Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika samosprávných celků - přednášky

Ekonomika samosprávných celků - přednášky


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor sedmi přednášek zahrnuje přehled pojmů a definic z veřejné ekonomie. První část je souborem informací o veřejném sektoru, správě a financích. Tato část je doplněna ještě pojmy, jako jsou veřejný zájem, statky či veřejná volba. Následuje druhý oddíl věnovaný nejen ekonomickým ukazatelům, ale také způsobům hodnocení a interpretaci ekonomických jevů. Poté je pozornost věnována požadavkům Evropské unie na finanční systém a na legislativu územních samosprávných celků v ekonomické oblasti, na něž navazuje další přednáška o finančních souvislostech těchto celků. Z hlediska hospodářského nesmí chybět ani kapitola o rozpočtu, jeho zásadách a pravidlech. Z obecné roviny přechází autor ke konkrétnějšímu tématu, a to k financování a hospodaření obcí, kde se dozvídáme o jejich kompetencích, příjmech, výdajích a majetku.

Obsah

1.
Veřejná ekonomie - základní pojmy
1.1
Metodologie
1.2
Veřejná ekonomie a sektor
1.3
Vymezení veřejné správy
1.4
Veřejné finance
1.5
Veřejné statky
1.6
Veřejná volba
1.7
Veřejný zájem
2.
Ekonomické ukazatele, hodnocení a interpretace ekonomických jevů
2.1
Ukazatel - indikátor
2.2
Charakteristiky indikátorů a jejich typy
2.3
Pojetí indikátorů
2.4
Ukazatele hospodaření
2.5
Bechmarking
2.6
Úrovně srovnání ukazatelů
2.7
Druhy ekonomických analýz
3.
Ekonomický rámec územních samosprávných celků
3.1
Požadavky EU na finanční systém
3.2
Principy Evropské charty místní samosprávy
3.3
Legislativa územních samosprávných celků v ekonomické oblasti
3.4
Zákon o krajích
3.5
Rozpočtová skladba
4.
Finanční souvislosti územních samosprávných celků
4.1
Rozpočtové určení daní
4.2
Soustava veřejných rozpočtů v ČR
4.3
Rozpočtové určení daní obcí - výpočet
4.4
Činnost obcí v oblasti poplatkové
5.
Rozpočty a rozpočtové procesy
5.1
Rozpočtové zásady a pravidla
5.2
Obecná pravidla
5.3
Systém fondového financování
5.4
Rozpočtová politika
5.5
Způsoby tvorby rozpočtů
5.6
Rozpočtování dle výsledků
5.7
Rozpočtové metody a kritérium rozpočtování
5.8
Rozpočtová bilance
5.9
Závěrečný účet
6.
Finanční hospodaření obcí
6.1
Ekonomické pozadí územních samosprávných celků
6.2
Hlavní rysy obecní samosprávy
6.3
Základní kompetence obcí
6.4
Finanční hospodaření obcí
6.5
Rozpočtové příjmy obce
6.6
Nedaňové příjmy obcí
6.7
Kapitálové příjmy obcí
6.8
Výdaje rozpočtu a jejich členění
6.9
Finanční ukazatele obcí
6.10
Doporučení ke zlepšení finančního hospodaření
7.
Hospodaření s majetkem obcí
7.1
Majetek obcí
7.2
Členění majetku
7.3
Nakládání s majetkem obcí
7.4
Organizace spravující majetek obce
7.5
Hlavní majetkové skupiny
7.6
Inventarizace
7.7
Odpisy

Úryvek

"EKONOMICKÝ RÁMEC ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Teoretické požadavky na finanční systém územních samosprávných celků
Formulovány na bázi teorií zobecněných historických (empirických) zkušeností.
- Stabilita - adaptabilita -účinnost -autonomnost -administrativní nenáročnost
- Transparentnost -konzistence
Evropské požadavky na finanční systém
Projednány a schváleny Radou Evropy
a následně EU:
- 1. Evropská charta místní samosprávy - zavazující dokument
- 2. Evropská charta regionální samosprávy -pouze doporučující
Principy Evropské charty místní samosprávy I
ČR přijalo jako závazné pouze body 3, 5, 6
1. Místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat.
2. Finanční zdroje místních společenství jsou úměrné odpovědnosti stanovené ústavou a zákonem.
3. Alespoň část finančních zdrojů místních společenství pochází z místních daní a poplatků, jejichž sazbu mohou místní společenství v mezích zákona stanovit.
4. Finanční systémy, na nichž se zakládají zdroje, které jsou místním společenstvím k dispozici, musí být natolik různorodé a pružné, aby umožňovaly, že tyto zdroje budou pokud možno stále odpovídat skutečnému vývoji nákladů na plnění úkolů, které místní společenství mají.
5. Ochrana finančně slabších místních společenství volá po zavedení postupů finančního vyrovnávání nebo rovnocenných opatření, jež mají korigovat důsledky nerovného rozdělování potenciálních finančních zdrojů a finančního zatížení, které je třeba z nich hradit. Takové postupy nebo taková opatření nesmějí omezovat volné uvážení, které místní společenství mohou v rámci své vlastní odpovědnosti uplatňovat.
6. S místními společenstvími se vhodným způsobem konzultuje, jak se jim přerozdělované zdroje mají přidělovat.
7. Dotace místním společenstvím se pokud možno předem neváží na financování konkrétních projektů. Poskytování dotací nelikviduje základní svobodu místních společenství uplatňovat v rámci své působnosti volné uvážení.
8. Za účelem získávání úvěru na kapitálové investice mají místní společenství v mezích zákona přístup na národní kapitálový trh.
Principy Evropské charty regionální samosprávy I
1. Systém financování má poskytnout regionům předem určitelný objem prostředků, jenž je přiměřený zabezpečovaným úkolům a dovoluje regionům provádět vlastní politiku.
2. Finanční zdroje regionů by měly být různorodé a přizpůsobivé, aby bylo možné pružně reagovat na reálný růst nákladů veřejných služeb i na celkové změny hospodářského vývoje.
3. Pokud se týká výkonu vlastní působnosti, měly by být používány zejména vlastní příjmy, s nimiž mohou regionální orgány volně zacházet.
4. Ve shodě s principem solidarity zavede každý stát mechanismus finančního vyrovnání, jenž počítá jak s potenciálními zdroji, tak s potřebami s cílem zaručení přijatelné životní úrovně obyvatel jednotlivých regionů.
5. Prostředky jsou regionům zásadně poskytovány na neziskovém základě. Podmínky finančních transferů i případné sdílení daňových výnosů jsou upraveny předem na základě objektivních kritérií zohledňujících potřeby jednotlivých regionů.
6. V mezích zákona mají regiony přístup na kapitálový trh a mohou si zde půjčovat finanční prostředky za předpokladu, že prokáží schopnost splácet dlužné částky z vlastních "

Poznámka

Práce je kompilační, nicméně ucelená a přehledně psaná v krátkých stručných heslech. Práce obsahuje schéma a tabulky. Čistý text dosahuje cca 29 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19733
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse