Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Komparace přístupu OSN k dekolonizačním problémům Západní Sahary a Východního Timoru - bakalářská práce

Komparace přístupu OSN k dekolonizačním problémům Západní Sahary a Východního Timoru - bakalářská práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové II

Charakteristika: Předmětem práce je komparace přístupu OSN ke dvěma sporným otázkám dekolonizace a územní okupace, tedy k problémům nezávislosti Východního Timoru a Západní Sahary. Díky podobnému průběhu obou procesů je možné pozorovat shody a odlišnosti v řešení situace mezinárodní organizací, což je hlavní náplní práce. Cílem autorky je nalezení zmíněných odlišností a zhodnocení řešení OSN podle rozsahu jejich účinnosti na obou územích v letech 1975 až 2007. Práce nejprve stručně analyzuje průběh problémů na Východním Timoru a na Západní Sahaře, přičemž je důraz kladen na vliv OSN na průběh obou situací. Následovat bude použití komparativní metody ke zjištění rozdílů mezi postoji a přístupy OSN, jež přímo ovlivnily další průběh konfliktů. V závěru práce autorka předkládá hodnocení postojů OSN, které je umožněno tím, že známe důsledky jejího jednání. Autorka v komparaci vychází primárně především z textů rezolucí Rady bezpečnosti a Valného shromáždění OSN; dále pak ze studií a literatury, které jsou dostupné především v anglickém a španělském jazyce.

Obsah

Úvod.
1.
Management konfliktů
1.1.
Peacekeeping
1.1.1.
Mírové mise 1. generace
1.1.2.
Mírové mise 2. generace
1.1.3.
Mírové mise 3. generace . Operace podporující mír
1.2.
Prevence vypuknutí násilí
1.3.
Peaceenforcement
1.4.
Peacemaking
1.5.
Poválečný peacebuilding
2.
Vývoj konfliktu na Západní Sahaře
2.1.
Západní Sahara
2.2.
Vývoj pozic klíčových aktérů konfliktu před rokem 1974
2.2.1.
.panělsko a OSN
2.2.2.
Maghreb
2.3.
Vypuknutí konfliktu
2.3.1.
Obstrukce Maroka a konec spolupráce s Al.írskem
2.3.2.
Madridská smlouva a její důsledky
2.4.
Průběh ozbrojeného konfliktu
2.4.1.
Vznik Saharské arabské demokratické republiky
2.4.2.
Polisario proti Mauretánii
2.4.3.
Konflikt Polisaria proti Maroku
2.5.
Vyjednávání ve stavu příměří (1992 . 2009
2.5.1.
Jednání o referendu
2.5.2.
První Bakerův plán
2.5.3.
Druhý Bakerův plán
2.5.4.
Hledání nových alternativ
2.6.
Hodnocení aktivit OSN v otázce Západní Sahary
3.
Konflikt na Východním Timoru
3.1.
Období koloniální nadvlády
3.1.1.
Situace před rokem 1974
3.1.2.
Politizace východotimorské společnosti
3.2.
Příprava okupace
3.2.1.
Vnitropolitická situace na Východním Timoru
3.2.2.
Vyhlá.ení nezávislého státu
3.2.3.
Reakce Indonésie
3.2.4.
OSN a ře.ení situace na Východním Timoru do prosince 1975
3.3.
Okupace
3.3.1.
Invaze
3.3.2.
Reakce OSN na invazi
3.3.3.
Legitimace re.imu a jeho charakter
3.3.4.
Reakce mezinárodních aktérů na okupaci
3.3.5.
Sjednocení východotimorského odboje
3.4.
Zviditelnění okupace
3.5.
Směrem k vyře.ení východotimorské dekolonizace
3.5.1.
Autonomie
3.5.2.
Referendum
3.6.
Přechodná správa OSN a nezávislost Východního Timoru
3.7.
Hodnocení působení OSN v otázce dekolonizace Východního Timoru
4.
Komparace postupu OSN v ře.ení konfliktů na Západní Sahaře a Vých. Timoru
4.1.
Zájem a aktivita OSN směrem k Západní Sahaře a Východnímu Timoru od 70. let po současnost
4.1.1.
Koloniální éra
4.1.2.
Invaze a okupace
4.1.3.
Aktivita OSN po nástupu Kofiho Annana
4.2.
Účinnost opatření OSN
4.2.1.
Opatření podle kapitoly VI Charty OSN
4.2.2.
Opatření podle kapitoly VII Charty OSN
4.2.3.
Mise OSN
4.3.
Důsledky váhání OSN
4.4.
Západní Sahara a Východní Timor v celkové komparativní perspektivě
Závěr
Prameny a literatura

Úryvek

„1. Management konfliktů

V této kapitole se zaměříme na definování a charakteristiku pojmů, které se nejčastěji používají v souvislosti se zásahy OSN při řešení konfliktů. Předejdeme tak nesprávnému pochopení termínů a vyhneme se dezorientaci v dalších kapitolách této práce. Zároveň nastíníme i stručný vývoj konceptu peacekeepingových misí, jelikož konflikty na Západní Sahaře a Východním Timoru trvaly (popřípadě trvají) od 60., respektive 70. let 20. století, tedy od doby, kdy se peacekeeping teprve začal etablovat. Bez popisu vývoje této platformy by tedy pochopení managementu konfliktu ze strany OSN bylo neúplné.
Organizace spojených národů po svém vzniku navazovala na meziválečnou Společnost národů mimo jiné konceptem kolektivní bezpečnosti. Kolektivní bezpečnost vychází z myšlenky, že členové určité skupiny států se vyvarují použití síly ve vzájemných vztazích a zaváží se k obraně kteréhokoliv z nich, který by byl napaden vnějšími silami,. (Eichler 2006: 10) a zahrnuje .jednoznačnou identifikaci agresora a jeho potrestání kolektivní akcí.. (Waisová 2005: 133) Tento koncept se ale v průběhu 50. a 60. let 20. století postupně reformoval a vyvinul se v tzv. peacekeeping.

1.1. Peacekeeping

Peacekeeping může být definován jako .rozmístění ozbrojených sil, jejich. cílem je řešení konfliktu, prevence vypuknutí násilí a postkonfliktní rekonstrukce. Podléhá souhlasu dotčených států a nevyžaduje určení agresora.. (Waisová 2005: 166) Pod pojem peacekeeping tedy spadají prakticky všechny akce, které mají co do činění s mírovými misemi OSN (preventivní akce, peacemaking, peaceenforcement, peacebuilding). S v.eobecnou platností této definice ale mů.eme polemizovat u. z toho důvodu, že charakter peacekeepingových misí se v průběhu let rozrůstá o nové aspekty a oblasti působnosti. První mírové iniciativy se objevily ji. ve 40. letech minulého století, prvotní formulace principů mírových misí pochází z 50. a 60. let. Obvykle je v literatuře uváděna klasifikace peacekeepingových misí podle jejich vývoje na tzv. mise 1., 2. a 3. generace, a z tohoto rozdělení nyní budeme vycházet.

1.1.1. Mírové mise 1. generace

Tzv. .tradiční peacekeeping. se zakládal na třech hlavních principech souhlas států v konfliktu, nepoužití síly (respektive její použití pouze v sebeobraně) a nestrannost mise (multinacionalita). Objevuje se v období po vyhlášení příměří mezi stranami sporu, ale zároveň je.tě před jejich politickým vyrovnáním. Základem pro jednání mírových misí 1. generace je kapitola VI Charty OSN2. Hlavními prostředky, používanými pro tyto operace, byl monitoring dodržování podmínek příměří, pozorování, vyšetřování a mediace, která měla pomoci dojít k politické dohodě a k míru mezi stranami v konfliktu. Hlavním předpokladem pro pou.ití tohoto typu mírové mise je například fakt, že konflikt se odehrává mezi dvěma a více státy, je. jsou hierarchicky organizované a protagonisté si přejí ukončit konfrontaci. (Bellamy et al. 2004: 97).
Problémů tohoto konceptu je hned několik. Jak se ukázalo v praxi, minimální vyzbrojení vojenských jednotek znamenalo jejich neschopnost bránit se a způsobilo velké ztráty na životech vojáků. Zároveň se v průběhu několika desetiletí měnil charakter konfliktů, které se přestaly odehrávat mezi dvěma nebo více státy jako hlavními aktéry. Proto byla tato platforma začátkem 90. Let nahrazena novou koncepcí peacekeepingu.

2 Pro popis charakteru kapitoly VI Charty OSN, nazvané .Mírové řešení sporů., je klíčový článek 33: .Strany sporu, jen. by mohl ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost, by měly vždy nejprve hledat řešení pomocí vyjednávání, vyšetřování, mediace, smíření, arbitráž, soudní rozhodnutí; uchýlit se k regionálním agenturám.nebo dalším mírovým prostředkům podle vlastního výběru. Rada bezpečnosti může pomoci v řešení sporu poskytnutím mediace a dalších služeb a má právo vydávat doporučení a námitky k řešení konfliktu. (Charta OSN)

1.1.2. Mírové mise 2. generace

Rozvoj nového typu operací je spojen s Agendou pro mír tehdejšího generálního tajemníka OSN Butruse Butruse-Ghálího3. Ta označuje peacekeeping za nástroj kolektivní lidské bezpečnosti. Mise rozšířeného peacekeepingu se mimo jiné označují jakož operace podle kapitoly VI 1/2., jelikož .svým charakterem překračují kapitolu VI Charty OSN a zároveň nenaplňují podmínky kapitoly VII.. (Waisová 2005: 137)
V rámci této platformy ji. není zapotřebí konsenzu soupeřících stran, prohlubuje se zaměření mise (její. součástí jsou nově i civilní policejní síly) a zapojení humanitární komunity; charakteristické jsou i často se měnící mandáty mise. Operace mají být multilaterální, multidimenzionální a multikulturní. Hlavním záměrem rozšíření mandátu peacekeepingových misí byla především ochrana a zaručení bezpečného prostředí pro civilní obyvatelstvo, odzbrojení stran konfliktu, organizace svobodných voleb, doručení humanitární pomoci a rekonstrukce státu i společnosti. Rozšířený peacekeeping může být chápán jako pokus aplikovat principy tradičního peacekeepingu. na post-vestfálské prostředí5.. (Bellamy et al. 2004: 133)
Na začátku 90. let, tedy při prvních aplikacích rozšířeného peacekeepingu v praxi, byly jednotky misí stále častěji napadány6, co. opět způsobovalo velké ztráty na životech mírových pracovníků. Zároveň veřejnost vnímala mise jako neschopné ochránit civilisty. Neúspěch misí přispěl k diskuzi o dal.í fázi ve vývoji peacekeepingu, přičemž jednání se týkala především míry vyzbrojení mírových jednotek, posílení civilní složky peacekeepingového personálu a samotného charakteru a cílů mírových operací…“

Poznámka

Práce ve formátu AdobeAcrobat (*.pdf). Bakalářská práce z Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18239
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse