Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Historie práva

Historie práva


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma Historie práva.

Obsah

1.
Právo
2.
Základní rozdělení
3.
Orientální despocie
4.
Egypt
5.
Mezopotámie
6.
Řecko
7.
Řím
8.
Byzantské právo
9.
Pojmy

Úryvek

"- právo – soubor norem, pravidel chování; dodržování je vynutitelné státní mocí
- základní rozdělení (srovnání) – od počátků civilizace známe právo zvykové (nepsané), skutečné právo přichází se vznikem státu
1) právo zvykové (obyčejové)
- nepsané, předchůdce, předává se ústní formou
- existovalo od počátku civilizace v jakékoliv společnosti
- důležité je, že to byl výraz společné vůle všech členů komunity, realizovali se tak společné cíle
- spontánní pravidla a na jejich porušování reaguje celá komunita
2) právo psané
- právo, jak ho známe dnes, objevuje se s prvními státními útvary (řecké městské státy – přímá demokracie, staroorientální despocie – centralismus)
- mnohdy nevyjadřuje vůli všech členů společnosti, ale jeho dodržování je vynutitelné státem (mocenským aparátem)
a) nejstarší prameny práva (právní systémy a zákoníky)
Orientální despocie
- od 4 tis. př.n.l.
- vláda jednoho panovníka – dnešní Egypt, Indie, Čína, Irán
- 3 základní funkce: a) vnitřní – udržování řádu a pořádku v zemi  soudržnost
b) vnější – ochrana vlastního státu, expanze (napadat jiné)
c) hospodářská organizace – zemědělství, zavlažovací systém, veřejné práce
- společné znaky despocií:
 v čele panovník s absolutní mocí (posel boha)
 zavlažovací systémy
 soukromé vlastnictví (otroci- nutnost definice právního postavení)  sociální nerovnost
Egypt
- 3000 př.n.l. – vznik jednotného Egypta (rukou panovníka Meni)
- forma totalitního státu
- území kolem Nilu – závlahový systém, pronájmy půdy – 1. smlouvy
- faraón – vládce s božským původem, vládne všemu, nevztahuje se na něj žádný zákon
- vezír – zástupce, první ministr, správce soudnictví a státních financí, kontrola veřejných prací, zodpovídá se jen faraonovi
- kněží – rádcové
- státní úředníci – dokonalá byrokracie (byrokratický aparát), vymezeno, kdo za co zodpovídá
- policie, armáda – donucovací aparát
- záznamy se dochovaly na papyru či svitkách; hepy – zákony psané na kůži, málo dochované
- zákony uchovány v archivu a jejich opisy rozesílány soudcům pro potřeby praxe
- královské dekrety – nařízení státním úředníkům, panovník tak upravoval naléhavé otázky
- 6.st. př.n.l. – první řecké osady v Egyptě (faraón Psamték legalizuje užívání řeckého práva mezi Řeky)
- na pyramidách nalezeny: zákony, písemné protokoly, testamenty (závěti, nejstarší soudní protokol Ramesse III. – harémové spiknutí), dědictví, odkazy, zápisy o výsleších zlodějů, dokumenty o adopci
- nejhorší zločin – vykradači hrobů (narušení posmrtného života, nemožnost dosáhnutí, strádání)
- rodinné právo - monogamní manželství (x výjimka faraón), mohli se brát i příbuzní (incest nezakázán)
- sepisovala se písemná smlouva o majetku, ke svatbě byl nutný souhlas obou snoubenců
- existoval rozvod – žena měla právo na vrácení věna a alimenty (při rozloučení ji musel muž dokonale zabezpečit)
Mezopotámie
- země mezi řekami (Eufrat, Tigris), dnešní Sýrie, Irák
- nejstarší a nejdéle osídlená oblast
- despotický stát, v čele absolutistický panovník – ensi, lugal
- zákony již sepsány – zdokonaleny v Chamurappiho zákoníku
- 3 skupiny obyvatel: a) plnoprávní – možnost vykoupení
b) závislí na paláci – pronajímali si půdu, platili daně
c) otroci
- nejstarší dochovaný zákoník v dějinách lidstva (2052 př.n.l.) – autorem Umammu, guvernér města Uru (obsahuje ordály neboli “boží soudy“)
- předchůdci, vládci, kteří inspirovali Chamurappiho:
 Entemen (2400 př.n.l.) - dochovaly se jeho úpravy a reformy
- odpustil lidem část dluhů, inspirace pro všechny následující panovníky
- ulevující reformy („lidumil“)  sympatie
 Urukagína – zápisy na pilířích a kamenných destičkách
- chtěl napravit veškeré zlo ve společnosti
- kritizoval privilegia vyšších vrstev
- přísné trestání lichvy, krádeže, zpronevěry (nejvyšší trest – hněv bohů)
- snížil ceny za pohřby, svatby  žena 1 muž
- reformy ve prospěch sirotků, žen, vdov, sociálně slabých"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f28706a0a3f.zip (36 kB)
Nezabalený formát:
Historie_prava.doc (132 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse