Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerská funkce - organizování

Manažerská funkce - organizováníKategorie: Management, Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá jednou z funkcí náplně manažera – organizováním. Heslovitě popisuje jednotlivé kroky procesu organizování, i jeho podstatu. Text dále stručně uvádí typy a příklady organizačních struktur dle různých hledisek. Závěr zmiňuje organizační normy podniku.

Obsah

1.
Organizování
1.1.
Proces organizování se skládá z následujících kroků
1.2.
Podstata organizování
1.3.
Typy a příklady organizačních struktur
1.3.1.
Hledisko formálnosti
1.3.2.
Hledisko druhu sdružování činností
1.3.3.
Hledisko rozhodovací pravomocí
1.3.4.
Hledisko míry centralizace
1.3.5.
Hledisko počtu řídících úrovní
1.3.6.
Hledisko časového trvání
1.4.
Organizační normy podniku

Úryvek

"Typy a příklady organizačních struktur

Organizační struktura je mechanizmus, slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace. Je to v podstatě kostra organizace, která ji umožňuje plnit plánované cíle.Vymezuje role a pozice řídících a podřízených pracovníků, formuluje pravidla a deleguje pravomoci.
Typy organizačních struktur se dělí do jednotlivých hledisek:
1. Hledisko formálnosti:
- formální struktura – jednoznačná nadřízenost a podřízenost, činnosti, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích a celých útvarů
- neformální struktura – neformální struktury vznikají ve firmách spontánně a jsou tvořeny skupinami lidí společných zájmů.

2. Hledisko druhu sdružování činností:
- funkcionální struktura – preferuje funkční specializaci útvarů:
(výhody: efektivnost práce, odborná specializace, nevýhody: je těžké dosahovat komplexního systémového řízení)

- výrobková struktura – dává přednost výrobkové specializaci. výhody: ucelené komplexní řízení jednotlivých podnikatelských aktivit, nevýhody: řízení firmy je obtížné, protože jednotlivé obory spolu soupeří)
- ostatní účelové struktury – „šité na míru“ a odpovídající potřebám firmy. příkl.je členění do útvarů podle odběratelů, nebo dodavat. nebo teritoriálního určení prodeje.

3. Hledisko rozhodovací pravomoci:
- liniové struktury – jsou založeny na principu jediného vedoucího a na přímé odpovědnosti a pravomoci. Historicky se jedná o nejstarší typ organizační struktury (principy používané v armádě.
- štábní struktury – vedoucí potřebují pro kvalifikované rozhodování podporu a radu od specializovaných odborných „štábů“(tyto nemají rozhodovací a řídící pravomoc a jsou pouze pomocníky pro liniovou strukturu
- liniově štábní struktury – účelnou kombinací obou předchozích typů organizačních struktur je struktura, ve které rozhodující řídící pravomoci stále zůstávají na liniovém řízení, ale jejich pomocné štáby mají také určité přesné vymezení řídící kompetence"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://novyjicin.tym.cz/Male%20a%20stredni%20
podnikani/25.doc.; http://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%
8Dn%C3%AD_management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb46ca984ba7.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Organizovani_manazerska_funkce.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse