Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kompletní maturitní otázky - Základy společenských věd

Kompletní maturitní otázky - Základy společenských věd

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi kvalitně zpracované maturitní otázky ze základu společenských věd, které jsou rozpracované na 1 až 6 stranách. Práce obsahuje veškerý středoškolský rozsah tohoto předmětu, tedy psychologii, politologii, právo a ekonomii.

Obsah

1.
otázka
a) Stát – obsah a vývoj pojmu, znaky státu, formy státu a formy vlády
b) Některé teorie o vzniku, fungování a organizaci státu v dějinách filozofie
2.
otázka
a) Hospodářský proces – fáze, hybné síly, ekonomické sféry, základní ekonomické otázky a ekonomické systémy, předmět a metody ekonomie, základní pojmy
b) Společnost pohledem sociologie – obsah pojmu, předmět, metody, společnost a její znaky, skupinová struktura společnosti
3.
otázka
a) Psychologie – vznik vědy, předmět, cíle, podoby a metody, hlavní obory vědecké psychologie
b) Skupinová struktura společnosti – sekundární skupiny (znaky, druhy, příklady), sociální agregáty
4.
otázka
a) Demokracie jako formy vlády, nutné podmínky demokracie, pojetí demokracie v díle TGM
b) Řecká antická filozofie – předpoklady vzniku, periodizace, předsokratovské školy
5.
otázka
a) Determinace psychiky – biologické a sociální determinanty, příklady
b) Náboženství – obecná charakteristika pojmu, původ náboženství, typologie, prvky a vrstvy náboženství
6.
otázka
a) Rodina jako primární sociální skupina, typy, funkce, odraz současného společenského vývoje
v jednotlivých funkcích rodiny
b) Rodinné právo – jeho zařazení v rámci právních odvětví, obsah a prameny, úprava právního vztahu
manželství (formy uzavírání manželství, okolnosti vylučující uzavření manželství, způsoby zániku
manželství, druhy rozvodu), další právní vztahy upravené rodinným právem
7.
otázka
a) Základy tržní ekonomie – vznik trhu, typy trhů, tržní subjekty, úloha státu v tržní ekonomice
b) Právní subjektivita fyzických a právnických osob, následky porušení právní normy, právní odpovědnost, druhy deliktů
8.
otázka
a) Právní řád ČR, jeho descendenční uspořádání (druhy právních norem), podmínky platnosti právní normy, její působnost a účinnost
b) Podnikání, jeho právní formy a obecné podmínky
9.
otázka
a) Etika jako obor filozofie, druhy etiky, historické kořeny etiky, některé moderní etické koncepce,
základní etické kategorie
b) Osobnost jako interakce – proces socializace a jeho mechanizmy, bazální a modální osobnost, sociální status a sociální role, transakční analýza
10.
otázka
a) Některé názory na porozumění psychice (behaviorizmus, kognitivní psychologie, hlubinná a
humanistická psychologie)
b) Filozofický iracionalizmus 19. století a jeho představitelé
11.
otázka
a) Antropologický obrat v antické filozofii – sofisté, Sokrates
b) Sociální interakce – podmínky jejich vzniku, typy aktivit v jejich rámci, základní schéma komunikace, komunikační roviny, nejčastější chyby sociální percepce
12.
otázka
a) Klasifikace psychických jevů
b) Systematická filozofie řecké antiky – Platón, Aristoteles
13.
otázka
a) Struktura osobnosti – dvojí význam pojmu v psychologii osobnosti a jeho obsah
b) Filozofické školy helénismu
14.
otázka
a) Západní (prorocká) tradice náboženství – věroučná podstata největších západních náboženství
b) Středověká filozofie – etapy, filozofické koncepce jednotlivých etap a významné osobnosti
15.
otázka
a) Hlavní kroky ekonomické transformace v ČR po roce 1989
b) Vznik právních norem, právní koncepce (angloamerický a evropský kontinentální systém – tradice římského práva v jeho obecných právních zásadách), principy právního státu
16.
otázka
a) Právní instituce – soustava obecných soudů, Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství
b) Bankovní systém ČR
17.
otázka
a) Právní vztahy – předpoklady vzniku právního vztahu, prvky, právní skutečnosti a jejich druhy
b) Původ, podstata a funkce morálky, srovnání morálky a ostatních norem ve společnosti, etické problémy současné společnosti
18.
otázka
a) Rozdělení právních odvětví – druhy, obsahy, prameny, vlastnické právo, pracovní právo
b) Státní rozpočet a daňová soustava ČR
19.
otázka
a) Hlavní cíle hospodářské politiky státu
b) Proměny komunikace v renesanční filozofii, humanismus a nová filozofie – významné osobnosti, odraz renesančních myšlenek v umění
20.
otázka
a) Konflikt v mezilidských vztazích – druhy konfliktů, model interpersonálního konfliktu, roviny konfliktu, vnímání konfliktu a jeho konstruktivní prvky, typy chování v konfliktu, požadavky na optimální vedení konfliktu
b) Trestní právo – obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestní odpovědnost, orgány činné v trestním řízení
21.
otázka
a) Ústavní právo – obsah, prameny, Ústava ČR
b) Hlavní myšlenkové proudy novověké filozofie a jejich významní nositelé
22.
otázka
a) Státní správa a samospráva
b) Francouzské osvícenství – hlavní myšlenky a jejich nejznámější nositelé
23.
otázka
a) Zájmová samospráva jako významný prvek občanské společnosti
b) Proces integrace ČR do mezinárodních politicko-ekonomických struktur
24.
otázka
a) Předmět filozofie, základní východiska, vztah filozofie, náboženství a umění, obory filozofie
b) Východní (spasitelská) tradice náboženství, nábožensko-filozofické systémy Indie a Číny
25.
otázka
a) Dynamika osobnosti – motivace, temperament
b) I. Kant, německá klasická filozofie
26.
otázka
a) Základy politologie – předmět a metody, obsah pojmu politika, formy politické aktivity, politické strany, politické ideologie
b) Scientistické směry ve filozofii 19. století (pozitivizmus, marxismus)
27.
otázka
a) Peníze v roli všeobecného ekvivalentu, vývoj peněžních forem, funkce peněz, peněžní trh, inflace
b) Politický pluralismus, politické systémy, politická participace, charakteristika českého volebního práva, volební systémy
28.
otázka
a) Tržní kategorie a jejich charakteristika
b) Přehled filozofických směrů 20. století
29.
otázka
a) Výroba a výrobní faktory, výnosy z nich
b) Osobnosti českého filozofického myšlení

Úryvek

"Orgány státní správy:
- ústřední – vykonávají správu na celém území státu (např. ministerstva)
- územní – spravují záležitosti určitého územního celku (např. krajské úřady)

Samospráva:
- krajská
- obecní

Obce:
- město (od 3 000 obyvatel)
- statutární město (20 největších v ČR) – může se členit na obvody, v čele primátor

Samostatná působnost obce:
- obec pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů
- hospodaření s vlastním majetkem

Rozšířená působnost obcí:
- vykonávání státní správy pověřenými obecními úřady
- vydávání řidičských průkazů
- vyplácení sociálních dávek
- živnostenská agenda
- např. Uherské Hradiště, Uherský Brod

Přenesená působnost obcí:
- vydávání pasů a občanských průkazů
- např. Kunovice, Staré Město

Orgány obecní správy:
- zastupitelstvo obce/města
- rada obce/města
- starosta (primátor)
- obecní/městský úřad

Okresní správa:
- úřady: finanční, práce, okresní zpráva sociálního zabezpečení, policie ČR, katastrální
(soukromé pozemky), pozemkový (státní pozemky), okresní archiv

Orgány krajské správy:
- 14 krajů od 1.1. 2003
- zastupitelstvo kraje
- rada kraje
- hejtman
- krajský úřad"

Poznámka

Velmi přehledně zpracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7036
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse