Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management: tvorba modelů budoucího vývoje

Management: tvorba modelů budoucího vývoje


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je charakterizovat tvorbu modelů. Nejdříve autor vysvětluje podstatu tvorby modelů a doplňuje ji vysvětlením pojmů podniková filosofie a politika. Následuje definování cílů podle jejich realizace a zaměření. Práci uzavírá model procesu tvorby modelu budoucího vývoje cílové orientované organizace. Práce je součástí celku výpisků z oboru management. Zde naleznete předchozí díl práce - Managerské funkce, nebo následující díl Strategie.

Obsah

1.
Charakteristika tvorby modelů
2.
Podniková filozofie
3.
Podniková politika
3.1
Hypotéza
3.2
Prognóza
3.3
Plán
4.
Dělení cílů
4.1
Realizovatelné
4.2
Operacionalizovatelné
4.3
Kvantifikovatelné
4.4
Verifikovatelné
5.
Další dělení cílů
5.1
Strategické
5.2
Taktické
5.3
Operativní
6.
Proces tvorby modelu

Úryvek

"Tvorba modelů budoucího vývoje

- vymezuje osu trendu budoucího chování organizace jako celku příp. některých jejích částí
- základním východiskem tvorby modelu budoucího vývoje je vize formulovaná jako poslání podniku resp. podnikatelská mise (business mission)
- vyjadřuje nejvyšší účel a smysl existence organizace – nejčastěji a zjednodušeně vyjádřen určitou tezí (sloganem) a určuje základní orientaci organizace = má silný orientační účinek.
- rozpracováním poslání vzniká podniková filosofie = reprezentuje rovinu vize (myšlenkový model)
- podniková politika reprezentuje rovinu uskutečňování vize (písemné rozpracování podnikové filosofie)
= podniková ústava, stanovy společnosti, apod.

1. hospodářský účel + ostatní funkce podniku
2. soustava vrcholových cílů podniku (cíle tržní výkonnosti a postavení na trhu, …)
3. finančně-hospodářské cíle (strukturu majetku, finanční toky, …)
4. zásady chování vůči nárokovým skupinám a jejich úloha pro plnění cílů organizace
5. koncept řízení (organizační a řídící struktura, techniky vedení apod.)

- hypotéza – teoreticky ani prakticky nepotvrzený předpoklad
- prognóza – výrok týkající se budoucího stavu věcí s vysokou mírou pravděpodobnosti, neobsahuje cíle
- plán – výrok opírající se o předpověď a týkající se budoucího stavu věcí a tvořící současně program činností, obsahuje dílčí i vrcholové cíle"

Poznámka

Management 3/7.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0101.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Tvorba_modelu_bud_vyvoje.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse