Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Informovanost těhotných žen o potermínovém těhotenství

Informovanost těhotných žen o potermínovém těhotenstvíKategorie: Medicína

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Absolventská práce v teoretické části vymezuje potermínové těhotenství, uvádí jeho příčiny, rizika a zabývá se jeho dalšími souvislostmi včetně metod indukce porodu. Praktická část poté popisuje plán a výsledky průzkumu zjišťujícího informovanost žen o potermínovém těhotenství. Nechybí diskuse nad předem stanovenými hypotézami.

Obsah

1.
Úvod do tématu potermínové těhotenství
2.
Cíl práce
3.
Hypotézy
4.
Teoretická část
4.1.
Prenatální péče
4.1.1.
Výpočet termínu porodu
4.2.
Potermínové těhotenství
4.2.1.
Frekvence potermínové gravidity
4.2.2.
Příčiny potermínového těhotenství
4.2.3.
Rizika potermínového těhotenství
4.2.3.1.
Makrosomie plodu
4.2.4.
Sledování těhotné a plodu po termínu porodu
4.2.5.
Indukce porodu
4.2.5.1.
Preindukce
4.2.5.2.
Vlastní indukce
5.
Praktická část
5.1.
Charakteristika vzorku respondentů
5.2.
Metodika průzkumu
5.3.
Průzkumné prostředí
5.4.
Popis vlastního průzkumu
5.5.
Výsledky
6.
Diskuze k hypotézám
7.
Závěr

Úryvek

"II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Prenatální péče

Obecně můžeme říci, že těhotenství trvá 280 dní. Toto číslo odpovídá délce 40 týdnů neboli 10 lunárních měsíců (lunární měsíc má 28 dní), tedy 9 kalendářních týdnů. V odborné literatuře se udává, že fyziologicky ukončené těhotenství je v rozmezí zhruba 4O ± 2 týdny. V široké laické veřejnosti se častěji užívá délka těhotenství v kalendářních měsících, v lékařském prostředí se častěji setkáváme s přesnějším vyjádřením délky v týdnech. Méně časté je určování délky v lunárních měsících, ale všimněme si, že i menstruační krvácení se dostavuje ve stejných cyklech. První den těhotenství určujeme jako první den poslední menstruace, vývoj plodu od oplodnění do porodu však trvá asi o 2 týdny méně.
V tomto období je žena sledována v prenatální poradně. V okamžiku diagnostikování gravidity u ženy a souhlasem ženy s těhotenstvím je zařazena do prenatální poradny dle vlastního výběru. Nevybere-li si žena žádnou poradnu je jí přidělena poradna nejbližší jejímu bydlišti.
Prenatální poradna se snaží poskytnout prenatální péči, která všestranně zabezpečuje těhotnou a preventivně působí proti chorobným stavům a včasně diagnostikuje jejich výskyt všemi dostupnými diagnostickými a terapeutickými opatřeními.
Doporučená frekvence preventivních prohlídek u fyziologických těhotenství je návštěva každé 4 týdny do 22. týdne těhotenství, každé 3 týdny do 29. týdne, každé 2 týdny do 35. týdne a od 36.týdne až do porodu návštěva každý týden. Harmonogram výkonů prenatální péče u fyziologických těhotenství je v Příloze č. 5.

1. 1 Výpočet termínu porodu

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit termín porodu (TP). Pro výpočet se však dosud pracuje s údaji, které jsou zatížené velkou chybou jako například údaj o prvním dni poslední menstruace nebo údaj o prvních pohybech plodu. Řekněme si však i přes tyto možné chyby pár způsobů výpočtů termínu porodu.
Velice časté je počítání termínu porodu pomocí poslední menstruace (PM). Do porodnictví zavedl tento výpočet Naegele. Za předpokladu, že má žena pravidelný 28denní menstruační cyklus, lze využít jednoduchého vzorce, kdy vezmeme první den poslední menstruace, odečteme tři kalendářní měsíce a přičteme sedm dní.

TP: l. den PM - 3 měsíce + 7 dní + 1 rok

Nejedná-li se však o 28denní cyklus, musíme pozměnit tento vzorec.

TP: 1. den PM – 3 měsíce + 7 dní + 1 rok  x dní

Když přijde žena s pravidelným cyklem dlouhým 32 dní, musíme přičíst ke zjištěnému datu porodu 4 dny. Je-li naopak cyklus kratší (ale stále pravidelný), např. 26denní, pak se musí 2 dny od výsledného data odečíst. A takto lze dále při výpočtech pokračovat. Můžeme tuto situaci tedy zobecnit, kdy zůstává původní vzorec zachován, tzn. odečteme tři měsíce a přičteme sedm dní a dále provádíme úpravy: o kolik dní je cyklus delší než 28 dní (x dní), tolik musíme přičíst k výslednému datu porodu a naopak, o kolik je cyklus kratší než 28 dní (x dní), stejný počet dní od data odečteme.
Propočet může být nepřesný hlavně při nepravidelnostech termínu koncepční ovulace, spojené často s nepravidelností menstruačního cyklu (posun ovulace o více nebo méně než 7 dnů se vyskytuje v cca 5 % naší populace). (1,9)."

Poznámka

Součástí práce je množství tabulek a grafů, rozsah čistého textu činí cca 19 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d3f83273df.zip (202 kB)
Nezabalený formát:
Poterminove_tehotenstvi_AP.doc (1235 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse