Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Karboxylové kyseliny - laboratorní protokol

Karboxylové kyseliny - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol se po uvedení základních informací o karboxylových kyselinách zabývá barevnými reakcemi kyseliny citronové. Obsahuje soupis potřebných pomůcek a chemikálií a postup vypracování úkolu. Druhým úkolem zaznamenaným v protokolu je hydrolýza octanu sodného. Opět jsou uvedeny pomůcky, chemikálie a postup.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Pomůcky
2.2.
Chemikálie
2.3.
Postup
3.
Úkol č. 2
3.1.
Pomůcky
3.2.
Chemikálie
3.3.
Postup
3.4.
Vypracování

Úryvek

"Teorie: Karboxylové kyseliny jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíku. Obsahují funkční skupinu COOH. Karboxylové kyseliny se dělí na jednosytné, vícesytné a vyšší mastné kyseliny, což jsou jednosytné kyseliny s velkým počtem uhlíků. Vyšší karboxylové kyseliny jsou obvykle pevné látky a nižší karboxylové kyseliny jsou kapaliny s pronikavým zápachem.

Úkol č. 1 : Barevné reakce kyseliny octové

Pomůcky: ● zkumavky
• stojan na zkumavky
Chemikálie: zř. kyselina octová, roztok uhličitanu sodného, pH papírek, roztok FeCl3,
roztok NH3.
Postup: Do zkumavky dáme roztok zředěné kyseliny octové, určíme její pH universálním papírkem a poté přidáváme do zkumavky po trochách roztok uhličitanu sodného tak dlouho, dokud nebude pH neutrální. K tomuto roztoku přidáváme po malých dávkách roztok FeCl3 až do topazově žluté barvy. Ke vzniklé směsi přidáme trochu vodného roztoku čpavku a opět pozorujeme barevnou změnu.
Vypracování: rovnice neutralizace:

CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

barevné změny:

Původní barva kyseliny octové byla průhledná, po přidání Na2CO3 zůstala směs průhledná, ale při přidání FeCl3 směs zoranžověla. Po přidání čpavku se vytvořila sraženina a barva byla stejná jako samostatného FeCl3.

Úkol č. 2: Hydrolýza octanu sodného

Pomůcky:● zkumavky
• stojan na zkumavky
• kádinka
• kahan
• stojan
• azbestová síťka

Chemikálie: roztok octanu sodného, fenolftalein.

Postup: Do zkumavky dáme 6 cm3 roztoku octanu sodného a přikápneme pár kapek fenolftaleinu. Poté rozdělíme vzniklou směs na dvě části a jednu zahříváme a porovnáváme změny s nezahřívanou částí.

Vypracování: rovnice hydrolýzy

CH3COO- + H2O → CH3COOH + OH-

barevné změny

Po přidání fenolftaleinu se roztok zakalil do mléčné barvy. Při zahřívání byla daná směs opět čirá jako původní octan sodný a nezahřívaná část zůstala mléčně zbarvená."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c0fc883aefe.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Karboxylove_kyseliny_lab_protokol.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse