Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evropská unie a její orgány

Evropská unie a její orgány


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje tématu Evropské unie. V úvodu se zmiňuje o historii formování Unie. V druhé části vypisuje orgány EU a náplň jejich činnosti.

Obsah

1.
Vznik a vývoj
2.
Orgány EU a jejich fungování
2.1.
Evropská rada
2.2.
Rada EU
2.3.
Evropská komise
2.4.
Evropský parlament
2.5.
Evropský soudní dvůr
2.6.
Evropský účetní dvůr
2.7.
Evropský ombudsman

Úryvek

"Evropská unie

Vznik a vývoj:
• 1950 – Schummanův plán (Robert Schuman) – Francie chtěla dát pod kontrolu Německo
• 1951 – Pařížská smlouva → vznik první z organizací = ESUO (6 zakládajících států = Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Belgie, Lucembursko)
• 1957 – Římské smlouvy → EURATOM, EHS
• 1965 – Slučovací smlouvy → ES (Evropská společenství vznikly a začaly fungovat na základě ES)
• 1973 – 1. rozšíření ES (Velká Británie, Dánsko, Irsko)
• 1981 – 3. rozšíření (Řecko)
• 1986 – 3. rozšíření (Španělsko, Portugalsko)
• 1992 – Maastrichtská smlouva – prohloubení další spolupráce, budoucí rozšíření evropských společenství
• 1993 – změna názvu na EU
• 1995 – 4. rozšíření ( Rakousko, Švýcarsko, Finsko)
• 1999 – vznik měny € (nemá VB, Dánsko, Švédsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, ČR)
• 2004 –5. rozšíření - o 10 států (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Kypr)
• 2007 – 6. rozšíření (Rumunsko, Bulharsko → celkem 27 členů)

Orgány EU a jejich fungování:
1. Evropská rada (Evropský summit)
- stanovuje obecný politický směr a priority EU, zabývá se složitějšími nebo citlivými otázkami, které se nedají řešit na úrovni mezivládní spolupráce
- zasedání čtyřikrát do roka v Bruselu
- předsedou Herman Van Rompuy
2. Rada EU – výbor stálých zástupců
- schvaluje zákony EU
- koordinuje hlavní směry hospodářských politik členských států EU
- podepisuje dohody mezi EU a dalšími zeměmi
- schvaluje roční rozpočet EU
- rozvíjí zahraniční a obrannou politiku EU
- koordinuje spolupráci mezi soudními orgány a policejními složkami členských států
3. Evropská komise
- připravuje návrhy nových evropských právních předpisů
- má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie
- předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě
- spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků
- dohlíží na dodržování evropského práva (spolu s Evropským soudním dvorem)
- reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně (např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)
- Sídlo – Brusel, Lucemburk
4. Evropský parlament
- jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy.
- tři hlavní úlohy:
- společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU
- vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost jejich fungování
- společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU.
- Sídlo - Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko) a Štrasburk (Francie).
 Lucemburk - administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
 Štrasburk, Brusel - zasedání všech členů Parlamentu (tzv. plenární zasedání)
 Brusel - schůze parlamentních výborů
5. Evropský soudní dvůr
- provádí výklad právních předpisů EU a zajišťuje tedy jejich jednotné uplatňování ve všech státech EU
- řeší spory mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgány EU
- na Soudní dvůr se mohou obrátit i jednotlivci, podniky nebo organizace, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva
6. Evropský účetní dvůr
- provádí kontrolu účetnictví EU
- úkolem je zvyšovat kvalitu finančního řízení EU a podávat zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky
- sídlo – Lucemburk
- úkolem je předložit každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplynulém finančním roce
7. Evropský ombudsman
- kontrolní orgán, který vyšetřuje stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu institucí a orgánů EU
- sídlo – Štrasburk
- jmenován Evropským parlamentem na 5 let
- možnost opakovaného jmenování"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c8ca111e9a3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Evropska_unie_a_jeji_organy_MO.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse