Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Homosexualita

HomosexualitaKategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Sociologie věnovaná homosexualitě přináší historický, legislativní, psychologický a sociologický pohled na homosexualitu. Pozornost patří i problematice adopce dětí homosexuálním párem a obsaženy jsou také odpovědi homosexuála na dotazníkové otázky.

Obsah

1.
Homosexualita v dějinách
1.1.
Starověk a příchod křesťanství
1.2.
Přírodní národy
1.3.
Pozdní středověk a renesance
2.
Homosexualita v Evropě
3.
Typy homosexuality
4.
Homosexualita a sebeidentifikace
5.
Postoje vůči homosexualitě
6.
Procentuální zastoupení homosexuálů v české populaci
7.
Legislativa
8.
Adopce dětí homosexuálním párem
9.
Dotazník: autentické odpovědi 36letého homosexuála

Úryvek

"Homosexualita v dějinách

Homosexualita z řeckého homós stejný a latinského sexus, sexuální orientace především na osoby stejného pohlaví. Homosexualita existuje a existovala ve všech kulturách.

Ve starověkém Egyptě nebyla homosexualita pokládána za společensky pozitivní jev, ale byla tolerována. Odsuzována nebyla homosexualita sama o sobě, ale jen tehdy, byla-li násilná – homosexuální znásilnění muže mužem, o něž se podle nepřímých náznaků pokusil v mytologii bůh Sutech na Horovi. V ostatních případech měli starověcí Egypťané k homosexualitě vztah spíše lhostejný.

V Řecku byla homosexualita široce akceptována a často státně podporována. Mít mladého chlapce patřilo a bylo to považováno za znak mužnosti.

V Thébách se thébská Svatá družina skládala jen z homosexuálních bojovníků. Ideou jejího vzniku bylo, že bojovníci spojení navzájem milostnými pouty budou bojovat srdnatěji, protože nebojují jen za sebe, ale i za své milence. Po 33 letech existence byla Svatá družina zničena v bitvě u Chaeroneie armádou Makedonců.

Homosexuální chování bylo nejrozšířenější v dórských obcích. Sparta je učinila součástí svého vzdělávacího a výcvikového systému, Aristotelés podezříval Kréťany, že ji podporují k omezení porodnosti.

V Římě byla situace podobná, císař Nero dokonce uzavřel s mužem sňatek, láska císaře Hadriána k řeckému mladíkovi jménem Antinoos byla dokonce proměněna ve státní kult. Antinoos se při plavbě na Nilu v roce 130 n. l. utopil a Hadrián mu přikázal vztyčit nespočet soch a jako bohu vycházejícího Měsíce mu přikázal sloužit obřady.

Situace se změnila s nástupem křesťanství. S příchodem křesťanství ve středověku začala většinová společnost homosexualitu zavrhovat a dlouhá léta byla homosexualita považována za hřích a zvrhlost. Homosexualitou se nejdříve zabývaly církevní soudy, od 11. století se homosexualitou zabývaly soudy světské, které ji na rozdíl od mírných trestů církve trestaly smrtí. Homosexualita byla spojována s čarodějnictvím. V Čechách se o ní poprvé zmiňuje Karel IV. – v Karolinském trestním kodexu přikazuje kruté tresty za homosexuální chování.

Přírodní národy
Vztah přírodních národů k homosexualitě zahrnuje mnoho postojů. Některé národy pěstovaly iniciační homosexualitu, jiné ji trestaly, další podporovaly. Prérijní Indiáni pěstovali homosexualitu při "pláňovém tanci", který měl zajistit úspěšný lov bizonů.

Pozdní středověk a renesance
V Evropě v období pozdního středověku a renesance byla homosexualita společensky odsuzována a trestná. To však nebránilo aristokracii, aby se jí věnovala. Mezi homosexuály možná byli i významní umělci, jako Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti , nebo Caravaggio.
V letech 1550-1555 papež Julius III udržoval vztah se svým adoptivním synovcem a protestanté využili tohoto skandálu k útoku na instituci papežství."

Poznámka

Kombinované bakalářské studium učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51d66f8eb8f97.zip (69 kB)
Nezabalený formát:
Homosexualita.pdf (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse