Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Legislativa stavebnictví

Legislativa stavebnictví

Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek předmětu Legislativa stavebnictví ve své první části seznamují s obsahem jednotlivých částí stavebního zákona a profesními předpisy ve vztahu ke stavebnictví. Další oddíl charakterizuje prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu a poslední část je zaměřena na vztah stavebního zákona a správního řádu.

Obsah

1.
Stavební zákon a předpisy související/základní koncepce a systematika stavebního zákona
1.1.
Obsah částí stavebního zákona
1.2.
Právní předpisy speciální povahy
1.2.1.
Zákony
1.2.2.
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a další
1.3.
Část třetí stavebního zákona
1.3.1.
Hlava I
1.3.2.
Hlava II
1.3.3.
Hlava III – Nástroje územního plánování
1.3.3.1.
Územně plánovací podklady
1.3.3.2.
Politika územního rozvoje
1.3.3.3.
Územně plánovací dokumentace
1.3.3.3.1.
Zásady územního rozvoje
1.3.3.3.2.
Územní plán
1.3.3.3.3.
Regulační plán
1.3.3.4.
Územní rozhodnutí
1.3.3.5.
Územní řízení
1.4.
Část čtvrtá stavebního zákona
1.4.1.
Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
1.4.2.
Hlava II: Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního řádu
1.4.3.
Hlava III: Autorizovaný inspektor
1.4.4.
Hlava IV
1.5.
Obecné a zvláštní technické požadavky na výstavbu
1.5.1.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
1.5.1.1.
Část 1: Územně technické požadavky na stavby a na jejich umísťování
1.5.1.2.
Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb
1.5.1.3.
Část 3: Požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb
1.5.1.4.
Část 4: Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb
1.5.2.
Další vyhlášky
1.6.
Vybrané činnosti ve výstavbě
1.7.
Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě
1.8.
Další profesní předpisy
1.9.
Autorizovaný inspektor a jeho oprávnění
2.
Stavební zákon a předpisy související/soubor prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu
2.1.
Prováděcí předpisy k územnímu plánování a územnímu řízení
2.2.
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
2.3.
Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
2.4.
Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
2.5.
Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
2.6.
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
2.7.
Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
2.8.
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
2.9.
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.
3.
Stavební zákon a předpisy související/vztah stavebního zákona a správního řádu
3.1.
Správní řízení
3.2.
Politika územního rozvoje
3.3.
Řízení o zásadách územního rozvoje
3.4.
Řízení o územním plánu
3.5.
Řízení o vydání zastaveného území
3.6.
Řízení o regulačním plánu
3.7.
Územní řízení
3.8.
Zjednodušené územní řízení
3.9.
Územní souhlas
3.10.
Územní opatření
3.11.
Ohlášení a stavební řízení
3.12.
Zkrácené stavební řízení
3.13.
Změna stavby před jejím dokončením atd.
3.14.
Věcná a místní příslušnost
3.15.
Vyhrazení pravomoci
3.16.
Stavební úřady obecné
3.17.
Speciální stavební úřady
3.18.
Jiné správní orgány (vojenské a jiné stavební úřady)
3.19.
Úředně oprávněná osoba
3.20.
Účastníci řízení
3.21.
Zastupování
3.22.
Doručování

Úryvek

"(1) Stavební zákon a předpisy souvisící / základní koncepce a systematika stavebního zákona

 systematika stavebního zákona a širší právní souvislosti (právní předpisy speciální povahy)
 systematika územního plánování
 systematika stavebního řádu
 obecné a zvláštní technické požadavky na výstavbu
 vybrané činnosti ve výstavbě a vztah stavebního zákona a zákona o výkonu povolání; činnost autorizovaných osob, dalších osob s regulovanou činností a činnost autorizovaných inspektorů

Systematika stavebního zákona a širší právní souvislosti (právní předpisy speciální povahy a jejich vztah ke stavebnímu zákonu)

Stavební zákon – zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu

část první Úvodní ustanovení
a/ předmět úpravy = územní plánování, stavební řád, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb.
b/ základní pojmy = pojmy týkající se územního plánování (pozemky, parcely, plochy, koridory, změny v území, změny ve využití území, území zastavěné a zastavitelné atd…) pojmy týkající se stavebního řádu (stavba, staveniště, terénní úprava, zařízení, údržba stavby atd…)

část druhá Výkon veřejné správy
hlava I: Úvodní ustanovení = par. 4 – povinnost úřadů zjednodušovat proces, soustředit všechna související řízení či spojovat různé správní akty. Kompetence DOSS, vydávání závazných stanovisek (koordinovaných stanovisek), možnost kontroly plnění podmínek stanovených v závazném stanovisku, pokud se tyto podmínky stanou součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné povahy apod…
hlava II: Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu (orgány obce, orgány kraje, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo obrany, obecné stavební úřady, speciální stavební úřady, vyhrazení pravomoci stavebního úřadu).

část třetí Územní plánování
hlava I: Cíle a úkoly územního plánování
hlava II: Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování (tzn. zveřejňování písemností, územně plánovací informace, veřejné projednání, zástupce veřejnosti,…)
hlava III: Nástroje územního plánování (ÚPP, PÚR, ÚPD, územní rozhodnutí, územní řízení, ... )

část čtvrtá Stavební řád
hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce (definuje stavby pro povolení a ohlášení, Podmínky pro užívání staveb, Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení )
hlava II: Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
hlava III: Autorizovaný inspektor
hlava IV: Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb (stavebník, stavbyvedoucí a stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, provádění staveb, stavební deníky,….)"

Poznámka

Text se částečně shoduje s prací Základy stavební legislativy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24287
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse