Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jak správně napsat odbornou práci v MS Wordu?

Jak správně napsat odbornou práci v MS Wordu?


Kategorie: Počítače/informatika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce seznámí čtenáře s MS Wordem 2010 i alternativními textovými editory, jež se dají taktéž využít k tvorbě odborných prací, jejich rozhraní je podobné Wordu a jsou nekomerční čili zadarmo. Upozorní na kritéria odborných prací – věcná i formální – předvede vytváření jednotlivých částí práce, předloží praktické rady na překonání některých úskalí.

Obsah

Obsah
1.
Úvod
2.
Metodika
2.1
Microsoft Word a další textové editory
2.1.1
Vznik a historie Microsoft Office
2.1.2
Pracovní prostředí MS Word
2.1.3
Další textové editory
3.
Výsledky
3.1
Požadavky odborné práce
3.1.1
Věcná stránka práce
3.1.2
Formální stránka práce
3.2
Konkrétní zpracování
3.2.1
Základní rozvržení
3.2.2
Titulní list
3.2.3
Obsah
3.2.4
Záhlaví a zápatí, číslování stránek
3.2.5
Správné mezery
3.2.6
Odstavce
3.2.7
Citace
4.
Diskuse a závěr
5.
Seznam použité literatury
6.
Seznam obrázků

Úryvek

"Uţivatelské rozhraní se zde skládá z jednotlivých karet, jak jiţ bylo řečeno výše (Ribbon). Nejdůleţitější je zřejmě karta Domů, jenţ obsahuje především formátování písma a odstavců a nabídku Styly – právě tou se musí formátovat nadpisy, aby se mohl vytvořit automatický obsah. Na obrázku vidíte příklady formátování, jenţ umoţňuje styl pouţitý v této práci –
Obrázek 1: Celkový pohled na uživatelské rozhraní MS Word 2010, printscreen Antoš Pavel
Panel karet
Panel nabídek pod jednotlivými kartami
Pracovní plocha
Panel navigace
Jak správně napsat odbornou práci v MS Word?
9
Pavel Antoš, 3. A
tento styl se nahradit jiným z nabídky Změnit styly.
Další kartou je Vloţení. Zde hned na začátku vyuţijeme nabídku Titulní strana. Najdeme zde také vloţení prázdné strany, konce strany (místo několika enterů), tabulky, obrázků, záhlaví a zápatí, textových polí, rovnic a symbolů.
Následuje karta Rozloţení stránky – zde můţeme upravovat okraje (práce by měla mít zrcadlové okraje, jeden větší tam, kde by byl po svázání hřbet), členit text do sloupců, ukončovat oddíly atd.
Kartu Reference vyuţijeme k přidání automatického obsahu či seznamu obrázků. Následují méně důleţité karty – Korespondence, Revize (obsahuje jazyková nastavení a kontrolu pravopisu), Zobrazení a potom dočasné karty (objeví se např. po kliknutí na obrázek) a karty doplňků staţených z internetu (např. Mathematics).
Vlevo od pracovní plochy se nachází panel Navigace umoţňující vyhledávání v dokumentu a zobrazující buď nadpisy, nebo miniatury stránek.
1.1.3 Další textové editory
V současné době lze z internetu získat mnoho freewarových aplikací, jeţ vznikly jako protiváha ke komerčnímu balíčku MS Office. K nejznámějším a nejoblíbenějším patří Apache OpenOffice a LibreOffice. OpenOffice vznikl ze staršího free kancelářského balíku StarOffice vyvíjeného od roku 1994. Autorská práva si předávalo v průběhu let několik firem (nyní The Apache Software Foundation). Dne 28. září 2010 skupina předních vývojářů oznámila, ţe z projektu (tehdy ještě pod firmou Oracle) odcházejí. Zaloţili The Document Foundation, která převzala vývoj tohoto kancelářského balíku pod názvem LibreOffice, jenţ pak v mnohém pokročil ještě dál neţ OpenOffice. Textové editory v obou balíčcích se uţivatelským rozhraním podobají Wordu 2003. (WIKIPEDIE)
Obrázek 2: Nabídka stylů – obsahuje 9 úrovní nadpisů, formát pro název práce, pro hypertextové odkazy apod., printscreen Antoš Pavel
Jak správně napsat odbornou práci v MS Word?
10
Pavel Antoš, 3. A
2. Výsledky Výsledky
Tato část odborné práce obsahuje všechny informace, které jsme sami zjistili. Ve výsledcích se tlumočí fakta buď věcně větami, nebo tabulkami, zvýrazní grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem. Výsledky mají být stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů. (BROŢURA SOČ)
2.1 Požadavky odborné práce
Odborná práce musí, jak jsem zjistil, splňovat velké mnoţství kritérií. Tato kritéria rozdělujeme na věcná (týkají se toho, o čem práce pojednává) a formální (týkají se formy, tedy vizuálního zpracování).
2.1.1 Věcná stránka práce
Tato část kritérií zahrnuje především správné rozdělení práce na jednotlivé části – úvod (popsán i zpracován v úvodu), metodika (popisuje postup práce a materiály, se kterými se pracovalo, shrnuje doposavad známé informace – převzaté a správně ocitované), výsledky (konkrétní zpracovaní) a diskuze se závěrem (velmi stručný popis výsledků s důrazem na to, co nového práce přinesla). (BROŢURA SOČ)
2.1.2 Formální stránka práce
Formální stránka práce zahrnuje práci s nadpisy, odstavci, písmem apod. Taktéţ předepisuje správné číslování stránek, to, ţe práce musí být uvozena titulní stranou, doporučený rozsah (různý podle tématu a oboru).
Práce by neměla obsahovat pravopisné a stylistické chyby a měla by pouţívat odbornou terminologii. Následuje výčet některých náleţitostí podle normy ČSN 01 6910, která stanovuje úpravu písemností"

Poznámka

Práce obsahuje grafické obrázky o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53873e46927a4.zip (604 kB)
Nezabalený formát:
Antos_seminarni_prace.pdf (659 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse