Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Fyziologie rostlin - základní údaje - maturitní otázka

Fyziologie rostlin - základní údaje - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších fakt o fyziologii rostlin. Heslovitě popisuje hlavní fyziologické jevy, i mechanismy koloběhů v přírodě.

Obsah

1.
Voda v rostlinách
1.1.
Osmóza
1.2.
Transpirace
2.
Fotosyntéza
3.
Dýchání rostlin
4.
Rozmnožování rostlin
5.
Stavba těla rostliny

Úryvek

"Pořadí látek podle klesající rychlosti jejich difůze přes plazmatickou membránu: O2, CO2, etanol, glycerol.
Vlastnosti vody důležité pro existenci živých organismů: koheze a vysoké specifické teplo a dobrá tepelná vodivost.
Turgor vyjadřuje tlak vakuoly na buněčnou stěnu.
Turgescentní buňka je buňka s maximálně možným obsahem vody.
Osmotický příjem vody rostlinnou buňkou nastává v prostředí hypotonickém a s nižší koncentrací osmoticky aktivních látek než má buněčná šťáva vakuoly.
Při osmóze dochází k pronikání molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu ze zředěnějšího roztoku do roztoku koncentrovanějšího.
Rostlina ztrácí vodu transpirací a gutací.
Z celkového množství vody přijaté během vegetačního období využívá rostlina pro fotosyntézu asi 2%.
Rychlost transpirace vyjadřuje množství vody odpařené z určité (jednotkové) plochy listu za jednotku času.
Transpirace dosahuje zpravidla svého maxima před polednem.
Vadnutí rostliny bývá nejčastěji důsledkem nadměrného výparu, který vede k poklesu buněčného turgoru pletiv.
Gutace se nejvíce uplatňuje zrána (po chladné noci), kdy díky nízké teplotě je ovzduší plně nasyceno vodními parami, což velmi ztěžuje (až vylučuje) transpiraci.
V deštivém počasí dochází často k praskání plodů s vysokým obsahem cukrů a k tomu, že vlivem hypotonického prostředí plody silně přijímají vodu.
Míza u dřevin na jaře = xylémová šťáva.
U katabolických dějů dochází k rozkladu složitých organických látek, energie se při tom uvolňuje (jako ATP).
Fotony slunečního záření nemohou při fotosyntéze využívat antokyany a hemoglobin.
Zachycenou energii chlorofylu a předávají karotenoidy a chlorofyly b, c.
Rostlina při fotosyntéze využívá viditelné záření.
Mechanismy fotosyntézy jsou fotofosforylace a Calvinův cyklus.
Kyslík je výsledkem rozkladu molekuly vody (fotolýzy vody) protože O2 tedy nepochází ani ze vzduchu či CO2, ani nevzniká štěpením glukózy.
Výsledkem primárních procesů fotosyntézy je ATP, kyslík, redukovaný koenzym (NADP-H2).
Fotolýza vody je součástí primárních dějů.
Při fotosyntéze zelených rostlin je zdrojem elektronů H2O.
Sekundární děje fotosyntézy probíhají ve stromatu chloroplastů.
Sekundární proces fotosyntézy je Calvinův cyklus.
Pro fotosyntézu je nejúčinnější záření barvy modrofialové a červené.
Karotenoidy vykazují maximální absorpci světelného záření v modré a zelené části spektra."

Poznámka

Práce obsahuje heslovitý výčet faktů o rostlinách.
Jedná se o neuspořádaný výpis faktů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48cec741af37e.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
MO_fyziol_rost_zakl_udaj.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse