Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jihomoravský kraj - správní zřízení

Jihomoravský kraj - správní zřízení

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce charakterizuje Jihomoravský kraj a popisuje jeho správní orgány. Ukazuje, jakým způsobem rozhodování na úrovni kraje probíhá, jakými zákony je omezeno a vymezeno a na základě jakých dokumentů je možné se o tomto jednání a jeho výsledcích, popřípadě o činnosti krajského úřadu dovědět. Teoretická část se věnuje základním pojmům a interpretací zákonů, které působnost krajů upravují. Tato terminologie je pak v praktické části aplikována spolu se zákony aplikována na skutečné uspořádání správních orgánů Jihomoravského kraje. Uvádí též prameny a zdroje, kde si lidé žijící v daných krajích mohou tyto informace vyhledat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Definice pojmů, právní předpisy a normy využité v práci
2.2
Působnost kraje
2.3
Orgány kraje
2.3.1
Zastupitelstvo
2.3.2
Rada
2.3.3
Krajský úřad
2.3.4
Hejtman
2.3.5
Výbory
2.3.6
Komise
2.4
Dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti
2.5
Vztah ministerstev, krajů a obcí
3.
Praktická část
3.1
Hejtman a správní orgány Jihomoravského kraje
4.
Závěr
5.
Použitá literatura
6.
Přílohy
6.1
Příloha č. 1. Programové prohlášení Rady JMK
6.2
Příloha č. 2. Struktura orgánů JMK
6.3
Příloha č.3. Geografické údaje JMK

Úryvek

“2.1. Hejtman kraje a správní orgány Jihomoravského kraje

Samosprávu Jihomoravského kraje tvoří Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, hejtman a Rada Jihomoravského kraje dále , Krajský úřad JMK, Rada pro národnostní menšiny, Rada hospodářské a sociální dohody, Rada pro rozvoj lidských zdrojů a Výbory zastupitelstva.
Hejtmanem Jihomoravského kraje je Ing. Stanislav Juránek , je osobou, která veřejně vystupuje jménem kraje od doby svého zvolení zastupitelstvem kraje v prosinci 2000. Informace o funkcích, které vykonává a stručný životopis s fotografií je uveřejněn na internetových stránkách Jihomoravského kraje.13 Stanislav Juránek byl zvolen ze členů Rady JMK a kandiduje za KDU- ČSL
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se skládá z 65 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech patřících do samosprávné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo zřizuje a ruší své výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo zřídilo na funkční období 2004 – 2008 tyto výbory: 1. Výbor finanční
2. Výbor kontrolní
3. Výbor pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost

13 Jihomoravský kraj [ on line ], [ cit. 2008-4-20, 13:53 ]. Dostupné na www: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=7819&TypeID=2

Termíny jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány na vývěsce Krajského úřadu Brno na Žerotinově náměstí 3/5. Zápisy z jednání jsou k dispozici na Krajském úřadu v Brně. Termíny zasedání, zápisy ze zasedání, ale i další informace jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách. Zápisy obsahuje všechny náležitosti, které vyplývají ze zákona 129/2000 Sb. Zápis obsahuje hlavičku se znakem Jihomoravského kraje, datum konání zasedání včetně časových údajů ( začátek a konec jednání ), program jednání, počet přítomných, omluvených a neomluvených členů zastupitelstva. Na začátku zápisu jsou uvedeny informace o činnosti Rady Jihomoravského kraje, které podává zpravidla hejtman Jihomoravského kraje, dále jsou probírány jednotlivé návrhy komise, ke každému návrhu jsou v zápisu zaznamenány informace o výsledcích hlasování a připomínkách, jde zde uvedeno i usnesení. Závěrem je v zápisu uveden přehled zpráv a usnesení, která byla na zasedání zastupitelstva přijata.
Členové zastupitelstva jsou veřejně činné osoby a občané Jihomoravského kraje se na ně mohou obrátit se svými dotazy nebo stížnostmi. Kontakty na zastupitele jsou zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje.
Rada Jihomoravského kraje má 11 členů a je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, v jejímž čele stojí hejtman kraje Ing. Stanislav Juránek, jeho náměstci Ing. Milan Venclík, Ing. Václav Horák a RNDr. Igor Poledňák a další členové rady. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada kraje zřizuje a zrušuje své komise.
Rada dosud zřídila tyto komise:
1. Komise finanční a majetková
2. Komise pro meziregionální vztahy
3. Komise dopravy a územního plánování
4. Komise regionálního rozvoje
5. Komise sociální
6. Komise zdravotní
7. Komise životního prostředí
8. Komise legislativní
9. Komise pro výchovu a vzdělávání
10. Komise sportovní
11. Komise pro rozvoj zemědělství
12. Komise kulturní

Rada Jihomoravského kraje vede jednání podle jednacího řádu Rady. „ Jednací řád ( dále jen řád ) Rady Jihomoravského kraje ( dále jen rada ) upravuje přípravu, svolávání a průběh jednání, způsob usnášení a kontrolu plnění úkolů rady, jakož i další záležitosti spojené s činností rady. Zároveň konkretizuje postavení, úkoly a činnost rady jako orgánu kraje.“14
Základní úkoly Rady vyplývají ze zákona 129/2000 Sb. Rada Jihomoravského kraje podala programové prohlášení, které je veřejně dostupné na krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně nebo na internetových stránkách. Tohle politické prohlášení zdůrazňuje hodnoty, ke kterým se Rada Jihomoravského kraje přiklání, sděluje své priority a principy, kterými se Rada bude při své činnosti řídit. Dále jsou v tomto prohlášení definovány cíle Rady Jihomoravského kraje na období let 2005-2008 v různých oblastech."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a mapu. Čistý text dosahuje cca 12 stran.
Práce vyžaduje revizi formátu vzhledem k tomu, že jsou poznámky pod čarou přítomny přímo v textu práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13433
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse