Malé vodní nádrže

Kategorie: Vodní hospodářství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento studijní materiál seznamuje s problematiku malých vodních nádrží. Formou stručných odrážek informuje o účelu a členění malých vodních nádrží. Uvádí charakteristiku nádrže. Věnuje se nejen funkčním objektům a popisu výstavby malých vodních nádrží, ale také problematice rybničních sedimentů, včetně ekologických aspektů.

Obsah

1.
Úvod. Účel a členění malých vodních nádrží (MVN). Současné problémy MVN
1.1.
Definice vodní nádrže
1.2.
Hladina normální (hladina ovladatelného prostoru)
1.3.
Největší hloubka nádrže
1.4.
Maximální hladina
1.5.
Zemní hráz
1.6.
Rozdělení MVN dle ČSN 75 2410
1.6.1.
Zásobní
1.6.2.
Upravující vlastní vody (čisticí nádrže)
1.6.3.
Rybochovné
1.6.4.
Ochranné = retenční
1.6.5.
Speciální účelové
1.6.6.
Asanační
1.6.7.
Rekreační
1.6.8.
Krajinotvorné a v obytné zástavbě
1.6.9.
Na ochranu bioty
1.6.10.
Hospodářské nádrže
1.7.
Rozdělení MVN z hlediska zásobení vodou
1.8.
Typy MVN dle vytvoření nádržného prostoru
1.9.
Problémy MVN
1.9.1.
Vodohospodářské
1.9.2.
Technické
1.9.3.
Ekologické
1.9.4.
Ekonomické
1.9.5.
Majetkoprávní
1.9.6.
Legislativní
1.10.
Podklady pro projektování
1.10.1.
Klimatické
1.10.2.
Hydrologické
1.10.3.
Geomorfologické podklady
1.10.4.
Geologické podklady
1.10.5.
Inženýrsko-geologický průzkum
1.10.6.
Hydropedologické podklady
1.10.7.
Vodohospodářské podklady
1.10.8.
Geodetické podklady
1.10.9.
Hospodářský a sociální průzkum
1.10.10.
Vodohospodářské řešení
2.
Charakteristiky nádrže → batigrafické křivky (charakteristické čáry)
2.1.
Ztráty vody v nádrži
2.1.1.
Ztráta výparem z vodní hladiny
2.1.2.
Ztráta transpirací rostlin
2.1.3.
Ztráta vsakem do dna a infiltrací dnem nádrže
2.1.4.
Ztráty průsakem hrází a jejím podložím
3.
Technické řešení MVN
3.1.
Hráz
3.2.
Dělení nádrží podle způsobu přívodu vody
3.3.
Materiál pro stavbu hráze
4.
Funkční objekty
4.1.
Výpustné zařízení
4.2.
Otevřené (stavidlové) výpusti
4.3.
Trubní výpusti
4.3.1.
Podle typu uzavíracího mechanizmu se dělí trubní výpusti
4.3.2.
Podle konstrukčního uspořádání se požeráky dělí
4.3.3.
Hydraulické posouzení požeráku se provádí pro 2 návrhové stavy
4.3.4.
Z hydraulického hlediska může dojít ke 3 typům průtoku vody
4.4.
Odběrná zařízení
4.5.
Sdružené funkční objekty
4.6.
Speciální objekty
4.7.
Bezpečnostní přelivy
5.
Výstavba MVN
5.1.
Hráz
5.1.1.
Filtry
5.1.2.
Zavázání stabilizační části hráze do podloží
5.1.3.
Zavázání zemního těsnění a homogenní hráze do podloží
5.1.4.
Opevnění návodního a vzdušného líce hráze
5.1.5.
Koruna hráze
5.1.6.
Ochrana rozestavěné hráze proti povodním
5.1.7.
Sypání hráze
5.2.
Zakládání a provádění funkčních objektů
5.3.
Úpravy v nádrži a jejím okolí
6.
Rybniční sedimenty
7.
Ekologické aspekty

Úryvek

"Hladina normální (hladina ovladatelného prostoru)
Hladina v úrovni nejnižší části přelivné hrany nehrazeného přelivu nebo horní hrany uzávěru hrazeného přelivu. Pod touto úrovní lze v nádrži akumulovat vodu a vypouštět ji podle potřeby.
Největší hloubka nádrže
Svislá vzdálenost nejníže položeného místa dna nádrže od maximální hladiny; přitom se neuvažují lokální větší hloubky v místě původního koryta, hlavní rybniční stoky apod.
Maximální hladina
Hladina vody, kt, se vytvoří při max. průtoku nádrží (Qmax = Q100, Q50)
Zemní hráz
zemní sypané těleso
Rozdělení MVN dle ČSN 75 2410:
z hlediska fčního, dle zásobení vodou, dle umístění
Rozdělení MVN z hlediska fčního
• Zásobní – akumulují možný podíl vody v době jejího nadbytku s možností jejího využívání v období nedostatku
• vodárenské – určené k zásobování obyvatelstva, zemědělských provozů a služeb pitnou a užitkovou vodou
• průmyslové – k zásobování průmyslových závodů užitkovou a provozní vodou
• závlahové - zásoba vody pro závlahu zemědělských plodin, lesních dřevin a městské zeleně
• energetické – zásoba vody pro energetické využití ve vodních elektrárnách
Malé vodní nádrže KVHEM
Petra Skalská 2008
• kompenzační – pro zabezpečení požadovaných průtoků, resp. Jakosti vody ve vodním toku pod nádrží
• zálohové – zásoba vody určená pro případ selhání dodávky vody z hlavního zdroje
• retardační – k zachycení, zlepšení jakosti a využití vody odtékající z odvodňovacích soustav
• aktivizační – využívají zásobu vody pro aktivizaci a zrovnoměrnění odtoků a infiltrací ke zvýšení zásob podz. vody v pramenných oblastech povodí, např. suchá nádrž
• Upravující vlast. vody (čisticí nádrže) – k řízené úpravě, popř. změně fyzikálních, chem. a biolog. vlastností vody. Při čištění vody využívají především přír. zp. úpravy a samočistící procesy, probíhající ve vodním prostředí.
• chladicí – ploché nádrže určené k ochlazování oteplených vod z průmyslových a energetických zařízení
• předehřívací – mělké, ploché nádrže využívající sluneční energie k ohřevu vody, např. pro závlahy
• usazovací – k zachycení splavenin z povodí sedimentací
• aerobní biologické – převažují aerobní čistící procesy, k čištění znečištěných povrch. a odpadních vod
• anaerobní biologické - převažují anaerobní čistící procesy, k čištění odpadních vod
• dočišťovací biologické – nádrže rybničního typu s rybí osádkou technologicky vybanvené k dočištění mechanicko-biologicky čištěných
odp. vod
• Rybochovné – pro chov ryb, s možností úplného a pravidelného vypouštění
• výtěrové – spec. travnaté nádrže určené k výtěru
• třecí – malé mělké nádrže k hromadnému výtěru ryb a následný odchov plůdku
• plůdkové – k odchovu plůdku
• komorové – k přezimování ryb
• hlavní – k odchovu tržních ryb
• karanténní – malé nádrže k dočasné izolaci ryb podezřelých z onemocnění
• sádky – spec. nádrže ke krátkodobému přechovávání ryb"

Poznámka

Práce je psána v bodech. Je zde použito množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17590
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse