.7.2.
Rozdělování a přerozdělování
1.7.3.
Směna a spotřeba
1.8.
Trh
1.8.1.
Peníze
1.8.1.1.
Vývoj peněz
1.8.1.2.
Vlastnosti peněz
1.8.1.3.
Ochranné znaky peněz, funkce peněz
1.8.2.
Základní pojmy tržního systému
1.8.2.1.
Zboží
1.8.2.2.
Poptávka
1.8.2.2.1.
Vymezení
1.8.2.2.2.
Faktory ovlivňující poptávku
1.8.2.2.3.
Cenová elasticita poptávky
1.8.2.2.4.
Druhy poptávky
1.8.2.3.
Nabídka
1.8.2.3.1.
Vymezení
1.8.2.3.2.
Faktory ovlivňující nabídku
1.8.2.3.3.
Druhy nabídky
1.8.2.4.
Tržní mechanismus
1.8.2.4.1.
Vztahy nabídky a poptávky
1.8.2.4.2.
Selhání trhu
1.8.2.5.
Tržní formy
1.8.2.5.1.
Monopol
1.8.2.5.2.
Oligopol
1.8.2.5.3.
Dokonalá konkurence
1.8.2.5.4.
Monopolistická konkurence
1.8.2.6.
Tržní subjekty
1.8.3.
Ekonomické systémy
2.
Podnikání
2.1.
Vymezení
2.2.
Charakteristika podnikatele
2.3.
Právní úprava podnikání
2.4.
Právní formy podnikání
2.4.1.
Schéma
2.4.2.
Podnikání fyzických osob dle zvláštních předpisů
2.4.3.
Živnosti
2.4.3.1.
Všeobecné podmínky
2.4.3.2.
Odborné požadavky
2.4.3.3.
Kdy nelze provozovat živnost
2.4.3.4.
Živnosti volné
2.4.3.5.
Živnosti vázané
2.4.3.6.
Živnosti řemeslné
2.4.3.7.
Obsah ohlášení živnosti
2.4.3.8.
Koncesované živnosti
2.4.3.9.
Živnostenský rejstřík
2.4.3.10.
Zánik živnosti
2.4.4.
Státní podniky
2.4.5.
Družstva
2.4.5.1.
Základní informace
2.4.5.2.
Orgány
2.4.5.3.
Druhy družstev
2.5.
Obchodní společnosti
2.5.1.
Veřejná obchodní společnost
2.5.2.
Komanditní společnost
2.5.3.
Společnost s ručením omezeným
2.5.4.
Akciová společnost
2.5.4.1.
Neveřejné upisování akcií
2.5.4.2.
Veřejné upisování akcií
2.5.4.3.
Druhy akcií
2.5.4.4.
Orgány akciové společnosti
2.5.4.5.
Práva akcionáře
2.6.
Zvláštní formy podnikání
2.6.1.
Franchising
2.6.2.
Sdružení podnikatelů
2.6.3.
Smlouva o tichém společenství
2.7.
Ukončení podnikání
2.8.
Podnikový majetek
2.8.1.
Typy majetku
2.8.2.
Pořízení majetku
2.8.3.
Leasing – pronájem
2.8.4.
Ocenění majetku
2.8.5.
Dlouhodobý majetek
2.8.6.
Odepisování majetku
2.8.6.1.
Základní pojmy
2.8.6.2.
Druhy odpisů
2.8.6.3.
Daňově rovnoměrné odpisy
2.8.6.4.
Odpisy dlouhodobého majetku – příklady
2.8.6.5.
Zrychlené odpisy – příklady formou tabulky
2.8.6.6.
Sada příkladů na odpisy
2.8.7.
Evidence dlouhodobého majetku
2.8.8.
Opotřebení majetku
2.8.9.
Reprodukce dlouhodobého majetku
2.8.10.
Vyřazení dlouhodobého majetku
2.8.11.
Oběžný majetek
2.8.11.1.
Zásoby
2.8.11.1.1.
Typy
2.8.11.1.2.
Pořizování zásob
2.8.11.1.3.
Výběr dodavatele
2.8.11.1.4.
Obsah kupní smlouvy
2.8.11.1.4.1.
Úvod
2.8.11.1.4.2.
Určení zboží
2.8.11.1.4.3.
Cena
2.8.11.1.4.4.
Platební podmínky
2.8.11.1.4.5.
Dodací lhůty
2.8.11.1.4.6.
Dodací parita
2.8.11.1.4.7.
Závěrečná ustanovení
2.8.11.1.5.
Druhy zásob
2.8.11.1.6.
Řízení zásob
2.8.11.1.6.1.
Metody
2.8.11.1.6.2.
Výpočet spotřeby
2.8.11.1.6.3.
Normování zásob a příklad
2.8.11.1.7.
Rychlost oběhu zásob a příklady
2.8.11.2.
Evidence oběžného majetku
2.8.11.3.
Krátkodobý finanční majetek
2.8.11.4.
Skladování zásob
2.8.11.4.1.
Druhy skladů
2.9.
Pracovníci
2.9.1.
Plánování počtu a příklad
2.9.2.
Získávání pracovníků
2.9.3.
Výběr pracovníků
2.9.4.
Vznik pracovního poměru
2.9.5.
Běžné náležitosti pracovní smlouvy
2.9.6.
Ukončení pracovního poměru
2.9.7.
Další ustanovení zákoníku práce
2.9.8.
Odměňování
2.9.8.1.
Základní druhy mezd
2.9.8.2.
Výpočet mzdy
2.9.8.3.
Pohyblivé složky mzdy
2.9.8.4.
Sada příkladů na výpočet mzdy
2.9.8.4.1.
Zaměstnanec, hrubá mzda 20 000 Kč
2.9.8.4.2.
Invalida 2. stupně, hrubá mzda 9 186 Kč
2.9.8.4.3.
Zaměstnanec, hrubá mzda 36 143 Kč
2.9.8.4.4.
Student, hrubá mzda 6 715 Kč
2.9.8.4.5.
Invalida 3. stupně, 1 dítě, hrubá mzda 21 878 Kč
2.9.8.4.6.
Invalida 2. stupně, hrubá mzda 12 510 Kč
2.9.8.4.7.
Invalida 3. stupně, 2 děti, hrubá mzda 9 450 Kč
2.9.8.4.8.
Zaměstnanec, hrubá mzda 82 450 Kč
2.9.8.4.9.
Invalida 2. stupně, dítě, hrubá mzda 24 506 Kč
2.9.8.4.10.
Student, hrubá mzda 6 008 Kč
2.9.8.4.11.
Zaměstnanec, dítě, hrubá mzda 17 153 Kč
2.9.8.5.
Sociální pojištění
2.9.8.5.1.
Nemocenské pojištění
2.9.8.5.2.
Důchodové pojištění
2.9.8.5.3.
Státní politika podpory zaměstnanosti
2.9.8.6.
Zdravotní pojištění
2.9.9.
Dohody mimo pracovní poměr
2.9.10.
Hodnocení pracovníků
2.9.10.1.
Kvalitativní a kvantitativní ohodnocení
2.9.10.2.
Hodnotitelé
2.9.10.3.
Využití výsledků hodnocení
2.9.10.4.
Sdělení výsledků hodnocení
2.9.11.
Motivace pracovníků
2.9.11.1.
Motivační nástroje
2.9.12.
Péče o pracovníky
2.10.
Odbyt
2.10.1.
Odbytové cesty
2.10.2.
Obchod a jeho funkce
2.11.
Hospodaření podniku
2.11.1.
Náklady
2.11.1.1.
Členění nákladů
2.11.1.1.1.
Podle druhu účelu
2.11.1.1.2.
Podle vztahu k výkonu/výrobě
2.11.1.1.3.
Podle fáze koloběhu hospodářských prostředků
2.11.1.1.4.
Podle stanovení základu daně
2.11.1.1.5.
Podle kalkulace
2.11.1.2.
Snižování nákladů
2.11.2.
Výnosy
2.11.2.1.
Členění výnosů
2.11.2.1.1.
Podle druhu
2.11.2.1.2.
Podle základu daně
2.11.3.
Hospodářský výsledek
2.11.4.
Rozdělení zisku
2.11.5.
Vypořádání ztrát
2.12.
Cena
2.12.1.
Druhy cen
2.12.2.
Metody stanovení ceny
2.12.3.
Strategie při stanovení ceny
2.12.4.
Funkce tržní ceny
2.12.5.
Sada příkladů na kalkulaci cen
2.13.
Financování podniku
2.13.1.
Druhy financování
2.13.2.
Vlastní zdroje financování
2.13.3.
Cizí zdroje financování
2.13.3.1.
Zákonné rezervy, závazky
2.13.3.2.
Úvěry
2.13.3.3.
Nebankovní úvěry, dary, leasing
2.13.3.4.
Faktoring
2.13.3.5.
Další cizí zdroje
3.
Pojišťovnictví
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Činnosti pojišťovny
3.3.
Druhy pojištění
3.3.1.
Zákonné
3.3.2.
Komerční
3.4.
Běžně uzavíraná pojištění
3.5.
Časté druhy pojištění majetku
3.5.1.
Domácnosti
3.5.2.
Staveb
3.5.3.
Havarijní
3.5.4.
Průmyslových a podnikatelských rizik
3.5.5.
Zemědělských rizik
3.5.6.
Úvěrové pojištění
3.6.
Pojištění dobrovolná, povinná smluvní a zákonná
3.7.
Zánik pojištění
4.
Finanční analýza
4.1.
Význam finanční analýzy
4.2.
Ukazatele finanční analýzy
4.3.
Likvidita
4.4.
Zadluženost
4.5.
Rentabilita
4.6.
Efektivnost
4.7.
Struktura majetku
4.8.
Cash flow
4.9.
Metody zjištění cash flow

Úryvek

"Podnikání fyzických osob dle zvláštních předpisů

- například lékař, notář, advokát, daňový poradce, farmaceut, ...

- rozpis o tom, co není živnost je uvedeno v živnostenském zákoně v hlavě 1, paragraf 3

- http://zakony.kurzy.cz/455-1991-zivnostensky-zakon/cast-1-hlava-1/

21. Živnosti 3.11.2009

- zákon o živnostenském podnikání 455/1991sb. v platném znění

- k provozu živnosti potřebuji všeobecné podmínky a odborné požadavky

Všeobecné podmínky

1) věk 18 let

2) způsobilost k právním úkonům

3) bezúhonnost

4) žádné dluhy vůči státu

Odborné požadavky

- pokud odbornou způsobilost nesplní sám živnostník, může zaměstnat odborného zástupce

- pokud je živností právnická osoba, musí vždy uvést odpovědného zástupce- fyzickou osobu

Kdy nelze provozovat živnost

1) soudem vyslovený zákaz činnosti

2) konkurz na majetek podnikatele

3) pokud je konkurz zrušen pro nedostatek majetku

22. Písemné opakování, živnosti volné 4.11.2009

- pro provozování volné živnosti stačí splnit všeobecné podmínky

- není nutná odborná způsobilost

- příklady volných živností: velkoobchod, maloobchod, šití oděvů, ubytovací služby s kapacitou do deseti lůžek, ...

- viz zákon o živnostenském podnikání 455/1991sb. v platném znění příloha 5

23. Logické testy 6.11.2009

24. Živnosti vázané 10.11.2009

- jsou vázány na určitý předpis uvedený v zákoně

- například masérská činnost, průvodcovská činnost, revize

Živnosti řemeslné

- musí splnit spolu s všeobecnými podmínkami odbornou způsobilost

- OZ prokáže příslušným dokladem nebo zvolí odborného zástupce

Obsah ohlášení živnosti

- jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo

- obchodní jméno

- IČO

- předmět a místo podnikání
- místo provozovny

- výpis trestního rejstříku

- souhlas obce s umístěním provozovny

- doklad o vzdělání"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou.
Součástí práce jsou grafy, schémata a tabulky o rozsahu cca 7 stran.
Přílohy, na něž se v textu odkazuje, nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23050
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse