ManagementKategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek zahrnují několik témat z managementu. V heslech představují základní pojmy a velmi zevrubně charakterizují jednotlivé funkce manažera.

Obsah

1.
Management
1.1.
Organizace
1.2.
Řízení
1.3.
Úrovně managementu
1.4.
Manažerské funkce
1.5.
Podmínky organizace
1.6.
Podnikání
2.
Manažerské funkce
2.1.
Plánování
2.1.1.
Cíle
2.1.2.
Aktivity
2.1.3.
Zdroje
2.1.4.
Termíny a odpovědnost
2.2.
Rozhodování
2.2.1.
Stránky rozhodování
2.2.2.
Teorie rozhodování
2.2.3.
Struktura rozhodovacího procesu
2.2.4.
Modely rozhodování
2.2.5.
Chyby při rozhodování
3.
Organizování
3.1.
Základní prvky organizování
3.2.
Organizační formy
3.3.
Organizační projektování
3.4.
Odpovědnost manažerů za chod organizace
4.
Implementace
4.1.
Motivace
4.2.
Ovlivňování
4.3.
Vedení
4.4.
Koordinace
5.
Kontrola
5.1.
Kontrolní procesy
5.2.
Vnitřní struktura kontrolních činností
5.3.
Hodnotící kritéria
5.4.
Ekonomické aspekty kontroly
5.5.
Základní typy kontroly
5.6.
Vnitřní kontrolní systém
5.7.
Charakteristiky efektivního kontrolního systému

Úryvek

"KONTROLA (5)
= forma zpětné vazby
= kritické hodnocení reality s ohledem na řídící záměry
= určení, zda bylo dosaženo shody ve vývoji kontrolované reality vůči specifikovaným požadavkům
- proces monitorování aktivit s cílem zajistit, že budou provedeny podle plánu a že budou opraveny významnější odchylky:
- kriterium, které určuje efektivnost kontrolního systému, je dáno mírou, jak pomáhá dosáhnout splnění cílů organizace
- byly identifikovány tři přístupy: a) kontrola trhem – přístup, který je postaven na využití externího tržního mechanismu při tvorbě standardů, používaných v kontrolním systému (ČOI)
b) byrokratická kontrola – je postavena na organizační autoritě, na administrativních pravidlech, regulaci, postupech a definované politice (NKÚ, FÚ…)
c) klanová kontrola – je tam, kde je chování zaměstnanců regulováno sdílenými hodnotami, normami, tradicemi, rituály, přesvědčením a dalšími aspekty kultury organizace
- obsahuje konečné propojení manažerských funkcí
- klíčově spojuje s plánováním
ověřování = potvrzení zkoumáním a poskytnutím objektivního důkazu, že specifikované požadavky byly splněny
přezkoumání (review) = systematické, vyčerpávající a dokumentované zkoumání reality s cílem vyhodnotit způsobilost (podle stanovených kritérií), popř. identifikovat problémy
neshoda (nonconformity) = nesplnění specifikovaného požadavku
- nežádoucí jev, který je třeba napravit
- např. vada, reklamace, nedostatek
- formy neshod: podvod, korupce, tunelování; nespokojenost zákazníků; reklamace; vada ve výrobě; špatné vnitropodnikové klima
prověrka (audit) = systematické, nezávislé a dokumentované zkoumání (procesů, činností, popř. funkce útvarů) z hlediska naplňování stanovených zákonů, standardů, postupů, efektivního využívání zdrojů a žádoucího dosahování stanovených cílů
controlling = získání nových poznatků o řízené realitě na základě systematického zachycení informací a jejich vyhodnocení opírající se o relaci plán (mělo být uskutečněno) versus skutečnost (bylo dosaženo), kterých může být využito k manažerskému rozhodování, koordinaci, plánování
- nástroj řízení projektů zaměřený na rozvoj a budoucnost
KONTROLNÍ PROCESY
1) VNITŘNÍ KONTROLA
- organizují a zajišťují vlastní pracovníci firmy
- odhalování, předcházení podvodu, omezení škod, pokut; respektování právních předpisů a nařízení; garance správnosti výkaznictví; poskytování přiměřené jistoty (podnikatelský záměr, efektivnost,…)
- např. kontrolní činnost vedoucích pracovníků jako běžná součást jejich řídící práce
2) VNĚJŠÍ KONTROLA
- kontrola zajišťovaná subjekty stojícími mimo organizaci
- prověrka dodržování externě stanovených a závazných pravidel, norem, právních a jiných předpisů
- 2 podoby: a) smluvní požadavky - organizace se zaváže k umožnění prověření externím subjektem
- např. prověření pojištění,…
b) zákonné požadavky - vyplývají ze zákonů
- např. daňová přiznání, sociální a zdravotní pojištění,…
VNITŘNÍ STRUKTURA KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ (fáze kontroly)
1) Určení předmětu kontroly
- stanovení konkrétního, reálně měřitelného a „kontroly schopného“ objektu
2) Získání a výběr informací pro kontrolu
- získání přehledu o vývoji sledované reality:
a) primární informace – přímo „z terénu“; získané přímým pozorováním
b) sekundární informace – formou hlášení, zpráv, sdělení od podřízených, apod.; mohou být zkreslené informace
3) Ověření správnosti získaných informací
- posuzována formální i věcná správnost informací
- např. podpisová oprávnění, formální náležitosti záznamů, úplnost údajů, početní správnost
4) Hodnocení kontrolovaných procesů
- „jádro kontrolního procesu“

Poznámka

Zápisky z přednášek obsahují schémata a tabulky. Čistý text je cca 22 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505d8a022668a.zip (157 kB)
Nezabalený formát:
Management_prednasky.doc (329 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse