Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management: základní pojmy a principy

Management: základní pojmy a principyKategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovité zápisky z přednášek managementu objasňují obsah základních pojmů a tematických oblastí managementu. Po vymezení managementu a přehledu významných koncepcí v historii managementu je pojednáno o problematice komunikace, personalistiky, rizika, inovací, rozhodování, vedení, organizování či plánování a dalších tématech.

Obsah

1.
Šéf
2.
Žádoucí stavy
3.
Management
4.
Druhy řízení
5.
Principy vedení
6.
Definice managementu
7.
Manažerské funkce
8.
Vlastnosti manažera
9.
Předklasický management
10.
Vývoj managementu
10.1.
Klasický, moderní management
10.2.
F. W. Taylor
10.3.
Správní řízení (H. Fayol)
10.4.
Zásady byrokratického řízení (M. Weber)
10.5.
Škola lidských vztahů (E. Mayo)
10.6.
Moderní management
10.6.1.
Motivační hygienická teorie Herzberga
10.6.2.
Teorie X a Y
10.6.3.
Současný management
10.6.3.1.
Fordovy myšlenky o podniku
10.6.3.2.
Členění civilizací podle Tofflera
10.6.3.3.
Současné vlivy
10.6.3.4.
Systém 3 C
10.6.3.5.
Facility management
10.6.3.6.
Benchmarking, franchising
10.6.3.7.
Znalost
10.6.3.8.
BSC
10.6.3.9.
Intermanažer
11.
Rozhodování
11.1.
Druhy rozhodování
11.2.
Programovaná a neprogramovaná rozhodnutí
11.3.
Typy problémů
11.4.
Rozhodovací proces
11.5.
Klíčové otázky rozhodování
11.6.
Zákony vztahující se k rozhodování
11.7.
Limity rozhodování
11.8.
Faktory snižující nesprávné rozhodnutí
11.9.
Typy rozhodnutí
11.10.
Vlivy okolí na rozhodování manažera
11.11.
Varovné signály problémů
11.12.
Přístupy k rozhodnutí
11.13.
Příčiny pochybností
11.14.
Subjektivní vlivy na rozhodování
11.15.
Znaky rozhodování skupiny
11.16.
Branstorming
11.17.
Rozhodování a rady
11.18.
Prognóza
12.
Plánování
12.1.
Základní vývojové trendy současného světa
12.2.
Postup tvorby strategie
12.3.
Strategický záměr podniku
12.4.
Zdůvodnění potřeby vize
12.5.
Poslání a cíle podniku
12.6.
Konkrétní podnikové cíle
12.7.
Definování strategických cílů
12.8.
Vlivy ovlivňující podnikové cíle
12.9.
Prvky, přínos a základní přístupy analýzy
13.
Organizování
13.1.
Proces organizování
13.2.
Charakteristické rysy organizace
13.3.
Organizační systém podniku
13.4.
Systémy organizace
13.5.
Charakter organizace
13.6.
Sociální klima organizace
13.7.
Proces organizování
13.8.
Organizační nástroje
13.9.
Organizační struktura a její typy
13.10.
Pracovní skupina, její znaky a členění
13.11.
Tým: definice, zásady
13.12.
Teambuilding
13.13.
Organizace podle Minzberga
13.14.
Podnik a trh
13.15.
E faktory
13.16.
Tvořivé podniky, vnitropodnikatelství
13.17.
Změny a přizpůsobení organizace
13.18.
Nové organizační systémy
13.19.
Virtuální organizace
13.20.
Učící se organizace
13.21.
Příčiny neúspěchu organizace v současném období
14.
Komunikace
14.1.
Dorozumívání
14.2.
Druhy komunikace
14.3.
Komunikační proces
14.4.
Časová náročnost druhů komunikace
14.5.
Manažerská komunikace
14.6.
Změny v komunikaci
14.7.
Prostorové zóny komunikace
14.8.
Nonverbální komunikace: vymezení, využití, význam
14.9.
Činitelé ovlivňující jednání
14.10.
Komunikační dovednosti
14.11.
Otázky a jejich kladení
14.12.
Důvody nepřesvědčivé komunikace
15.
Motivace
15.1.
Druhy moci v podnikovém řízení
15.2.
Motivace, motiv, potřeba
15.3.
Pracovní motivace a její faktory
15.4.
Stimul, stimulace
15.5.
Motivační strategie, možnosti odměňování
15.6.
Zábrany motivace
15.7.
Formy nehmotného ocenění
15.8.
Motivační teorie
16.
Riziko
16.1.
Základní členění
16.2.
Obecné zásady snižování podnikatelského rizika
16.3.
Rizika lidského faktoru
16.4.
Řízení rizika
16.5.
Operativní a strategické řízení rizika
16.6.
Risk management
17.
Inovace
17.1.
Vymezení
17.2.
Rozdělení
17.3.
Vlastnosti
17.4.
Zdroje, podněty inovací
17.5.
Řízení inovací
18.
Podnikové krize
18.1.
Charakteristika
18.2.
Definice krizového řízení
18.3.
Krizový management
18.4.
Nástroje krizového řízení
18.5.
Desatero krizové komunikace
19.
Kultura organizace
19.1.
Tři základní roviny
19.2.
Charakteristiky úspěšné kultury
19.3.
Složky
19.4.
Druhy podnikové kultury
19.5.
Faktory pomáhající implementaci podnikové kultury
19.6.
Identita organizace
19.6.1.
Složky
19.6.2.
Cíle
19.6.3.
Logo
19.7.
Podniková etika
20.
Personalistika
20.1.
Orientace lidí
20.2.
Řízení lidských zdrojů
20.3.
Kariéra
20.4.
Typy zaměstnanců
20.5.
Googlability
20.6.
Nové pracovní formy
20.7.
Zaměstnanecké výhody
21.
Vedení lidí a tvorba týmů
21.1.
Vedení a jeho principy
21.2.
Moc
21.3.
Úskalí charismatického vedení
21.4.
Styly vedení
21.5.
Koučování, mentorování
21.6.
Pravidla pro tvorbu dobrých vztahů na pracovišti
21.7.
Tým
21.7.1.
Vymezení, typy
21.7.2.
Teambuliding
21.8.
Vůdcovství, vůdce a skupina
21.9.
Chování vůdce

Úryvek

"Šéf
Šéf má pravdu
Šéf má vždy pravdu
Do kanceláře šéfa se vstupuje s vlastními nápady a odchází se šéfovými
Šéf nepije, šéf zahání žízeň
Šéf nespí, šéf nepřemýšlí
Šéf se neplete, byla mu sdělena špatná informace
Šéfům je zakázáno souložit aby se nepřemnožili

Tři žádoucí stavy:
- Dobře
- Rychle
- Levně

Ale výsledek je vždy:
Práce bude odvedena:
- Dobře a rychle – nebude to levné
- Dobře a levně – nebude to rychlé
- Levně a rychle – nebude to dobré

Management označuje:
1. řízení organizačního celku
2. skupinu vedoucích pracovníků
3. předmět studia
4. soubor specifických f-cí vedoucích pracovníků
5. výkon řídících f-cí


Druhy řízení v podniku:
1. strategické (dlouhodobé)
2. operativní (krátkodobé)

Tyto podoby podnikového řízení musí být:
1. Odděleny – realizace různými úrovněmi managementu
2. Spojeny – operativa vychází z podmínek

Vedení lidí
Jedna ze základních f-cí každého vedoucího (manažera)

Principy vedení:
1. soulad cílů jednotlivců s cíli organizace
2. motivace jako klíč k trvale udržitelné výkonnosti lidí
3. vůdcovství jako způsob ovlivňování lidí tak, aby se snažili nadšeně a ochotně dosahovat cílů organizace
4. jasná komunikace – sdělení konzistentní, jednoduchý a srozumitelný projev
5. podpůrné použití neformální konkurence

Definice managementu:
1. věda a umění řídit
2. dosažení cílů organizace rukama a hlavou cizích lidí
3. proces optimalizace využití zdrojů podniku k dosažení stanovených cílů
4. systematické provádění všech f-cí manažera tak, aby bylo dosaženo cílů organizace


Manažérské f-ce:
1. sekvenční (cyklické):
o plánování
o organizování
o vedení lidí
o kontrola
2. paralelní (průběžné):
o rozhodování
o komunikace
o motivování
o implementace
o analyzování"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505c5fdf75325.zip (58 kB)
Nezabalený formát:
Management_zakladni_pojmy_principy.doc (244 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse