Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Geodézie - vypracované tématické okruhy

Geodézie - vypracované tématické okruhy

Kategorie: Geografie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy z předmětu geodézie. Text se zabývá nejen definicí geodézie, ale také jejím rozdělením a jednotkami, včetně měření délek a druhů pásem. Popisuje totální stanice, GPS a digitální nivelační přístroje. Dále se okruh věnuje vytyčování a způsobům měření výšek.

Obsah

1.
Definice geodézie, původ slova geodézie, kdo slovo geodézie poprvé použil a v jakém spisu
2.
Základní rozdělení geodézie
3.
Jaké znáte staré české míry, rakousko-uherské míry, anglické míry.
4.
Metrická soustava, důvod vzniku, délkové i plošné jednotky
5.
Míry úhlové, rozdělení a převody úhlových měr
6.
Přímé měření délek - jednotlivé metody a jejich přesnost
7.
Druhy pásem
8.
Postup při měření délek pásmem
9.
Chyby při měření délek pásmem
10.
Odvoďte rovnici pro nitkový dálkoměr pro vodorovnou záměru
11.
Postup při měření nitkovým dálkoměrem
12.
Popište princip měření délky pomocí fázového světelného dálkoměru
13.
Vyjmenujte zdroje elektrické energie a světelné zdroje pro světelný dálkoměr
14.
Světelné modulátory a demodulátory u světelných dálkoměrů
15.
Vysílací, přijímací a odrazné systémy u světelných dálkoměrů
16.
Nakreslete a vysvětlete, jaké úhly nám umožňuje měřit teodolit
17.
Nakreslete a popište f-ci dvojitého pentagonu
18.
Vyjmenujte alespoň tří výrobce teodolitů, uveďte zemi původu
19.
Popište oba typy libel umístěných na teodolitu
20.
Dalekohled - složení, typy, charakteristiky
21.
Odečítací pomůcky u teodolitu - vývoji Index - nejméně přesný
22.
Rozdělení teodolitů
23.
Centrace a horizontace teodolitu
24.
Postup při měření vodorovných směrů ve skupinách
25.
Postup při měření zenitových úhlů ve skupinách
26.
Odvoďte indexovou chybu
27.
Chyby při měření úhlů
28.
Vysvětlete pojem totální stanice
29.
Jakou totální stanici máme na ('ZU (typ, výrobce, země původu) GTS
30.
Vysvětlete princip digitálních nivelačních přístrojů
31.
Vysvětlete princip GPS, ve kterých oblastech se využívají
32.
Vyjmenujte a popište prvky GPS
33.
Z čeho se skládá kosmický segment GPS
34.
Jaké tři složky obsahuje družicový signál
35.
Co to je DGPS, princip a přesnost této metody
36.
Jaké přijímače GPS máme na ČZU (typy, výrobce, země původu)
37.
Vyjmenujte a popište tři základní referenční plochy
38.
Popište a nakreslete zeměpisné souřadnice
a. Rozdělte kartografická zobrazení (trojí způsob dělení)
39.
Jaká tři kartografická zobrazení byla použita na území ČR
40.
Měřítka map - rozdělení
41.
Jak vzniklo měřítko 1:2 880
42.
Co znamená zkratka BPEJ.
43.
Co znamená zkratka ČÚZK.
44.
Vysvětlete rozdíl mezi číslem evidenčním. parcelním. popisným a orientačním
45.
Vysvětlete pojem geometrický plán. co obsahuje
46.
Co je věcné břemeno
47.
Co je to vklad, záznam a poznámka
48.
Jaké náležitosti musí mít vytyčovací výkres
49.
Uveďte čtyři způsoby vytyčení mezilehlých bodů přímky
50.
Jak prodloužíte přímku a jak vytyčíte rovnoběžku s danou přímkou
51.
Jak vytyčíte úhel dané velikosti bez teodolitu
52.
Jak vytyčíte průsečík dvou přímek (dvojí způsob)
53.
Jak vytyčíte kolmici k přímce bez pentagonu (dvojí způsob)
54.
Určete velikost vodorovného úhlu, který svírají dvě přímky, bez teodolitu
55.
Popište ortogonální metodu vytyčováni
56.
Popište polární metodu vytyčování
57.
Odvoďte vzorce pro výpočet ortogonálních vytyčovacích prvků
58.
Odvoďte vzorce pro výpočet polárních vytyčovacích prvků
59.
Jaké znáte metody výškového vytyčování
60.
Jak vytyčíte vodorovnou rovinu
61.
Vysvětlete princip dlaždičských křížů
62.
Jak se provádí výpočet výměr z měřených hodnot
63.
Vypočtěte výměru trojúhelníkového pozemku o stranách a=7m, b=13m, c=14m
64.
Popište grafické metody určování výměr
65.
Odvoďte vzorec pro nitkový planimetr P=a*y
66.
Jaký je postup pří planimetrování pomocí polárního planimetru
67.
Způsoby měření výšek
68.
Odvoďte vzorce pro trigonometrické měření výšek
69.
Odvoďte vzorec pro trigonometrické měření výšky předmětu, ie-li pata předmětu přístupná
70.
Odvoďte vzorcem pro určení nadmořské výšky bodu do vzdálenosti 300m pomocí teodolitu a pásma
71.
Princip geometrické nivelace vpřed a ze středu
72.
Rozdělení nivelačních přístrojů
73.
Princip funkce kompenzátoru a jejich rozdělení podle konstrukce
74.
Postup pří měření metodou technické nivelace
75.
Rozdělení nivelačních pořadů a metod
76.
Chyby pří technické nivelaci
77.
Co tvoří geodetické základy
78.
Z čeho se skládaní polohopisné základy a jakou mají přesnost
79.
Co jsou to přidružené body
80.
Jak se stabilizují body ZPBP a PPBP
81.
Jak se signalizují a ochraňují body ZPBP a PPBP
82.
Kde a jak jsou dokumentovány body ZPBP a PPBP
83.
Z čeho se skládají výškopisné základy a jakou mají přesnost
84.
Jak se stabilizují a ochraňují body nivelační sítě
85.
Kde a jak jsou dokumentovány body výškopisných základů
86.
Jaká byla historie výškopisných základů
87.
Jaké máme metody pro měření polohopisu
88.
Rozlište pevné a volné podrobné body polohopisu
89.
Do kolika kategorií dělíme mapové značky.
90.
Co to jsou: předměty měření, předměty šetření...
91.
Popište ortogonálni metodu měřeni.
92.
Popište polární metodu měření.

Úryvek

"Základní rozdělení geodézie
Geodézie rovinná - zabývá se zaměřováním menších územních celků, cca 15 km, kde je zanedbatelná kulatost Země. Zabývá se vytyčovacími pracemi a půdní evidencí.
Geodézie vyšší - zabývá se celo globální problematikou, zpřesněním určení tvaru a rozměru Země, budováním geodeticko-astronomických sítí. Souvisí s astronomií a geofyzikou
Kartografie - věda zabývající se tvorbou a reprodukcí map a plánů
Fotogrammetrie a DPZ - využívání fotografických snímků ze země nebo atmosféry k vytvoření map, průzkumné činnosti. DPZ - dálkový průzkum země je sběr průzkumových dat z kosmického nebo letadlového nosiče.

Jaké znáte staré české míry, rakousko-uherské míry, anglické miry.
Staré české míry: pražský loket = 0,591 m ( 3 pídě); píď' = 0,198 m (10 prstů); dlaň = 0,078 m (4 prsty); pěst = 0,105 m; zemský provazec = 42 loktů
Rakousko-uherské míry: sáh 1 ° = 1,896 m (6 stop, 72 palců, 864 čárek); rakouská míle = 7,5 km; jitro = 2 korce = 3 měřice
Anglické míry: yard = 0,914 m (3 stopy, 36 palců); stopa = 0,305 m; palec = 0,025 m; statue mile = 1609,3 m; nautieal mile = 1852,01 m; čtverečná mile = 2,59 km2

Metrická soustava, důvod vzniku, délkové i plošné jednotky
Vznik rozhodnutím francouzské Akademie věd, metr = deseti miliontá část zemského poledníkového kvadrantu. Zavedena před více jak 100 lety, přistoupení k ní bylo dobrovolné. U nás přijata 1922. Vychází z desítkové soustavy.
Délkové jednotky: metr, dm, cm, mm, μm, ... km Plošné jednotky: m2, ha = 100*100 m, km2

Míry úhlové, rozdělení a převody úhlových měr
Míra oblouková - arc α= s/r s ... délka oblouku, r. .. poloměr oblouku
Plný úhel je 2π !
Míra stupňová - šedesátinná .. ,360°, 1 ° = 60'(minut)
- setinná ... 4008,0,018 = 1c (setinná minuta)
Převody úhlových měr: mezi mírou obloukovou a stupňovou arc α / α0 = 2π / 360‹ mezi mírou obloukovou a setinnou are (l = (lI: * π / 200g mezi mírou šedesátinnou a setinnou 360° = 400g "

Poznámka

Práce obsahuje velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17067
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse