Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Kriminologie a kriminalistika

Kriminologie a kriminalistika

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce obsahuje detailní popis kriminologie a kriminalistiky. Na začátku práce probírá problematiku výslechu, výpovědi a konfrontace, místo kriminologie v systému věd či legální a sociologické pojetí kriminality. Dále se zabývá kontrolou kriminality a systémem prevence kriminality v ČR a dalšími. Nakonec probírá kriminalitu mládeže a její prevence či viktimologii. Práce je zpracována jako státnicová otázky z kriminologie a kriminalistiky.

Obsah

1.
Problematika výslechu, výpovědi, konfrontace
2.
Místo kriminologie v systému věd, vztah mezi kriminologií a kriminalistikou
3.
Legální a sociologické pojetí kriminality
4.
Kriminologie a kriminální politika, úkoly kriminologie
5.
Fenomenologie kriminality
6.
Kontrola kriminality, systém prevence kriminality v ČR
7.
Etiologie kriminality
8.
Metody kriminalistické identifikace osob
9.
Metody kriminalistické identifikace věcí
10.
Místo činu, pojem, význam, úkony prvního zásahu, ohledání místa činu, druhy a taktika ohledání
11.
Dokumentace průběhu a výsledků ohledání
12.
Vyhledávání a zajišťování trasologických stop
13.
Technická, taktická a procesní hodnota kriminalistických stop
14.
Pojem, systematika a místo kriminalistiky v systému věd, předmět a metody kriminalistiky
15.
Pojem, podstata, význam a klasifikace stop v kriminalistice
16.
Základy metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
17.
Rekognice
18.
Kriminalistická verze
19.
Kriminalita mládeže a její prevence
20.
Viktimologie

Úryvek

"PŘÍPRAVA VÝSLECHU
Přípravu výslechu je možné rozdělit na dvě relativně samostatné fáze:
1.Analytická fáze – obsahuje:
Analýzu znalostí, schopností a psychického stavu vyslýchajícího – napomáhá vyslýchajícímu zejména jak vést výslech.
Analýzu dosud shromážděných materiálů – účelem je seznámení se vyslýchajícího s dosud získanými materiály s ohledem na připravovaný výslech.
Analýzu osobnosti vyslýchaného – spočívá ve studiu a rozboru dostupných materiálů a informací o vyslýchané osobě.
2.Syntetická fáze – je vrcholem přípravy na nadcházející výslech. Vyslýchající na základě poznatků z analytické fáze vytváří podmínky k provedení výslechu a modeluje pravděpodobný průběh výslechu.
- zahrnuje tyto části:
obecná část
Zde se rozhoduje o:
formě výslechu podle procesního postavení vyslýchané osoby
určení předmětu a cíle výslechu
zařazení výslechu do procesu vyšetřování trestného činu
určení místa a času výslechu
způsobu zajištění přítomnosti vyslýchané osoby
způsobu utajení totožnosti svědka ve smyslu § 55 odst. 2 TŘ
možných a nutných účastnících výslechu
volbě předpokládaných taktických postupů vedení výslechu
určení prostředků dokumentace výpovědi a jejich použití
zvláštní část
V této části výslechu se vypracovává plán výslechu.
V závislosti na dalších okolnostech se dále rozhoduje o písemné nebo jiné formě plánu.

STADIA VÝSLECHU
1. Úvodní stadium (příprava) – Úvodní stádium výslechu kromě splnění procesních formalit či náležitosti výslechu (ověření totožnosti vyslýchané osoby, poučení o právech a povinnostech podle jejího procesního postavení, řešení otázek spojených s utajením totožnosti svědka, seznámení s předmětem výslechu) umožňuje vyslýchajícímu zejména :
- dotvořit úsudek o osobě a osobnosti vyslýchaného
- zjistit postoj vyslýchané osoby k předmětné věci
- zjistit postoj vyslýchaného k samotnému faktu výslechu
- doplnit informace o vztazích mezi vyslýchaným a dalšími zainteresovanými osobami
- rozhodnou o nutnosti utajení totožnosti a podoby ve smyslu § 55 odst. 2 TŘ
- adaptovat se na podmínky nezvyklého výslechového prostředí (např. nemocnice)
- formovat psychologický kontakt mezi vyslýchajícím a vyslýchaným
Navázání psychologického kontaktu znamená navození takového klimatu, kdy vyslýchaný pociťuje potřebu vypovídat pravdivě a má zájem tuto potřebu realizovat. K tomuto navázání kontaktu přispívá především :
- slušné, kulturní a korektní vystupování, vyjadřování, oblečení a úprava zevnějšku vyslýchajícího
- posouzení a pochopení aktuálnosti ohrožení života, zdraví a majetku vypovídajícího svědka nebo jeho rodiny a řešení utajení totožnosti
- vhodné výslechové prostředí
- vhodná forma seznámení vyslýchaného s předmětem výslechu, jeho procesním postavením a z toho vyplývajícími právy a povinnostmi
- vhodný psychologický přístup podle zvláštností vyslýchané osoby
Opakem psychologického kontaktu je psychologický střet (konflikt) mezi zájmy vyslýchajícího a vyslýchaného. Dochází k němu tehdy, je-li vyslýchaný silně motivován nevypovídat, či vypovídat nepravdivě.

2. Stadium souvislého líčení (monolog)
Toto stadium začíná okamžikem, kdy po poučení a seznámení s předmětem výslechu je vyslýchaný vyzván, aby uvedl, co je mu o předmětné věci známo a vyslýchaný se rozhovoří. Jde o spontánní výpověď vyslýchaného. Vyslýchaný volně vypovídá o tom, co sám považuje za důležité, co vnímal a co se případně dozvěděl od jiných osob. V případě výslechu obviněného se vyslýchaný vyjádří ke sdělenému obvinění a ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu. Doporučuje se vypovídajícího zbytečně nepřerušovat, vyslýchající může být však požádán, aby některé epizody blíže objasnil či popsal, případně aby uvedl podmínky vnímání či zdroje informací. V monologickém stadiu výslechu má zásadní význam taktický postup analýza výpovědi v průběhu výslechu, která umožňuje vyslýchajícímu zejména :
- zjistit a podchytit rozpory ve výpovědi
- zjistit a podchytit rozpory mezi výpovědí a dosud shromážděnými důkazy a informacemi nedůkazního charakteru
- zjistit neúplnost výpovědi
- zjistit a podchytit informace uváděné vyslýchaným, které mu nemohly nebo neměly být známé
- učinit závěr, že vyslýchaný chce podat objektivní výpověď
- učinit závěr, že vyslýchaný nechce podat objektivní výpověď
- zvolit adekvátní taktické postupy pro další stadium výslechu za účelem získání úplné a věrohodné výpovědi
Protokolace této části výpovědi se provádí buď po určitých částech nebo si vyslýchající činí poznámky a zápis provede až po skončení výpovědi.

3. Stadium otázek a odpovědí (dialog)
Zde se předchozí spontánní výpověď doplňuje, upřesňuje, konkretizuje, detailizuje a prověřuje. Podle druhu výslechové situace se uplatňují:
- taktické postupy napomáhající překonání subjektivních nedostatků reprodukce a chybných vzpomínek
- psychologické působení na lživě vypovídající osobu
- vyslýchané osobě nesmějí být kladeny otázky kapciózní nebo sugestivní, případně otázky, v nichž je obsažena odpověď"

Poznámka

Práce obsahuje jednu tabulku, které zabírá cca 0,5 stránky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28211
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse