Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Leasing - maturitní otázka

Leasing - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka seznamuje s podstatou a základními formami leasingu. Důraz je kladen především na charakteristiku finančního leasingu. Autor popisuje, jak probíhají leasingové splátky a jak se stanovuje jeho cena. V další části je vysvětleno zajištění leasingové smlouvy a jsou vyjmenovány výhody a nevýhody leasingu. Na závěr autor porovnává tří základní způsoby pořízení majetku - koupi z vlastních zdrojů, koupi na úvěr a leasing.

Obsah

1.
Pojem leasing
2.
Leasing operační
3.
Leasing finanční
3.1
Doba finančního pronájmu
3.2
Leasingové splátky
3.3
Cena leasingu
3.4
Zajištění leasingové smlouvy
3.5
Výhody leasingu
3.6
Nevýhody leasingu
3.7
Porovnání způsobů pořízení majetku

Úryvek

"LEASING

Leasing je pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů uživateli za sjednané nájemné.
Výrobní zařízení – výrobní linka, stroj, zařízení, auto, počítače, elektrospotřebiče – movité věci.
Podle značně rozdílných smluvních podmínek lze rozlišovat četné formy leasingu. V zásadě je leasing členěn na: - finanční
- operační
OPERAČNÍ LEASING
Vztahuje se na výrobní linky, zařízení = výrobní zařízení, ne na auta. Tento leasing je tzv. přímý – jde o přímý vztah mezi výrobcem (obchodníkem) a nájemcem. Nájemce platí pronajímateli nájem. Pronajímatel poskytuje servis, provádí údržbu, opravy, případně poskytuje i vyškolený personál. Odstoupení od smlouvy nebývá spojeno se sankcemi. V případě poruchy nebo poškození předmětu leasingu je majitel obvykle povinen opatřit náhradu. Smlouva bývá obvykle uzavírána na krátkou, blíže nespecifikovanou dobu, maximálně ale na 1 rok. Po ukončení nájemní doby zůstává leasingová společnost majitelem předmětu a ten se používá k dalšímu pronájmu, nebo se ve smlouvě pokračuje, případně leasingová společnost předmět pronájmu odprodá. Používá se u specifických snadno přepravitelných zařízení, která jsou potřebná ke splnění určitého cíle (dopravní prostředky, kontejnery, stavební mechanismy). V poslední době se rychle rozšiřuje operační leasing výpočetní techniky, která z důvodu prudkého technického rozvoje velmi rychle zastarává. Po dobu leasingové smlouvy musí výrobce tento výrobek inovovat – modernizovat.

FINANČNÍ LEASING
Je základním typem leasingové operace. Tento typ leasingu spočívá na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností (pronajímatelem) a uživatelem (nájemcem). Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika plynoucí z užívání předmětu pronájmu. Předmětem finančního leasingu mohou být movité i nemovité věci. V průběhu nájemní doby může být smlouva vypovězena pouze s písemným souhlasem zúčastněných stran. Předčasné odstoupení od smlouvy je vždy spojeno se značnými sankcemi.
Doba finančního pronájmu – s následnou koupí najatého hmotného majetku je ze zákona stanovena nejméně na 3 roky. U nemovitosí je doba pronájmu stanovena nejméně na 8 let.
Leasingové splátky – probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních, (případně i ročních) intervalech od data uzavření leasingové smlouvy a jsou splatné na začátku nebo na konci daného období.
Leasingem lze získat financování obvykle jen 70% hodnoty zařízení, 30% je ve většině případů neutné zaplatit předem (akontace = nutná splátka) Výše akontace se obvykle pohybuje v rozemzí 20 – 80% z pořizovací ceny. Dnes je možná i akontace 0%."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d4ffb5f7ad46.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Leasing_MO.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse