Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Funkce hodnocení a známkování žáků

Funkce hodnocení a známkování žákůKategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá hodnocením a známkováním žáků. Velmi stručně vyjmenovává a popisuje funkce hodnocení, i známkování. Informuje nejen o motivaci, emocích a sociálním aspektu, ale také administrativní, informační a motivační funkci, apod.

Obsah

1.
Úvod
2.
Funkce hodnocení
2.1.
Motivace
2.2.
Emoce
2.3.
Sociální aspekt
2.4.
Sociální zkoušení
3.
Funkce známkování
3.1.
Administrativní
3.2.
Řídící
3.3.
Informační
3.4.
Motivační
3.5.
Výchovná
3.6.
Sebehodnocení
3.7.
Diagnostická
4.
Závěr

Úryvek

"1 Funkce hodnocení

Motivace – Motivace je souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti žáka. Žák musí mít k učení motivaci. Ať už vnější nebo vnitřní. Vnitřní motivací bychom mohli rozumět např. sebehodnocení žáka, žák se chce učit, učební předmět ho zajímá. Vnější motivací bychom mohli rozumět to, že za dobré známky dostane malou odměnu. Pokud se to ale přehání, může tato vnější motivace selhávat. Hlavní motivací žáka k učení by mělo být uspokojení životních potřeb. Jednou z nejdůležitějších funkcí motivace je zpětná vazba. Tím jak žáka hodnotíme, ovlivňujeme jeho další práci. Žák potřebuje vědět, co dělá dobře, kde dělá chybu, a čím pečlivější tato zpětná vazba je, čím přesněji sleduje výkony žáka a koriguje jeho chyby, tím lze tušit jeho rychlejší pokroky. Problémem je, jakou formu pro tuto zpětnou vazbu použít, aby žák získal dostatečně přesný obraz o kvalitě vlastní práce a přitom jí bylo kladně motivováno. Jestli formou známkování, nebo ústním hodnocením či jiným.

Emoce – Emoce jsou těsně spjaté s motivací. Emoce mohou podněcovat, motivovat k učení.

Sociální aspekt – Je to vztah učitele a žáka. Žák se nesmí učitele bát, musí mít z něj však přirozený respekt. Musí ale cítit uznání své práce ze strany rodičů a učitele. Také učitel by měl dbát na to aby žák jeho výklad správně pochopil. Jak uvádí J.A.Komenský. Učitel by měl užívat takových učebních metod aby žák zapojil co nejvíce ze svého smyslového vnímání. Učení by mělo být jednoduché, na sebe navazující, musí v žákovy probouzet přirozenou zvídavost.

Sociální zkoušení – Je to vlastně systém hodnocení. Jak je již v úvodu uvedeno u nás je nejčastějším systémem hodnocení známkováním.

2 Funkce známkování

V první řadě si musíme dát otázku, co známkou vůbec zjistíme, jaká je tedy její funkce? Je známkování opravdu spravedlivé ohodnocení dosažených výsledků žáka. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://mojeskola.net/skolahrou/page0025.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49f030d11360c.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Funkce_hodnoceni.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse