Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomika v lesním hospodářství

Ekonomika v lesním hospodářství

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje postavení lesnictví v ČR a statistický pohled na propojení lesního hospodářství se zpracováním surového dřeva. Velmi podrobně rozebírá ekonomickou situaci vlastníků lesů - situaci podnikatelů, sociální situaci, finanční prostředky státního rozpočtu pro lesní hospodářství a finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“. Nastiňuje také jaké jsou vize lesnictví do budoucna.

Obsah

1.
Postavení lesnictví v ČR
2.
Statistický pohled na propojení lesního hospodářství s následným zpracováním surového dříví
3.
Ekonomika v lesním hospodářství
4.
Ekonomická situace vlastníků lesů
4.1
Ekonomická situace podnikatelů v lesním hospodářství
4.2
Sociální situace v lesním hospodářství
4.2.1
Stav na trhu práce
4.2.2
Vývoj průměrných mezd
4.3
Finanční prostředky státního rozpočtu pro lesní hospodářství
4.3.1
Finanční povinnosti státu vyplývající z lesního zákona
4.3.2
Finanční příspěvky
4.3.3
Dotace na změnu struktury zemědělské výroby zalesněním
4.3.4
Podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s
4.4
Finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“
5.
Vize do budoucna
6.
Zdroje
7.
Použitá literatura
8.
Použité internetové stránky
9.
Tabulky
9.1
Průměrné vlastní náklady vybraných výkonů v Kč/tj.
9.2
Hospodářský výsledek vlastníků lesa (bez příspěvků na hospodaření v lesích) v Kč/ha
9.3
Hospodářský výsledek vlastníků lesa (včetně příspěvků na hospodaření v lesích) v Kč/ha
9.4
Finanční hospodaření podnikatelských subjektů v lesním hospodářství v Kč/ha lesa
9.5
Počet zaměstnanců v lesnických činnostech
9.6
Měsíční průměrné mzdy v Kč
9.7
Finanční povinnosti státu vyplývající z lesního zákona v mil. Kč
9.8
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle účelu a vlastnictví v mil. Kč
9.9
Dotace na zalesňování zemědělských pozemků
10.
Dotace na změnu struktury zemědělské výroby zalesněním
11.
Podpory lesního hospodářství z Fondu

Úryvek

"1. Ekonomika v lesním hospodářství

1.1. Ekonomická situace vlastníků lesů

Ekonomická situace vlastníků lesa v rámci hospodaření v lesích as případnými vedlejšími aktivitami se meziročně v výjimkou lesů ve vlastnictví státu dále zhoršila. Dokumentují to výsledky statistického šetření od 308 vlastníků lesů (případně nájemců lesů), které reprezentují celkem 93% podíl výměry lesů státních, 48% podíl lesů ve vlastnictví měst a obcí a 23% podíl lesů soukromých v ČR. Tímto statistickým šetřením se nepřetržitě od roku 1998 monitoruje ekonomická situace vlastníků lesa, kteří obhospodařují lesy na ploše cca 1850 tisíc ha – tj. na 70% výměry lesů v ČR.
Celkově snížené výnosy z prodeje dříví se jen částečně podařilo kompenzovat úsporami nákladů a zvýšením produktivity práce.
Pouze hospodářské výsledky (zisky) subjektů, které vykonávají právo hospodařit ve státních lesích (viz tabulka 2.), se meziročně zvýšily v průměru o 151 Kč/ha a dosáhly tak výše 356 Kč na 1 ha lesa. Rozhodující mírou se na tom podílelo hospodaření státního podniku Lesy ČR, které zvedly celkové výnosy o cca 3% a zvýšily tak svůj hrubý zisk před použitím rezerv o 129% na celkových 655 mil. Kč. Přesto státní lesy stále vykazují nejnižší zisk na 1 ha obhospodařovaného lesa v hodnotě 356 Kč.
Nejvyšší pokles zisku se oproti minulému roku projevil u vlastníků soukromých lesů (o 576 Kč) a vytvořený zisk tak činil 678 Kč/ha. Dílčí meziroční pokles vykázaly lesní majetky měst a obcí a to o 75 Kč a vytvořený zisk dosáhl výše 674 Kč/ha. Je třeba si uvědomit, že výraznou finanční podporou ze strany státu jsou poskytované finanční příspěvky vlastníkům lesů podle státem stanovených pravidel. Bez těchto finančních příspěvků by realizovaný zisk z 1 ha lesa představoval u státních lesů 243 Kč, u soukromých lesů 144 Kč a u lesních majetků měst a obcí by dokonce dosáhl ztráty ve výši 40 Kč. Významnou nákladovou položkou u lesů měst a obcí je nájemné, neboť ze statistického šetření vyplynulo, že 52% výměry těchto lesů je pronajmutí a průměrné roční nájemné činí 1383 Kč/ha lesa, což výrazně ovlivňuje konečnou výši zisku. Pronájem lesů soukromých je přibližně ve 30% výměry lesů a průměrné roční nájemné činí 1350 Kč/ha lesa. Pronájem lesů ve vlastnictví státu je zákonem o lesích zakázán.
Porovnáváním hodnot výše zisků včetně příspěvků a bez příspěvků státu na hospodaření v lesích zjistíme finanční podporu státu, která činila na 1 ha lesa v průměru 113 Kč u státních lesů, 714 Kč u lesů v majetku měst a obcí a 534 Kč u lesů soukromých.
Meziroční úspory nákladů se nejvíce realizovaly (viz tabulka 1.) v pěstební činnosti (celkem za lesy průměrný pokles o 25 Kč na 1 ha lesa), přičemž došlo i k poklesu nákladů na ha ve výkonech obnova lesa, prořezávky a v ochraně lesa. V těžební činnosti se pokles nákladů projevil ve výkonech přibližování dřeva, odvoz dřeva a při opravě a údržbě lesních cest. Na průměrném meziročním poklesu nákladů na pěstební činnost na 1 ha obhospodařovaného lesa (o 25 Kč) se výhradně podílely státní lesy (pokles o 109 Kč), zatímco u soukromých lesů se projevil nárůst nákladů o 52 Kč a u lesů ve vlastnictví obcí a měst nárůst ve výši 193 Kč. Na pěstební činnost celkem vztaženou na 1 ha obhospodařovaného lesa tak vynakládají nejvíce finančních prostředků vlastníci obecních a městských lesů (1 815 Kč), dále státní lesy (1 618 Kč) a soukromé lesy (1 473 Kč).Na čerpání nákladů v lesnických činnostech mají významný vliv přírodní a klimatické podmínky v lese, které limitují nasazování jednotlivých technik a technologií při provádění prací v lese. Dlouhodobě se snižuje objem vynaložených prostředků na opravy a údržbu lesních cest a svážnic. Nejvíce finančních prostředků na opravy a údržbu lesní dopravní sítě vynakládají subjekty hospodařící ve státních lesích (459 Kč/ha), nejméně naopak
obecní lesy (198 Kč/ha)."

Poznámka

Počet stránek je včetně tabulek v příloze.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7067
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse