Finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přehledně zpracovává finanční analýzu podniku. Nejprve definuje a vymezuje finanční analýzu jako takovou. Poté se podrobně věnuje jednotlivým složkám rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Dalším velmi podrobným oddílem jsou techniky a metodické nástroje finanční analýzy. Poslední část charakterizuje základní oblasti finanční analýzy a klasifikaci poměrových finančních ukazatelů. U veškerých veličin je doložen i způsob výpočtu.

Obsah

1.
Finanční analýza podniku
1.1
Základní požadavky
1.2
Cíl
1.3
Zdroje informací
2.
Rozvaha
2.1
Aktiva (majetek)
2.2
Strana aktiv
2.2.1
Stálá aktiva (SA) – majetek dlouhodobé povahy
2.2.2
Oběžná aktiva (OA) – majetek krátkodobé povahy
2.3
Pasiva
2.4
Strana pasiv
2.4.1
Vlastní kapitál (VK)
2.4.2
Cizí zdroje (CZ)
2.4.3
Ostatní pasiva (OstP)
3.
Výkaz zisku a ztrát
4.
Techniky a metodické nástroje FA
4.1
Metoda absolutní
4.1.1.
Čistý pracovní kapitál (ČPK)
4.1.2.
Čisté pohotové prostředky (ČPP)
4.1.3.
Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy (ČPM)
4.2
Metoda relativní
4.2.1
Horizontální analýza
4.2.2
Vertikální analýza
5.
Základní oblasti FA a klasifikace poměrových finančních ukazatelů
5.1
Provozní ukazatele
5.2
Finanční ukazatele
5.3
Základní charakteristiky
5.3.1
Výnosnost (rentabilita)
5.3.2
Aktivita (rychlost a doba obratu prostředků, aktiv)
5.3.3
Platební schopnost – solventnost (bezprostřední platební schopnost)
5.3.4
Likvidita (míra krátkodobé platební schopnosti)
5.3.5
Finanční stabilita a zadluženost
5.3.6
Ukazatele kapitálového trhu
5.3.7
Analýza rizika z provozní a finanční činnosti

Úryvek

“STRANA PASIV
Ukazuje, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Základním kritériem jejich členění je vlastnictví. Podle toho rozlišujeme zdroje na vlastní a cizí (vlastní kapitál a cizí zdroje)

Vlastní kapitál (VK)
Jsou vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo byly vytvořeny hospodářskou činností podniku.
1. základní kapitál (ZK) – peněžní vyjádření peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti
2. kapitálové fondy (KF) – zahrnují vklady společníků nad rámec ZK, tj. emisní ážio (rozdíl mezi vyšší prodejní cenou a jmenovitou hodnotou akcie při emisi), dary, dotace
3. fondy ze zisku (FZ) – vytvořené pro rozdělení zisku
- rezervní fond , resp. nedělitelný fond, jejich způsob tvorby a minimální výše je zákonně stanovena
- statutární a ostatní fondy vytvářené podle vlastních pravidel podniku
4. výsledek hospodaření minulých let (VHML) – část zisku po zdanění, která nebyla přidělena do fondů ani vyplacena v dividendách a převádí se do dalšího období. Může se jednat i o neuhrazenou ztrátu.
5. výsledek hospodaření běžného účetního období (VHBO) – jedná se o zisk (resp.ztrátu) určený k rozdělení resp.ponechání v podniku

Cizí zdroje (CZ)
1. rezervy (Rez) – na krytí výdajů z dlouhodobě existujících rizik a z budoucích závazků
- rezervy zákonné – jsou upraveny zákonem o rezervách, které jsou daňově uznatelnou položkou nákladů
- rezervy ostatní – tvorba a užití je v pravomoci managementu podniku, které však nejsou daňově uznatelné
2. dlouhodobé závazky (DZ) – mají lhůtu splatnosti delší než 1 rok
- emitované dluhopisy
- závazky k podnikům s rozhodujícím a podstatným vlivem
- dlouhodobé přijaté zálohy
- dlouhodobé směnky k úhradě
3. krátkodobé závazky (KZ) – mají lhůtu splatnosti do 1 roku
- závazky z obchodního styku
- k zaměstnancům
- státu (daňové a dotace)
- ke společníkům a sdružení
- k podnikům s rozhodujícím a podstatným vlivem
4. bankovní úvěry s výpomocí – představují závazky vůči bankám a mohou být také dlouhodobé (bankovní úvěry dlouhodobé) a krátkodobé (běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci)"

Poznámka

Zpracovaná otázka do předmětu Finance na VŠB-TU. Obsahuje grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10308
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse