Krajinný managementKategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahující 12 otázek z krajinného managementu přináší informace o problematice legislativního zakotvení posuzování vlivů na životní prostředí a jeho ochrany i veřejných aktivitách v této oblasti.

Obsah

1.
Historie posuzování vlivu na životní prostředí (z mezinárodního pohledu, v prostředí České republiky)
2.
Proces EIA: dílčí kroky procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v platném znění, vzájemná návaznost dílčích kroků procesu EIA.
3.
Proces SEA: dílčí kroky procesu SEA, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v platném znění, vzájemná návaznost dílčích kroků procesu SEA.
4.
Vztah procesů EIA a SEA - spoluaplikovatelnost s příbuznými nástroji krajinného managementu, vzájemné propojení EIA a SEA.
5.
Posuzování vlivu na životní prostřední přesahující hranice státu - jeho ukotvení v českém a evropském právu, role MŽP při mezistátním posuzování.
6.
Možnosti zapojení veřejnosti v rámci procesu EIA/SEA, občanská sdružení, petice, místní referenda, referenda.
7.
Aarhuská úmluva – definice, postupný vývoj, základní principy (pilíře) Aarhuské úmluvy.
8.
SIA a HIA - definice, ukotvení SIA a HIA v české legislativě, postavení SIA a HIA v procesu EIA.
9.
Role veřejnosti v jednotlivých nástrojích krajinného managementu - charakteristika nástrojů krajinného managementu, aplikace v praxi.
10.
Informace o životním prostředí (IRZ, IS EIA/SEA, IPPC, CENIA, AOPK), jejich vymahatelnost.
11.
Princip trvale udržitelného rozvoje (TUR) - jeho základní principy a sféry, ukotvení principu TUR v českých mezinárodních dokumentech týkajících se životního prostředí
12.
Dobrovolné nástroje environmentálního managementu (ekoznačky, EMAS, CP, dobrovolné dohody) a jejich vzájemný vztah.

Úryvek

"1970 -1975
Přijetí zákonu NEPA (National Environmental Policy Act) v USA v roce 1969, který zavedl mezioborovou ochranu životního prostředí, a možnost vstupu veřejnosti do rozhodování., NEPA se poměrně rychle rozšířila i do ostatních krajin, období je charakterizováno hledáním postupů a metod pro efektivní hodnocení.
1975 – 1985
Proces se aplikuje na větší rozvojové projekty jako výstavba dálnic, letišť, vodních elektráren, báňských objektů atd., doporučuje vhodné varianty, návrhu vhodných zmírňujících opatření i další monitoring.
Vznikají první technické a metodické příručky za účelem formalizace celého procesu.
Experimentuje se začleněním procesu EIA do územního plánování.
EIA se posouvá z lokální úrovně na regionální úroveň. Zdrojem diskusí se stává tzv. kumulativní impakt, pomalu se začíná uvažovat o posuzování v strategické a koncepční rovině.
1986 – 1990
Koncem osmdesátých let dochází k přijetí EIA i nadnárodními organizacemi.
85/337/EEC – Směrnice o hodnocení vlivu různých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí).
1990 - 2000
Směrnice Rady 97/11/EC, pojednává mimo jiné o povinném posuzování činností, které zasahují do hnízdišť volně žijících ptáků a biotopů volně žijící flóry a fauny a uplatňuje posouzení vlivů na kulturní dědictví.

V roce 1998 vznikí Aarhuská úmluva. Tato úmluva se promítla i vedení procesu a do dalších směrnic upravujících EIA. Transpozice do české legislativy proběhla v roce 2004. Hlavním tématem je:
● získávání srozumitelných informací,
● účasti veřejnosti na rozhodování,
● zajištění právní ochrany veřejnosti.
po roku 2000
V rámci evropské unie do posuzovaných koncepcí spadají plány a programy na národní, regionální nebo místní úrovni, připravované v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, průmyslu, dopravy, hospodaření s odpady, vodního hospodářství, telekomunikací, turistiky, územního plánování.
V roku 2003 protokol OSN, který schvaluje SEA jako nástroj k posuzování rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, včetně vlivů na zdraví a sociálního dopadu (Protokol SEA). Dokument určuje kroky k přípravě koncepcí a zapojení veřejnosti prostřednictvím veřejného projednávání. Protokol je ratifikován všemi členskými státy EÚ v roce 2010"

Poznámka

Práce obsahuje skenované poznámky o rozsahu cca 5 stran. Otázky jsou zpracované v rozsahu 0,5 až 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d958a780c4f.zip (525 kB)
Nezabalený formát:
Krajinny_management.doc (647 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse