Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management, marketing, řízení lidských zdrojů: vybraná témata 2

Management, marketing, řízení lidských zdrojů: vybraná témata 2Kategorie: Management, Marketing, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je 10 vypracovaných otázek ke zkoušce, které se zabývají vybranými oblastmi managementu, marketingu a řízení lidských zdrojů. Probrán je osobnostní profil manažera, funkce plánování, rozhodování, kontroly či řízení lidských zdrojů nebo problematika produktů a služeb jako marketingových nástrojů. Další část práce naleznete zde Management, marketing, řízení lidských zdrojů: vybraná témata 1.

Obsah

1.
Osobnost manažera
2.
Plánování
3.
Pojetí managementu
4.
Produkty a služby jako marketingový nástroj
5.
Úloha a principy restrukturalizace
6.
Základní principy rozhodování
7.
Řízení firemních lidských zdrojů
8.
Kontrola a řízení pracovních činností
9.
Specifické požadavky na bankovního manažera
10.
Trh

Úryvek

"1. Osobnost managera - dispozice pro výkon pracovní role manažera
Management je svou podstatou exaktní vědou i uměním. Složka "umění" je proveditelná pouze jedinci s potřebnými dispozicemi (silná vůle, rozhodnost a sebedůvěra), spolu se znalostmi a dovednostmi potřebnými pro výkon managementu. Rozvoj osobnosti manažera není možný bez celoživotního vzdělávání v oblasti odborné, psychologické, jazykové a fyzické..
Dispozice manažera hodnotíme ve vztahu ke čtyřem základním projevům jeho osobnosti:
1. hodnotové orientaci - priority, které manažer dává hodnotám ze skupiny instrumentálních (žádoucí postoje, např. ambicióznost, inteligence, kreativita, zodpovědnost, otevřenost novým podnětům) nebo cílových (např. moc, ukončení díla, společenské uznání). U manažera předpokládáme politickou hodnotovou orientaci, preferenci u instrumentálních a cílových hodnot.
2. kognitivitě - způsobu vnímání, vyhledávání a přijímání informací o vnějším světě je závislý na 2 základních dimenzích kognitivity
- vyhledávání informací - vědomé nebo intuitivní
- interpretace získaných informací - racionální nebo emociální
3. postojům vůči změnám - tolerance k neurčitosti - ohnisko pozornosti, interní -do jaké míry jsem já příčinou neúspěchu; a externí - příčina neúspěchu mimo vlastní osobu.
4. interpersonální orientaci - požadavky vůči druhým a očekávání od druhých se týkají potřeb:
- začlenění - příslušnost k určité sociální skupině
- moc - možnosti ovlivňovat jednání jiných
- uznání - vzniku emocionální závislosti jiných na vlastní osobě.
Důležité je dosáhnout souladu mezi požadavky a očekáváními a usilovat o dosažení co nejvyšší hodnoty svého skóre kompatibility (požadavky a očekávání členů řízeného kolektivu).
Požadavky na odborné kompetence manažera
- musí více znát, více umět, aby mohl zastávat rozhodovací roli s vysokou kompetentností
- musí být dobrým psychologem - motivovat a modifikovat pracovní chování
- musí ovládat cizí jazyky - informační role mimo vlastní organizaci
- musí být v dobré psychické i fyzické kondici, aby se dokázal vyrovnat se zátěží
Osobní rozvoj manažera
Poznání vlastních slabin a nedostatků je podmínkou osobního rozvoje každého jednotlivce, manažery nevyjímaje. U manažera důležité nejen pro něho, ale celý kolektiv jeho podřízených, kteří jsou na jeho schopnosti posoudit své možnosti a ambice bezprostředně závislí.
Oblasti zaměření pozornosti manažera při vlastním sebehodnocení
- Priority hodnotové orientace a zralost vlastních hodnot
- Interpersonální orientace a způsob komunikace a uplatňování autority
- Postoje ke změnám ve vnějším i vnitřním prostředí firmy
- Kognitivita přístupu k informacím o stavu prostředí
Uplatňování mocenské autority manažera - cílení mocenské autority a osobního vlivu
Vedení pracovníků se opírá o 2 složky - proces a vlastnictví; vedení proto je:
- procesem v tom smyslu, že manažer využívá svou mocenskou autoritu a osobní vliv ke koordinaci výkonů pracovníků k dosažení cílů a
- vlastnictvím proto, že manažer musí mít osobní vlastnosti a charakterové rysy, které umožňují, aby jeho vedení (motivace a druh komunikace) bylo akceptováno, což znamená, musí být schopen svou mocenskou autoritu a vliv uplatnit.
Opory mocenské autority manažera jsou:
- legitimita postavení vyplývající z pozice v hierarchii organice a statutem funkce
- oprávněnost odměňovat
- možnost trestat - formální složky
- informovanost, odborné znalosti, působivost - tj. osobní vliv.
Je třeba respektovat skutečnost, že mocenská autorita je věcí "společenské dohody", jejíž platnost je relativní a dynamicky se vyvíjí.
Zdroje a potřeba moci
Vzhledem k tomu, že moc je poměrně snadno dosažitelná, ale i snadno zneužitelná kýmkoli, kdo má přístup k jejím zdrojům, manažer musí mít trvale pod kontrolou přidělování omezených zdrojů,
- přístup k informacím,
- spoluúčast na zásadních rozhodnutích a
- vedení v neurčitých situacích
a bránit všechny zdroje moci proti zneužití neoprávněnými pracovníky.
Role manažera při vedení pracovníků
Manažer působí při výkonu svých aktivit v níže uvedených rolích
- politický činitel - vztah k okolí a nadřízeným
- mluvčí pracovní skupiny - ve vztahu k vedoucím jiných pracovišť
- symbol skupiny - soustřeďuje kolem sebe pracovní a sociální aktivity
- rozhodčí a prostředník – konflikty
- vykonavatel odměn a trestů
- odborník - rady a informace podřízeným
- vzor
- obětní beránek - je terčem kritiky okolí i nadřízených, když se věci nedaří.
Formativní složky postojů člověka na pracovišti
Vznikají ve vzájemném působení 3 složek v jednání každého jednotlivce a to složky:
- kognitivní – názory
- afektivní - pocity
- behaviorální - vyznávané vzory chování"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505e04bcc3367.zip (56 kB)
Nezabalený formát:
Management_marketing_RLZ_vybrana_temata_2.doc (225 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse