Historie managementu


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce obsahuje historii managementu, jak se vyvíjel, obsahuje i představitele managementu daných etap vývoje, vždy se zmínkou od daném představiteli.

Obsah

Historie a přístupy k vzniku podnikového managementu
- Management
- Hlediska, která se uplatňují pří třídění přístupu jednotlivých teorií:
- Historie vzniku
- Předklasická teorie managementu
- Klasické teorie managementu
1.
Škola vědeckého řízení
2.
Škola lidských vztahů
3.
Škola správního řízení
4.
Škola byrokratického řízení
- Postklasické teorie managementu
1.
Procesní přístupy
2.
Psychologicko-sociální přístupy
3.
Systémové přístupy
4.
Kvantitativní přístupy
5.
Empirické přístupy

Úryvek

"Management
= způsob racionálního řízení podnikových činností
= usměrňování činností v podniku tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo
stanovených cílů
- existuje velmi mnoho různých teorií, přístupů, pojetí, principů, metod, technik managementu,
které jsou velmi rozdílné někdy až protichůdné
- teorie je ale jen prostředkem ponaučení, přenosu poznatků, není řešením pro určitou
situaci, tím by mělo být tvůrčím řešením problémů manažery

Hlediska, která se uplatňují pří třídění přístupu jednotlivých teorií:
1. podle místa vzniku: evropský management
americký management
japonský management
2. podle doby vzniku např. management počátku (do konce 30. let) 20. století
management 40. – 70. let 20. století
management konce 20. století
management na počátku 21. století
3. podle obsahového zaměření a doby vzniku se rozlišují:
předklasické teorie managementu
klasické teorie managementu
postklasické teorie managementu

Historie vzniku

Předklasická teorie managementu

60. léta minulého století dostali 2 podnikatelé (Daniel C. McCallum a Henry V. Poor) zakázku na sjednocení jízdního řádu, jednalo se o koordinace, rozdělení činností.
Jako první zdůraznili odborné řízení jako rozhodující podmínku ekonomické úspěšnosti železniční dopravy tj. úspěšnosti podnikání.
H. V. Poor je považován za prvního autora, který definoval pojetí managementu.
Podle něj je management podmíněn správným fungováním jeho 3 komponentů:
organizace, komunikace a informovanosti.

Klasické teorie managementu

1. Škola vědeckého řízení
- byla obsahově založena na racionalizaci pracovních a výrobních postupů
- systém práce byl založen na přesném měření času a vyvozování norem
- preferovaly uspořádání a standardní vybavení pracoviště jako výchozí faktor pro požadovaný
výkon, kterému se pracovník musí přizpůsobit

Představitelé:
F.W.Taylor
- vypracoval základní principy normování práce, založené na časových studiích
- rozdělil pracovní postupy na jednotlivé dílčí operace, pro které měřeními vytvářel "normy"

F.B.Gilberth
- zkritizoval časové studie jako nevhodné, zdlouhavé, nepřesné, pro stanovení norem navrhl
metodu založenou na studiu a měření pohybu pracovníka při práci
- stal se zakladatelem pohybových studií, rozdělil pohyby při práci na nutné a zbytečné"

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545fac25c3ac5.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Historie_a_pristupy_k_vzniku_podnikoveho_managementu.doc (123 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse