Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontinentální a angloamerický typ právní kultury (srovnání)

Kontinentální a angloamerický typ právní kultury (srovnání)


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf, Varnsdorf

Charakteristika: Práce velmi stručně a přehledně porovnává kontinentální a angloamerický typ právní kultury. Nejprve oba systémy práva charakterizuje a věnuje se typickým rysům jejich fungování. V závěru autorka pojednává o tom v čem a proč se oba právní systémy liší a jaký vliv má na ně nově vznikající právo EU.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kontinentální právo
2.1
Právní okruhy kontinentálního práva
2.2
Systém kontinentálního práva
3.
Angloamerické právo
4.
Srovnání kontinentálního a angloamerického systému

Úryvek

“ Kontinentální právo

Kontinentální právo je právní systém založený na právu římském a používaný především v kontinentální Evropě, kromě Velké Británie. Jeho vývoj byl ovlivněn radikální přeměnou práva zejména ve Francii. Lze ho dělit na právo soukromé a veřejné.

1) Právní okruhy kontinentálního práva :
• germánský okruh – je nejrozšířenější
• románský okruh – nejprestižnější
• nordický okruh – nejvíce inovativní
• východoevropský okruh

2) Systém kontinentálního práva :
Právo jako jeden ze sociálních systémů se vyznačuje :
A) jednotou – právní normy si navzájem neodporují
B) vnitřní diferenciací, a to dle :
- metody právní úpravy :
• soukromé právo – je založeno na rovnosti subjektů, soukromoprávní vztah vzniká na základě smluvního práva, nelze ukládat povinnosti druhému subjektu, možnost rozsáhlé dispozitivní úpravy
• veřejné právo – je založeno na nerovnosti subjektů, jedinec má práva rozhodovat o právech a povinnostech druhého subjektu, rozhodují zpravidla orgány veřejné moci (soud, orgán samosprávy,…), neexistuje zde smluvní princip, pouze individuální právní akt ( rozsudek, nález, rozhodnutí,…)

- předmět právní úpravy :
• rozdělení spočívá v tradici a zároveň je důležitý i veřejný zájem :
z oblasti práva soukromého - občanské, obchodní, pracovní, rodinné a mezinárodní právo soukromé
z oblasti práva veřejného – trestní, správní, mezinárodní právo veřejné a ústavní

- účel právní úpravy :
• hmotné právo – stanoví práva a povinnosti, které jsou smyslem právní úpravy (např. zákon o pozemních komunikacích)
• procesní právo – slouží k uplatnění a k ochraně hmotných práv, stanoví postup pro aplikaci práva i tvorbu práva (např. individuální správní akty)….”

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ad623b3614c7.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Kontinentali_angloamer_pravo.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse