Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lesnictví České republiky

Lesnictví České republiky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá lesnictvím v České republice. Věnuje se postavení lesnictví v ČR, úkolům lesního hospodářství, držbě lesů a orgánům Státní správy lesů. Všímá si druhového složení lesů v ČR, těžby dřeva, ekonomické a sociální situace v lesním hospodářství, které dále rozvádí. Zajímá se o problematiku finančních prostředků pro lesní hospodářství a předkládá vizi do budoucna. Přílohová část pak uvádí vývoj držby lesů v % z celkové plochy lesů, druhové složení lesů v % z celkové porostní půdy, podíl věkových tříd na výměře porostní půdy v %, těžbu dřeva, hospodářský výsledek vlastníků lesa včetně a bez příspěvků na hospodaření v lesích v Kč/ha, průměrné vlastní náklady vybraných výkonů v Kč/tj., finanční hospodaření podnikatelských subjektů v lesním hospodářství v Kč/ha lesa, počet zaměstnanců v lesnických činnostech, měsíční průměrné mzdy v Kč, finanční povinnosti státu vyplývající z lesního zákona v mil. Kč a podpory lesního hospodářství z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Obsah

1.
Postavení lesnictví v ČR
2.
Úkoly lesního hospodářství
3.
Držba lesů
4.
Orgány Státní správy lesů
5.
Druhové složení lesů v ČR
6.
Těžba dřeva
7.
Ekonomická situace v lesním hospodářství
7.1.
Ekonomická situace vlastníků lesů
7.2.
Ekonomická situace podnikatelů v lesním hospodářství
8.
Sociální situace v lesním hospodářství
8.1.
Stav na trhu práce
8.2.
Vývoj průměrných mezd
9.
Finanční prostředky pro lesní hospodářství
9.1.
Finanční povinnosti státu
9.2.
Finanční příspěvky
9.3.
Podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
9.4.
Finanční pomoc z Operačního programu
10.
Vize do budoucna
11.
Tabulky
11.1.
Vývoj držby lesů v % z celkové plochy lesů
11.2.
Druhové složení lesů v % z celkové porostní půdy
11.3.
Podíl věkových tříd na výměře porostní půdy v %
11.4.
Těžba dřeva
11.5.
Hospodářský výsledek vlastníků lesa (bez příspěvků na hospodaření v lesích) v Kč/ha
11.6.
Hospodářský výsledek vlastníků lesa (včetně příspěvků na hospodaření v lesích) v Kč/ha
11.7.
Průměrné vlastní náklady vybraných výkonů v Kč/tj.
11.8.
Finanční hospodaření podnikatelských subjektů v lesním hospodářství v Kč/ha lesa
11.9.
Počet zaměstnanců v lesnických činnostech
11.10.
Měsíční průměrné mzdy v Kč
11.11.
Finanční povinnosti státu vyplývající z lesního zákona v mil. Kč
11.12.
Podpory lesního hospodářství z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Úryvek

"7. EKONOMICKÁ SITUACE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Dosavadní pohled na postavení lesního hospodářství v rámci národního hospodářství ČR jenom podle jeho podílu na HDP (V roce 2005 byl podíl HDP lesního hospodářství na HDP ČR v běžných cenách 0,65 %) představuje do značné míry zjednodušený, jednostranný přístup. I přes rostoucí uznání významu mimoprodukčních funkcí lesů tomuto pohledu chybí zahrnutí dalších, širších ekonomických souvislostí, kterými jsou hodnocení lesního hospodářství jako prvního článku celého výrobního řetězce, kterému dodává obnovitelnou, ekologicky čistou surovinu. Tím mají do budoucna navazující zpracovatelská odvětví velké předpoklady stát se modelovým příkladem sektoru fakticky realizujícího hospodaření na principu trvale udržitelného rozvoje.

7.1 Ekonomická situace vlastníků lesů
Ekonomická situace vlastníků lesa v rámci hospodaření v lesích as případnými vedlejšími aktivitami se meziročně v výjimkou lesů ve vlastnictví státu zlepšila. Dokumentují to výsledky statistického šetření od 286 vlastníků lesů (případně nájemců lesů), které reprezentují celkem 93% podíl výměry lesů státních, 44% podíl lesů ve vlastnictví měst a obcí a 23% podíl lesů soukromých v ČR. Tímto statistickým šetřením se nepřetržitě od roku 1998 monitoruje ekonomická situace vlastníků lesa, kteří obhospodařují lesy na ploše cca 1850 tisíc ha – tj. na 70% výměry lesů v ČR.

Celkově snížené výnosy z prodeje dříví se jen částečně podařilo kompenzovat úsporami nákladů a zvýšením produktivity práce.

Pouze hospodářské výsledky (zisky) subjektů, které vykonávají právo hospodařit ve státních lesích (viz tabulky 5.), se meziročně zvýšily v průměru o 273 Kč/ha a dosáhly tak výše 752 Kč na 1 ha lesa. Rozhodující mírou se na tom podílelo hospodaření státního podniku Lesy ČR, které zvedly meziročně jak výnosy , tak i svůj hrubý zisk před zdaněním na přibližně 1 mld. Kč.

Nejvyšší tvorba zisku se projevila u vlastníků soukromých lesů (847 Kč/ha lesa. Dílčí meziroční pokles vykázaly lesní majetky měst a obcí a to o 59 Kč a vytvořený zisk dosáhl výše 615 Kč/ha. Je třeba si uvědomit, že výraznou finanční podporou ze strany státu jsou poskytované finanční příspěvky vlastníkům lesů podle státem stanovených pravidel. Bez těchto finančních příspěvků by realizovaný zisk z 1 ha lesa představoval u státních lesů 669 Kč, u soukromých lesů 295 Kč a u lesních majetků měst a obcí by dokonce dosáhl pouze 67 Kč (viz tabulka 6). Významnou nákladovou položkou u lesů měst a obcí je nájemné, neboť ze statistického šetření vyplynulo, že 54% výměry těchto lesů je pronajmutí a průměrné roční nájemné činí 1390 Kč/ha lesa, což výrazně ovlivňuje konečnou výši zisku. Pronájem lesů soukromých je přibližně ve 29% výměry lesů a průměrné roční nájemné činí 1329 Kč/ha lesa. Pronájem lesů ve vlastnictví státu je zákonem o lesích zakázán.

Porovnáváním hodnot výše zisků včetně příspěvků a bez příspěvků státu na hospodaření v lesích zjistíme finanční podporu státu, která činila na 1 ha lesa v průměru 81 Kč u státních lesů, 548 Kč u lesů v majetku měst a obcí a 552 Kč u lesů soukromých."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10637
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse