Elektrické poleKategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje přehledné shrnutí tématu elektrického pole na středoškolské úrovni se spoustou názorných obrázků.

Obsah

1.
Elektrický náboj
2.
Columbův zákon
3.
Intenzita elektrického pole
4.
Práce v homogenním elektrickém poli
5.
Elektrický potenciál

Úryvek

"ELEKTRICKÉ POLE
ELEKTRICKÝ NÁBOJ
• značka veličiny elektrický náboj je Q
• [Q] = C (coulomb)

Vlastnosti elektrického náboje
1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa

2. Elektrický náboj se dá přenášet z povrchu jednoho tělesa na povrch jiného tělesa.


3. Elektrický náboj se může v tělese přemisťovat

4. Existují dva druhy elektrického náboj.
• kladný elektrický náboj
• záporný elektrický náboj

5. Elektrické silové působení může být přitažlivé nebo odpudivé.

Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se navzájem přitahují.

Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se navzájem odpuzují.

6. Elektrický náboj je dělitelný
• Q = 1,602.10-19 C
• nejmenší elektrický náboj - elementární elektrický náboj

7. Každý atom je soustava kladných a záporných nábojů.
Atom je navenek elektricky neutrální.
• Qprotonu (+e) = +1,602.10-19 C
• Qelektronu (-e) = - 1,602.10-19 C

V jádru jsou protony - nositelé kladného náboje.

V elektronovém obalu jsou elektrony - nositelé záporného náboje.

8. Z neutrálního atomu se může stát iont.
• Kladný iont vznikne odtržením elektronů z obalu.
• Záporný iont vznikne připojením elektronů k obalu."

Poznámka

Součástí práce je množství obrázků.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51866011ed410.zip (361 kB)
Nezabalený formát:
Elektricke_pole.doc (495 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse