Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetková struktura podniku

Majetková struktura podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na majetkovou strukturu firmy. Podrobně popisuje dlouhodobý a oběžný majetek. Součástí práce je také část věnovaná pořízení dlouhodobého majetku, odpisování a ocenění majetku.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
1.1.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.2.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.3.
Dlouhodobý finanční majetek
2.
Oběžný majetek
2.1.
Zásoby
2.2.
Pohledávky
2.3.
Kkrátkodobý finanční majetek

Úryvek

"Charakteristika oběžného majetku
Krátkodobý (doba použití je kratší než 1 rok)
Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou formu, majetek je v pohybu.
Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk.
Slouží i k úhradě závazků (dluhů)
Majetková struktura je ovlivněna:
• předmětem činnosti (odvětví, technická náročnost)
• rozsahem výkonů (majetkem je určena výrobní kapacita)
• stupněm využití majetku (obrat aktiv)
Výrobní kapacita = schopnost stroje, dílny, závodu podniku, pracoviště vyrobit určité množství výrobků většinou za období roku za ideálních podmínek (všichni pracovníci v zaměstnání, dostatečný přísun materiálu, dodávky energie bez poruch)
VK = počet strojů * využitelný časový fond (hod.) * kapacitní norma výkonu (př. výrobní linka 250 aut/hod.)
Využitelný časový fond (VČF) = předpokládaná pracovní doba v roce
VČF (v hod.) = 365 dnů – dny SO, NE, svátky – dny celozávodní dovolené, průměrná absence = VČF ve dnech * počet h/1 den (8, 16, 24) = VČF v hod.
Využití výrobní kapacity (v %) =
Pořízení dlouhodobého majetku
Investice – výdaje na pořízení DM
Investice – stavební, strojní (jednoduché porovnání nabídek > objednávka > dodávka > převzetí, zaplacení)
Stavební investice:
účastníci investičního projektu: investor – projektant – dodavatel
Postup:
I. příprava (rozpočet, zpracování projektu, výběrové řízení, sběr investičních projektů, výběr dodavatele)
II. realizace (kontrola realizace)
III. dokončení stavby > převzetí > kolaudace stavby
Způsoby pořízení DM:
- nákupem
- vlastní výrobou
- přeřazení z osobního užívání do firemního užívání (OSVČ)
- vklad společníka
- darem
- nájmem (pronájem bytu, finanční leasing)
Finanční leasing – specializovaná leasingová společnost majetek pořídí, pronajme ho podniku, který splácí cenu majetku měsíčně nebo čtvrtletně, a po ukončení splátek se předmět stává majetkem nájemce
Odpisy: účetní a daňové
• Odpisy vyjadřují postupné fyzické a morální opotřebení majetku; nákladem podniku
• odepisuje se ze vstupní ceny do její výše
• způsob stanoví vlastník a nelze jej po dobu odpisu měnit
• rovnoměrné odpisování, zrychlené odpisování
• 6 odpisových skupin, doba odepisování 3 – 50 let
• lze uplatnit za vymezených podmínek ½ odpis

Ocenění majetku:
 pořizovací cena (= pořízení dodavatelsky)
 vlastními náklady (= vytvořený vlastní činností)
 reprodukční cena (= u majetku získaného darováním, bezúplatně na základě finančního leasingu)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328aff37a657.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Majetkova_struktura_podniku.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse